Жити по закону і знати свої права

До тижня права  відділ комплексного обслуговування користувачів  пропонує ознайомитися  з  виставкою « Жити по закону і знати свої права».

Правова освіта в наш час відіграє велике  значення в розбудові України як правової держави, що немислимо без відповідного рівня правової культури.  Сучасне суспільне життя потребує підвищення правосвідомості та правової культури  кожного громадянина України.

Важливе виховання у підростаючого покоління та молоді поваги до закону і  прав  людини, знання своїх правта обов’язків і можливості їх реалізації та захисту.

 

 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб [Текст] : монографія / [І.С. Басова, С.Б. Булеца, В.В. Вашкович тіа ін.] ; за заг ред. О.Я. Рогача, М.В. Савчина, М.В. Менджул. — Ужгород : РІК-У, 2018. — 268 с.

Анотація

Монографія присвячена проблемним аспектам у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на національному та міжнародному рівнях. У виданні висвітлено сутнісний зміст права на захист внутрішньо переміщених осіб, елементи міжнародно-правового механізму захисту їх прав, а також національний процедурний та інституційний рівень захисту прав ВПО. Крім того, розкрито правовий механізм захисту окремих прав внутрішньо переміщених осіб. Написання та видання монографії «Захист прав внутрішньо переміщених осіб» відбулося в рамках проекту «Юридичні механізми забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України», що фінансується Міністерством освіти і науки України.

 

 

Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб [Текст] : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 20 квітня 2017 р. / [редкол.: О.Я. Рогач (голова) та ін.]. — Ужгород : РІК-У, 2017. — 160 с.

Анотація

У науковому збірнику опубліковано матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб”, що відбулась 20 квітня 2017р. на базі Ужгородського національного університету.

 

 

Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України [Текст] : наук.-навч. посіб. / [авт. кол.: Н. І. Титова, С. П. Позняк, В. К. Гуревський] ; за ред. Н. І. Титової. — Львів : ПАІС, 2005. — 368 с.

Анотація

Головна авторська ідея посібника – піднести роль громадян, у першу чергу селян, як суб’єктів використання земель сільсьгосподарського призначення ( в той час як зараз законодавча перевага надається регламентації статусу організаційно-правових форм, у яких вони працюють). З цією метою автори досліджують поняття особливості та склад земель сільськогосподарського призначення; правовий режим цих земель за новим Земельним кодексом України; права громадян України ( зокрема, селян) на ці землі, право власності та оренди цих земель; організаційні форми реалізації громадянами України їх прав на землі сільськогосподарського призначення за умов реалізації земельної та аграрної реформ; проблеми забезпечення соціальних прав селян тощо.

 

 

Куди та як правильно писати скаргу, заяву, претензію, клопотання, щоб відстояти свої права [Текст] / В.В. Гайворонська, О.М. Скребець, О.М. Сичов, Д.С. Довбій. — Харків : Кн. клуб “Клуб сімейн. дозвілля”, 2014. — 416 с.

Анотація

Метою цієї книги є ознайомлення читача з основами процесуальних норм та правил для захисту своїх інтересів а також можливість самостійно застосовувати такі норми на етапі, коли звернутися до спеціаліста неможливо або потрібно здійснити процесуальну дію негайно.

У цій книзі ми торкнулись питань подання та складання процесуальних документів, які можуть стати у пригоді у найбільш поширених суспільних відносинах. Оскільки надання та використання процесуального документа без усвідомлення пов’язаних з ним норм матеріального права є недостатнім, до зразків та прикладів наведено також посилання та подано ґрунтовні пояснення.

 

 

Магдебурзькі грамоти українським містам: спроби інкорпорацій [Текст] / [упоряд. В. Андрейцев та ін.; редкол.: П.С. Сохань та ін.]. — 2-е вид. — Хмельницький : ХУУП, 2017. — 275 с.

 Анотація

Сучасна цивілізація має виразно урбаністичний характер – її епіцентри знаходяться у містах. Головним рушієм зростання міської потужності є міське самоврядування, яке має досить давні історичні корені й традиції. Вагомим засобом вивищення міст з доби середньовіччя є так зване магдебурзьке право .

Фонд муніципальних реформ “Магдебурзьке право” однією з ділянок своєї праці вважає сприяння дослідженню історії міст і в першу чергу міського самоврядування – а отже, магдебурзького права в Україні.

 

 

Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти [Текст] : монографія / [С. Б. Булеца, Я. В. Лазур, М. О. Лендьел та ін.] ; за заг. ред. О. Я. Рогача, М. В. Савчина, М. В. Менджул. — Ужгород : РІК-У, 2017. — 348 с.

 Анотація

Монографія присвячена міжнародним та національним аспектам забезпечення прав ВПО. У виданні висвітлено доктрину міжнародного права щодо переміщених осіб у контексті прав людини, здійснено порівняльний аналіз положення внутрішньо переміщених осіб в Україні та зарубіжних державах, визначено процедурні аспекти забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, досліджено юридичний механізм здійснення окремих прав ВПО. Окрему увагу приділено питанням забезпечення національної безпеки України та євроінтеграції в контексті внутрішніх міграційних процесів.

 

 

 Право на житло: цивільно-правові аспекти [Текст] : [монографія / М.В. Венецька, І.Ф. Севрюкова, А.Ю. Бабаскін та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2017. — 198 с. — (Проект “Наукова думка”).

 Анотація

У монографії досліджено питання цивільно-правового регулювання права на житло як одного з основних конституційних прав людини у будь-якому суспільстві. Головна увага приділена проблемним питанням застосування цивільного законодавства в процесі реалізації права на житло. Сформульовано порпозиції щодо удосконалення чинного законодавства з метою підвищення рівня гарантій забезпечення прав особи на житло та його ефективності у практичному застосуванні.

 

 

Скажи своє слово! [Текст] : посіб. з Переглянутої Європейської хартії про участь молодих людей у місцевому та регіональному житті / [пер. Я. Боренько]. — Страсбург; Біла Церква : Вид-во Ради Європи : Час Змін Інформ, 2016. — 139 с.

Анотація

Навчальний посібник “Скажи своє Слово!” покликаний допомогти у пошуку відповідей на такі запитання, як : “Що означає реальна участь молоді? Що мені робити з Хартією? Чому я маю зацікаватись цим документом?”. Посібник стане в нагоді молодіжним організація та молодим людям, які хочуть, щоб їх голос почули, а також представникам органів влади, які прагнуть активізувати участь молоді.

 

 

Бойко, М. Д.
 Відшкодування шкоди [Текст] : правовий аспект : навч.- практ. посіб. / М. Д. Бойко. — Київ : Атіка, 2007. — 328 с.

 Анотація

У пропонованому навчально-практичному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів на 1 липня 2007 року, праць відомих радянських і українських учених та судової практики досліджується питання правової природи обов’язку відшкодовувати завдану шкоду як специфічного делікатного зобов’язання, висвітлюються правові засади, умови та порядок відшкодування як матеріальної, так і моральної шкоди у сфері цивільно-правових, трудових, адміністративних та кримінальних правовідносин, подаються зразки окремих процесуальних документів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди.

 

 

Боровиков, А. М.
Право в Україні: навчальний курс. Від теорії до практики [Текст] : [навч. посіб.] / А. М. Боровиков. — 2-е вид. — Дніпро : Акцент ПП, 2018. — 604 с.

 Анотація

Даний навчальний посібник розроблений автором у повній відповідності із змістом дисципліни «Право в Україні» в рамках міжнародної програми сертифікації САР/СІРА. В даному підручнику містяться теоретичні основи існування і розвитку правової системи держави, подається розгорнута характеристика окремих галузей права і законодавства України. При розробці навчального посібника поряд з використанням актуальних теоретичних матеріалів, діючої нормативно-правової бази застосовувався практичний досвід автора з юридичного супроводу діяльності суб’єктів господарювання.