Your Laws. Your Rights /до Дня прав людини/

До Дня прав людини, який міжнародна спільнота відзначає 10 грудня, відділ літератури іноземними мовами пропонує тематичну виставку англомовних видань професійного спрямування «Your Laws. Your Rights».

Читайте та вивчайте право англійською мовою!

 

Born Free and Equal [Текст] : Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law. — New York; Geneva : United Nations Human Rights, 2012. — 60 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law: The case for extending the same rights to LGBT as those enjoyed by everyone else is neither radical nor complicated.

It rests on two fundamental principles that underpin international human rights law: equality and non-discrimination.

The opening words of the Universal Declaration of Human Rights are unequivocal: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

 

 

Criminological Cheracteristic of Violent Crime in Ukraine [Текст] = Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні : monograph / V. L. Ortynskyy, J. A. Shiakhovskyi, O. M. Humin and other. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — 68 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-941-654-4

 Анотація

Монографія є одним із перших всебічних монографічних досліджень в Україні, пов’заних із всестороннім аналізом насильницької здочинності в Україні.

У монографії визначено низку проблем, які потребують вирішення на законодавчому, організаційному, доктринальному та інших рівнях з метою вдосконалення існуючої законодавчої бази.

Для науковців, науково-педагогічних працівників, магістрів, студентів.

 

 

 Human Rights Indicators [Текст] : A Guide to Measurement and Implementation. — New-York; Geneva : United Nations Human Rights, 2012. — 174 p. — Англ. мовою.

 Анотація

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries

 

 

 Jurisprudence and Fundamentals of Legal Behaviour in Modern Civil Society [Текст] : Collective monograph / [ V. M. Halunko, K. M. Hlynyanaya, Y. O. Kharytonov, O. I. Kharytonova, etc.]. — Lviv; Torun : Liha-Press, 2019. — 200 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-397-168-1

 

 

 

 

Submissions for the third cycle of the Yniversal Periodic Review from the Coalition of Ukrainian Human Rights Organizations “Against Tortures” [Текст] : from the Kharkiv Human Rights Protection Group / [General edition : Y. Zakharov, G. Tokarev]. — Kharkiv : Human Rights Publisher, 2017. — 40 p. — Англ. мовою.
ISBN 617-7391-06-6

Анотація

This edition includes two submissions for the third cycle of the Universal Periodic Review on the matter of observance of human rights in Ukraine. The first submission of the Coalition of Ukrainian Human Rights Organizations “Against Tortures” contains analysis of legislative and practical aspects of situation with Human Rights in Ukraine in fields of the right to life, prohibition of torture and ill-treatment, right to liberty and personal integrity, the right to fair trial, rights of migrants and asylum seekers, prisoners’ rights.

The second submission of the Kharkiv Human Rights Protection Group is devoted to the situation with human rights on the territories effected by the armed conflict on the East of Ukraine both are under controlled by the Government of Ukraine and by the unconstitutional self-proclaimed “Luhansk People’s Republic” and “Donetsk People’s Republic”.

Both submissions contain specific recommendations on improving the situation in area of human rights in Ukraine in accordance with the international standards

 

 

 The Legal System of Ukraine: Past, Present and Future. In 5 Volume [Текст] = Правова система України: історія, стан та перспективи. Volume 1 : Methodological, Historical, and Theoretical Problems of the Forming and Development of the Legal System of Ukraine/ General Editor A.V. Petryshyn. — Kyiv; Kharkiv : Law of Ukraine : Pravo, 2013. — 806 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-458-506-1

Анотація

Видання присвячено історико-теоретичним та методологічним проблемам формування і розвитку національної правової системи України.

Розкрито сучасне становлення методології дослідження правової системи і держави, зокрема філософсько-правові підходи до праворозуміння, ролі права як соціального явища, зміст принципу верховенства права. Висвітлюється історія формування і розвитку національної держави і права з часів Київської Русі до сучасності, розглядаються теоретичні проблеми розвитку правової системи України, окремі її елементи, визначається місце національної правової системи України серед сімей правових систем сучасності.

Розраховано на наукових діячів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників, читачів, які цікавляться філософсько-правовими, теоретичними та історичними аспектами розвитку правової системи України.

This work addresses historical, theoretical, and methodological problems of the formation and development of the national legal system of Ukraine.

Modern research methodologies relating to the legal system and the State, including philosophical and legal approaches to legal thought, the role of law as a social phenomenon, and the meaning of the rule of law are examined.

The formation and development of Kievan Rus and its law and legal system down to the present days are explored, together with the place of Ukraine within the families of legal systems in the world.

Intended for legal scholars, historians, graduate students, students of institutes of higher education, legal practitioners, and readers interested in the philosophical, legal, theoretical, and historical aspects of the Ukrainian legal system.

 

 

The Peninsula of Fear: Chronicle of Occupation and Violation of Human Rights in Crimea [Текст] / [Under the general editorship of O. Skrypnyk and T. Pechonchyk]. — Kyiv : KBC, 2016. — 136 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-2403-11-4

 Анотація

This publication presents a summary of factual documentation of international law violation emanating from the occupation of the autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine) by the Russian Federation military forces as well as of the human rights violations during February 2014 – February 2016.

The publication is intended for the representatives of human rights organizations, civil activists, diplomatic missions, state authorities, as well as educational and research institutions.

 

 

Бондарчук, Ю. А.    Legal English [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Бондарчук, М. О. Вишневська, І. І. Бороліс. — Київ : КНУТД, 2022. — 284 с.
ISBN 617-7506-97-2

Анотація

Посібник розрахований на студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та широкого кола осіб, які бажають самостійно вдосконалювати рівень володіння англійською мовою у професійній сфері.

Містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн.

 

 

Бондарчук, Юлія Андріївна.    Англо-український словник юридичних термінів [Текст] : навч. посіб. : понад 5000 слів / Юлія Андріївна Бондарчук, Інна Іванівна Бороліс, Марина Олександрівна Вишневська. — Київ : КНУТД, 2021. — 256 с.
ISBN 617-7506-93-4

 Анотація

Словник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів та закладів вищої освіти, наукових працівників, державних службовців, практикуючих юристів та перекладачів, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

Містить понад 5000 англомовних юридичних термінів та термінологічних сполучень з різних галузей права: адміністративного, державного, конституційного, міжнародного, цивільного, карного, патентного, авторського та ін.

 

 

Литвинюк, О. М.    Law and Order. Grammar Rules [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Литвинюк. — Кам’янець-Подільський : Рута, 2021. — 116 с.
ISBN 617-8021-25-2

Анотація

Посібник націлений на формування лексичних та граматичних компетентностей здобувачів вищого бакалаврського рівня освіти.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується великою кількістю вправ.

Тексти для читання об’єднані за однією темою Law and Order.

 

 

Софійська, Т. С.    Україна: правові питання. Англійська мова професійного спрямування [Текст] : Навчальний посібник / Т. С. Софійська. — Київ : МАУП, 2004. — 224с. — Укр., англ. мовами.
ISBN 966-608-475-9

 Анотація

Навчальний посібник укладено з метою концентрованого вивчення і повторення граматики англійської мови з опануванням бізнесової лексики за тематикою «Правознавство».

Вправами кожного уроку передбачено читання, письмо і мовлення.

Посібник складається з двох розділів: перший — тексти з правової тематики і вправи аудиторної та позааудиторної роботи,

другий — додатки: фахові тексти з правознавства; матеріал для додаткової роботи у групах з високим рівнем знань англійської мови.

Для студентів технікумів, які вивчають англійську мову професійного спрямування з правових питань, та інших відділень і факультетів МАУП; для тих, хто навчається на курсах ділової англійської мови, а також вивчає англійську самостійно.

 

 

Borovyk, A. V.    Corruption crimes in Ukraine: special types of dismissal [Текст] : monograph / A. V. Borovyk. — Lutsk : VolynPoligraph, 2018. — 264 p. — Англ. мовою.
ISBN 617-7129-61-4

Анотація

The monograph is devoted to the study of theoretical and practical problems of special types of exemption from criminal liability for corruption crimes.

The conceptual apparatus of investigated “encouraging” institute and its compliance with the basic principles of criminal law and international legal stan¬dards are analyzed.

Given the foreign experience, the proposals on improving the current criminal legislation of Ukraine are formulated in the part that defines the order, conditions and grounds for the application of the exemption from criminal liability for corruption crimes.

The work is of interest to law enforcement officials, resear¬chers, post-graduate students (adjuncts), students and teachers of higher education institutions, as well as all those interested in criminal law issues.

 

 

Galuschenko, G. V.    International Investment Law and Arbitration [Текст] = Міжнародне інвестиційне право і арбітраж / G. V. Galuschenko. — Kyiv : Alerta, 2014. — 416 p. — Англ. мовою.
ISBN 617-566-296-0

 Анотація

The book covers the key issues of international investment law and arbitration.

The genesis and the sources of international investment law are reviewed, also the provisions of international agreements on the promotion and reciprocal protection of investments are examined, including the definition of the concepts “investor”, “investment”, established investment regimes and recent trends of such agreements in the world.

Particular attention is paid to investment arbitration practice, primarily Ukraine, as a party of Investment Disputes.

The annex also includes international legal instruments relating to international investment law and arbitration.

The publication is intended to students, graduate students, lectures, lawyers.

 

 

Klochko, A. M.    Science of Law [Текст] : Study guide / A. M. Klochko, M. I. Logvynenko. — Sumy : Sumy State University, 2015. — 112 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-657-594-7

 Анотація

The study guide contains a curriculum of the discipline «Science of Law» and a summary of each topic.

The statement of the material in the form of schemes will help students to concentrate on key issues and the development of legal culture and intellectual potential.

It is intended for students of economic specialties of higher educational institutions.

 

 

Kulish, A. M.    Criminal Law of Ukraine. The General Part [Текст] = Кримінальне право України. Загальна частина : Study guide / A. M. Kulish, A. M. Klochko. — Sumy : Sumy State University, 2016. — 118 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-657-648-7

 Анотація

The study guide contains the topics of the discipline “Criminal Law of Ukraine. The Genera! Part”, the questions to the topic, main terms and definitions, references.

The statement of the material will help students to concentrate on key issues and the development of legal culture and intellectual potential. It is intended for students of judicial specialties of higher educational institutions.

 

 

Vygovskyy, O. I    International Financial Law [Текст] : textbook / O. I Vygovskyy. — Кyiv : The University of Kyiv, 2017. — 511 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-439-880-7

 Анотація

Oleksandr Vygovskyy’s book “International Financial Law” is the first fundamental academic publication on international financial law in English published within the post-Soviet region.

Based on extensive practical material, it provides an in-depth analysis of the most significant legal aspects related to the key international financial market transactions.

The author primarily focused on international capital-raising practices, such as syndicated loan transactions, Eurobonds issue and circulation, cross-border securities offerings, international project financing and international assets securitisation.

Special attention is also paid to the regulation of financial markets, the implementation of supervisory requirements by financial institutions, as well as the policies of financial regulation, having due regard to the legal rules applicable in Ukraine.

The book is structured in a way to provide the lawyer with all essential details of the key international financial transactions, including the relevant case studies and an adequate understanding of the modern financial world realities.

This edition is prepared in full compliance with the best European university teaching standards of legal disciplines.

It summarizes the many years of experience of the author’s research, academic and practical activities in the field of financial law.

It will serve as a helpful source of information for everyone who is interested in the legal aspects of international finance.