За чисте довкілля

ООН проголосила 2021-2030 роки Десятиліттям відновлення екосистем.

Відновлення 350 млн. гектарів деградованих земель, починаючи з теперішнього часу і до 2030 року, може надати $9 трлн у вигляді екосистемних послуг і вивести з атмосфери додатково 13-26 гігатонн парникових газів. Про це йдеться у спільному релізі FAO і UNEP.

Десятиліття відновлення екосистем спрямовано на активізацію зусиль щодо масштабного відновлення деградованих і пошкоджених екосистем задля ефективної боротьби зі зміною клімату, підвищення продовольчої безпеки, водопостачання та біорізноманіття.

Деградація наземних і морських екосистем підриває добробут 3,2 млрд. людей і призводить до економічних втрат у розмірі близько 10% річного світового валового продукту, втрачаються різновиди тварин і рослин. Ключові екосистеми, які надають численні послуги, необхідні для виробництва продовольства і ведення сільського господарства, у т.ч. постачання прісною водою, захист від небезпек тощо.

«Десятиліття відновлення екосистем ООН допоможе країнам боротися з наслідками зміни клімату і втратою біорізноманіття, – сказав Жозе Граціану да Сілва, Генеральний директор Продовольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (FAO). – Екосистеми деградують безпрецедентними темпами. Наші глобальні продовольчі системи і засоби для існування багатьох мільйонів людей залежать від того, наскільки злагоджено ми будемо працювати разом для відновлення здорових і сталих екосистем сьогодні і в майбутньому».

Відповідний глобальний заклик до дії має об’єднати політичну підтримку, наукові дослідження та фінансові можливості з метою масштабного відновлення екосистем, починаючи з невеликих пілотних ініціатив і закінчуючи відновленням мільйонів гектарів.

Дивосвіт України [Текст] : шкільн. довідн.-визначник дикої природи : рослини, гриби та лишайники, тварини / [уклад. О.А. Зайцева]. — Харків : Школа, 2011. — 240с.

Анотація

Книга містить систематизовану добірку статей про найбільш поширені в Україні та найяскравіші види рослин, грибів, лишайників і тварин. До всіх описаних видів є якісні ілюстрації. Приділено значну увагу рідкісним видам, народногосподарському значенню та охороні живої природи.

Довідник буде цікавим і корисним для школярів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться живою природою

 

 

Екологічна безпека [Текст] : підручник / В.М. Шмандій, М.О. Клименко, Ю.С. Голік та ін. — Херсон : Олді-Плюс, 2017. — 366 с.

 Анотація

Підручник побудовано за принципом “аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпекою”, у підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т.ч. на регіональному рівні, основ екологічного ризику.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.

 

 

Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Н.С. Гавриш, М.М. Заверюха, Л.А. Канівець та ін.] ; за ред. І.І. Каракаша, Т.Є. Харитонової, А.І. Черемнової. — Одеса : Гельветика, 2018. — 384 с.

 Анотація

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету, методів та принципів екологічного права, дослідження його джерел, екологічних прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, зазначено та опрацьовано правове регулювання використання та охорони природних об’єктів, екологічно уражених територій, правове забезпечення екологічної безпеки, охорони національного природного середовища міст та інших населених пунктів, а також навколишнього середовища в промисловості, енергетиці та на транспорті, у сільському господарстві, правове регулювання поводження з відходами, застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та здійснення міжнародно-правової охорони навколишнього середовища тощо.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, у яких відбувається підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів, може використовуватися викладачами екологічних та юридичних навчальних закладів, а також буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться та опікуються проблемами екологічного законодавства і права України.

 

 

Еколого-економічна оцінка впливу непридатних пестицидів на довкілля регіону [Текст] / за наук. ред. Т.П. Галушкіної. — Одеса; Саки : Фєнікс, 2011. — 168с.

Анотація

В інформаційно-аналітичному виданні на прикладі Одеської області розкрито передумови, принципи та основні напрями регіонального плану дій щодо забезпечення екологобезпечного поводження з непридатними до використання хімічними засобами захисту рослин, обґрунтовано шляхи нівелювання їх негативного впливу на довкілля.

 

 

Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ю.В. Дзядикевич, Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевка та ін.] ; за наук. ред. Ю.В. Дзядикевича. — Тернопіль : Астон, 2016. — 392 с.

 Анотація

Формування моніторингових систем ресурсозбереження та ресурсовикористання на локальному, регіональному і державному рівнях, цікавить керівництво підприємств, місцеві та державні органи влади, оскільки вони займаються впровадженням ресурсозберігаючих заходів. Тому у монографії висвітлено основні економічні закономірності і механізми управління процесами ресурсовикористання та формування цілісної системи знань із питань економіки природних ресурсів.

 

 

Економіка природокористування і охорони довкілля [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: М.А. Хвесик (відп. ред.) та ін.]. — Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. — 224 с.

 Анотація

Проблематика: Вивчення теоретичних, методологічних, методичних та прикладних проблем раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки соціально-економічного розвитку і життєдіяльності людини, сприяння розвитку економічної науки України.

 

 

 Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / [В.В. Сабадаш, І.М. Петрушка, М.С. Мальований, О.А. Нагурський]. — Львів : Львівська політехніка, 2014. — 296 с.

 Анотація

Наведено інформацію про базові положення енергетики, подано характеристику та принцип роботи традиційних та альтернативних енергетичних установок, технології виробництва електроенергії, тепла та атомної енергії. Висвітлено термодинамічні основи перетворення і використання енергії. Розглянуто головні аспекти взаємодії ланок енергетичної галузі з довкіллям. Дано характеристику перспективних екологічно чистих та енергозберігаючих технологій і напрямів розвитку сучасної енергетики. Наведено організаційно-технічні заходи підвищення енергоефективності процесів виробництва енергії.

Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників.

 

 

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля. У 3 ч [Текст]. Ч. 2 : Нормативно-правова база у сфері оцінки впливу на довкілля / [упоряд. Є. Алексєєва та ін.]. — Київ : Норма, 2018. — 117 с.

 Анотація

Нормативно-правова база у сфері оцінки впливу на довкілля.

 

 

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку [Текст] / [авт. кол.: О. Жилінська, О. Мельничук, Л. Антонюк та ін.]. — Львів : Кальварія, 2017. — 164 с.

Анотація

У цій книжці вперше пропонуються конкретні терміни запуску та реалізації механізмів збалансованого розвитку принципово нової траєкторії економічного зростання України до 2030 року — Доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030» та механізми її реалізації найближчі п’ять років. Спираючись на дослідження та розрахунки в форматі системного аналізу провідних наукових інституцій України, визначено деталізований перелік основних 6-ти гальмівних факторів, усунення яких створить передумови для економічного стрибка України. Проаналізувавши чинну економічну модель у співвідношенні до обраного у новій Доктрині курсу на економіку розумного і збалансованого зростання, завдяки новому для України сценарному підходу прогнозування, пропонується модель інноваційного розвитку, яка має стати основним інструментом для подальших розрахунків та деталізацій вузькоспеціалізованих програм розвитку України.

 

 

Біляєв, М. М.
Моделювання і прогнозування стану довкілля [Текст] : підручник / М. М. Біляєв, В. В. Біляєва, П. С. Кіріченко. — Кривий Ріг : Вид. Р. Козлов, 2016. — 207 с.

Анотація

У підручнику розглянуто математичні моделі прогнозування ступеня забруднення навколишнього середовища. Наведено математичні моделі прогнозування стану довкілля у випадку техногенних аварій.

 

 

Воллебен, П.
Таємниче життя дерев [Текст] : Якою мовою спілкуються і чим подібні до людей / П. Воллебен ; [пер. з нім. Ю. Микитюк]. — Харків : Кн. клуб “Клуб сімейн. дозвілля”, 2017. — 224 с.

 Анотація

Кожен робочий день німецького лісника Петера Воллебена наче захоплива дослідницька експедиція, під час якої він усе більше розкриває для себе таємниці життя дерев і передає свій досвід іншим. Петер запевняє: дерева вміють говорити. А ще вони здатні відчувати біль, мають пам’ять і знають, хто з їхніх родичів потребує допомоги. Вони спілкуються між собою і на особливому рівні взаємодіють із довкіллям, вони здатні передавати інформацію й ділитись енергією. Лісник стверджує, що дерева можуть і вміють бути щасливими і за такої умови ліс є набагато продуктивнішим. Автор запрошує в чудову мандрівку, що відкриє для вас приголомшливі таємниці природи, які ми звикли не помічати. Варто тільки прислухатися… І, можливо, під час наступної прогулянки лісом вам також поталанить відкрити для себе малі й великі дива!

 

 

Крайнюков, О. М.
Моніторинг довкілля. Моніторинг нафтогазоносних територій [Текст] : підручник / О. М. Крайнюков, А. Н. Некос. — Харків : Фоліо, 2015. — 191 с.

Анотація

У підручнику «Моніторинг довкілля. Моніторинг нафтогазоносних територій» викладено основні питання лекційного матеріалу – описано передумови створення системи моніторингу навколишнього природного середовища, джерела і фактори антропогенного впливу на нього, головну мету, завдання та принципи функціонування системи моніторингу довкілля в Україні; розглянуто екологічні ризики та безпеку нафтогазових об’єктів та проблеми, пов’язані із функціонуванням нафтогазових комплексів; надано практичну інформацію щодо методів контролю вуглеводневого забруднення та рекомендацій щодо створення мережі спостережень та контролю за забрудненням нафтопродуктами нафтогазоносних територій. Підручник також містить контрольні питання, завдання для закріплення теоретичного матеріалу та словник основних термінів.

Для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальностями «Хімія», «Екологія та охорона навколишнього середовища”.

матеріали, безпечні для здоров’я людей та навколишнього середовища; оптимізація міського середовища за допомогою фіторемидіації, ландшафтної архітектури та зеленого будівництва в умовах щільної забудови та ін.

Сприяє глибокому усвідомленню та закріпленню студентами лекційного матеріалу з «Екологічного інжинірингу у будівництві» та інших дисципл&ін екологічного, технічного та природоохоронного напрямку, що викладаються у технічних ВУЗах.

 

 

Скиба, Ю. А.
Моніторинг довкілля: практичний курс [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. — Київ : Каравела, 2016. — 216 с.

Анотація

Розглянуто екоаналітичні аспекти визначення стану навколишнього середовища, виділено методи дослідження об’єктів довкілля. З урахуванням сучасних потреб і тенденцій тощо екологізації світогляду людини узагальнено теоретичний доробок і практичний досвід суміжних природознавчих галузей знань. Викладено сутність та методику виконання лабораторних досліджень навколишнього середовища та його елементів з метою визначення їх стану.

Посібник рекомендований студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 

 

Хільчевський, В. К.
Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля [Текст] : навч. посіб. / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. — Київ : Київський ун-т, 2019. — 192 с.

 Анотація

Викладено основні принципи стандартизації у сфері охорони навколишнього природного середовища (якість води, грунтів, запобігання впливу відходів на довкілля), відомості про утворення та накопичення промислових і побутових відходів, можливий вплив на різні компоненти довкілля (природні води, грунти). Розглянуто пріоритетні нормативні документи, що регламентують діяльність у сфері поводження з відходами, направлену на охорону навколишнього природного середовища.

Для студентів географічного факультету.