Ти особистість, ти громадянин (до Дня права)

Міжнародний день захисту прав людини

День прав людини — міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.

До поняття «Права людини» людство прийшло не відразу. Вперше про права особистості заговорили французькі просвітителі Вольтер і Жан Жак Руссо. Пройшло ще майже два сторіччя, перш ніж людство дозріло до поняття і прийняття загального кодексу прав людини. 10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші). У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних системах їх країн. Декларація не носить обов’язкового характеру. В основу документа були покладені всі напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.

Багато країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року. Найбільш широкими обов’язковими угодами з прав людини, укладеними під егідою ООН, є Міжнародний пакт про цивільні і політичні права і Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, підписані 16 грудня 1966 року. За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів з прав людини спостерігає Верховний Комісаріат ООН з прав людини. Верховний комісар відряджає своїх посланців в різні країни світу для складання звітів про дотримання прав людини на місцях. Якщо права не дотримуються, то в справу вступають трибунали.

 

 

Україна. Конституція
Конституція України [Текст] : офіц. вид. / Україна. Конституція. — Київ : Парламентське вид-во, 2014. — 104 с.

Анотація:

. Конституція України. Офіційне видання Верховної Ради України.

 

 

 

 

Адміністративне право України. Повний курс [Текст] : підручник / [В. Галунько, Н. Армаш, В. Басс та ін.]. — Херсон : Олді-Плюс, 2018. — 446 с.

Анотація:

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної̈ адміністрації̈, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії , коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС.

 

 

Руснак, Л. М.
Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров‘я в Україні [Текст] : монографія / Л. М. Руснак. — Херсон ; Київ : Вид. Грінь Д.С. : НДІПП, 2017. — 184 с.

Анотація:

У монографії, на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок відомих вчених у сфері адміністративного права, проведено комплексне наукове дослідження теоретико-правових аспектів адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров’я в Україні. У дослідженні проаналізовано також історичні аспекти становлення законодавства у сфері охорони здоров’я та їх нормативно-правове забезпеченя.

 

 

Аліментні зобов‘язання на утримання дитини: проблеми і шляхи їх вирішення [Текст] : Матер. засідання Комітету Верховної Ради України з питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту та туризму 20 квітня 2016 р. / [упоряд. Ю.П. Дяченко]. — Київ : Парламентське вид-во, 2016. — 144 с. — (Матеріали комітетських слухань).

Анотація:

Видання містить стенограму доповідей та виступів учасників засідання, а також офіційні документи. Для науковців, правознавців, працівників державного управління, представників громадськості.

 

 

 

Нестерович, В. Ф.
Виборче право України [Текст] : підручник / В. Ф. Нестерович. — Київ : Ліра-К, 2017. — 504 с.

Анотація:

У підручнику викладено основні положення навчальної дисципліни “Виборче право України”. У виданні висвітлюється поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого права України, джерела виборчого права України, його субєкти та принципи, конституційно-правові засади проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту вибрчого права в Україні, конституційно-правові засади діяльності виборчих комісій, організація виборчого процессу та застосування виборчої системи в Україні. Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів та викладачів юридичних ВНЗ та факультетів, а також всім хто цікавиться виборчим процесом в Україні.

 

 

 

Відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок ДТП: правові, експертні та фінансові питання [Текст] / О.О. Жолобецький, В.І. Шевченко, В.Л. Володарський, Б.І. Рафалюк. — Тернопіль : Терно-граф, 2017. — 260 с.

Анотація:

Автори книги з позицій свого багаторічного досвіду у галузі права, експертної діяльності та страхування дають методичні рекомендації щодо захисту інтересів як потерпілого, якому необхідно отримати реальне відшкодування шкоди, так і особи, яка зобов’язана шкоду відшкодувати, але від якої часто вимагають відшкодування необґрунтоване або завищене. У книзі обговорюються проблеми чинного законодавства та недосконалість існуючих методик експертних досліджень у галузі оцінки майна, пошкодженого в результаті ДТП, та подаються практичні рекомендації щодо ефективного захисту законних інтересів водіїв та автовласників.

 

 

 

Громадянська освіта та методика її навчання [Текст] : підручник / [авт. кол.: Т. Бакка, І. Біла, І. Вєтров та ін.]. — Київ : Оріон, 2019. — 320 с.

Анотація:

Громадянська освіта – це вимога часу. Її розвиток і вдосконалення є актуальним завданням сьогодення. Саме громадянська освіта орієнтується на формування демократичних цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Для того щоб дати якісну громадянську освіту школярам, які розвивають громадянські компетентності в процесі навчання, потрібна підготовка фахового вчителя. Саме на це спрямований запропонований авторами курс “Громадянська освіта та методика її навчання”.

Цей підручник характеризується глибокими теоретичними постулатами та сучасними підходами.

Він є корисним ресурсом для студентів і вчителів у галузі громадянської освіти.

 

 

 

Громадянське суспільство: питання та відповіді [Текст] : практ. посіб. / [кол. авт.: О.В. Літвінов, Ю.В. Семеніхіна, О.М. Андреєв]. — Дніпро : Тамариск : Монолит, 2019. — 52 с.

Анотація:

Висвітлено основні терміни та поняття, концептуальні положення, законодавчі та нормативно-правові акти у сфері розвитку громадянського суспільства, а також проаналізовано існуючий вітчизняний досвід впровадження Національної стратегії розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки.

 

 

 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб [Текст] : монографія / [І.С. Басова, С.Б. Булеца, В.В. Вашкович тіа ін.] ; за заг ред. О.Я. Рогача, М.В. Савчина, М.В. Менджул. — Ужгород : РІК-У, 2018. — 268 с.

Анотація:

Монографія присвячена проблемним аспектам у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на національному та міжнародному рівнях. У виданні висвітлено сутнісний зміст права на захист внутрішньо переміщених осіб, елементи міжнародно-правового механізму захисту їх прав, а також національний процедурний та інституційний рівень захисту прав ВПО. Крім того, розкрито правовий механізм захисту окремих прав внутрішньо переміщених осіб. Написання та видання монографії «Захист прав внутрішньо переміщених осіб» відбулося в рамках проекту «Юридичні механізми забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України», що фінансується Міністерством освіти і науки України.

 

 

 

Земельні правовідносини в сільському господарстві [Текст] : зб. ст. / [ред.-упоряд. І. Дмитерко]. — Київ : КАД МЕДІА, 2017. — 224 с. — (Клуб успішних аграріїв).

Анотація:

Книга створена для керівного складу сільськогосподарських підприємств, в т.ч. фермерських господарств, які працюють в агросекторі в наш час. У ній зібрані як аналітичні матеріали щодо ринку землі і користування нею, так і практична інформація, яка є актуальною для агропідприємств. Окремий розділ приділено засадам ефективного фермерського землекористування.

 

 

Куліш, А. М.
Інформаційне право України [Текст] : навч. посіб. / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. — Суми : СумДУ, 2016. — 108 с.

Анотація:

Навчальний посібник “Інформаційне право України” відповідає програмі вищих навчальних закладів 3-4-го рівнів акредитації. Чітке графічне виділення визначень та інших текстових блоків сприяє концентрації уваги студентів на вузлових інформаційних блоках.

У навчальному посібнику аналізуються базові принципи та положення інформаційного права, його основні інститути, розглядається правове регулювання основних видів інформаційних відносин та інформаційної діяльності тощо.

Навчальний посібник рекомендовано студентам юридичних вищих навчальних закладів. Він може бути корисним науковим і практичним працівникам, які займаються проблемами інформаційного права, інформаційних правовідносин та інформаційної діяльності.

 

 

 

Шевченко, А. Є.
Історія держави і права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін. — Ірпінь : УДФСУ, 2019. — 236 с. — (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 55).

Анотація:

У навчально-методичному посібнику міститься рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни «Історія держави і права України», починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить правові джерела різних часів історичного розвитку держави на території сучасної України.

Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Історія держави і права України».

Навчально-методичний посібник побудовано за модульним принципом і відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної системи навчання студентів-бакалаврів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться історією державного й правового розвитку України.

 

 

Історія держави і права України [Текст] : практикум : навч. посіб. / М.Ю. Бурдін, О.А. Гавриленко, І.Д. Коцан та ін. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2017. — 444 с.

Анотація:

Навчальний посібник призначений для підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Книга містить плани семінарів та методичні вказівки до кожної з тем, а також теми рефератів, перелік літератури для їх написання, тестові завдання, питання для самоконтролю та перелік контрольних питань, які виносяться на екзамен. Значне місце відведено текстам пам‘яток права, вивчення яких надасть можливість виявити особливості побудови та функціонування державних інституцій, з‘ясувати специфіку розвитку вітчизняного права на різних етапах його еволюції.

Видання орієнтовано не лише на курсантів, студентів, слухачів, але й на тих, хто цікавиться історією вітчизняного права.

 

 

 

ІТ право [Текст] / [авт. кол.: О.П. Джочка, В.М. Мартин, Ю.Я. Самагальська та ін.] ; за заг. ред. О.С. Яворської. — Львів : Левада, 2017. — 470 с.

Анотація:

ІТ право – специфічне право. Адже воно охоплює правові норми, що урегульовують різні суспільні відносини як за своєю природою, так і за суб’єктним складом, об’єктом, змістом тощо.

Відтак ІТ право не може мати перспектив розвитку виключно у рамках національної держави. Міжнародне співробітництво, на основі якого можуть бути вироблені єдині підходи, принципи мирного, комфортного співжиття у цифровому середовищі, має тут визначальне значення.

Видання містить аналіз міжнародних актів, національного законодавства, судової практики та наукових поглядів на суть ІТ права – права, що регулює відносини у цифровому середовищі.

Досліджено правовий статус суб’єктів, зміст правовідносин за їх участю, правовий режим різних об’єктів, особливості правової охорони прав та інтересів у цифровому середовищі.

Зміст видання буде корисним усім, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних технологій: студентам, аспірантам, викладачам, практикам у ІТ-сфері.

 

 

 

Україна., Закон. Кодекс законів про працю України: із змінами та доповненнями станом на 24 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. — Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. — 100 с.

Анотація:

Закон України про працю – важливий законодавчий акт, який регулює трудові відносини працівників та роботодавців усіх підприємств,організацій, установ будь-якої форми власності, різновида діяльності та галузевої приналежності. Посібник допоможе глибше розібратися в особливостях охорони праці, створення належних умов праці тощо.

 

 

 

Конституційне право України [Текст] : підручник / [авт. кол.: І.М. Алмаші, М.М. Алмаші, А.В. Белюга та ін.]. — 8-е вид., переробл. та допов. — Ужгород : Гельветика, 2018. — 410 с.

Анотація:

Оволодіння галуззю конституційного права необхідне не лише для представників юридичних спеціальностей. Знання норм чинної Конституції України необхідне кожному пересічному громадянину.

Так, незнання гарантованих Конституцією прав і свобод призводить до їхнього порушення, а в майбутньому – до незнання механізмів їх захисту.

Обізнаність в конституційному праві України дозволяє особі бути впевненою у прийнятих нею рішеннях на якій би роботі вона не працювала та які б посади не займала. Знання Конституції України безумовно дозволить підвищити рівень правосвідомості громадян нашої країни, покращити рівень їхнього життя, у випадку порушення прав – допомогти їх відновити, а також не бути осторонь політичних подій, які відбуваються в державі та суспільстві.

 

 

Корнієнко, М. В.
Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей [Текст] : монографія / М. В. Корнієнко. — Одеса : ОДУВС, 2019. — 320 с.

Анотація:

У монографії проводиться дескрипція стану наукової розробки тематики протидії злочинам щодо дітей та нормативно-правового регулювання діяльності з протидії цим злочинам. Особлива увага зосереджена на висвітленні організації виявлення, розслідування та запобігання насильницьких злочинів щодо дітей та загальним положенням тактики проведення слідчих (розшукових) дій за досліджувальною категорією справ. Аналізується міжнародний досвід протидії насильницькій злочинності щодо дитини, аналізуються основні форми міжнародного співробітництва при розслідуванні цього виду злочинів.

 

 

 

Куди та як правильно писати скаргу, заяву, претензію, клопотання, щоб відстояти свої права [Текст] / В.В. Гайворонська, О.М. Скребець, О.М. Сичов, Д.С. Довбій. — Харків : Кн. клуб “Клуб сімейн. дозвілля”, 2014. — 416 с.

Анотація:

Метою цієї книги є ознайомлення читача з основами процесуальних норм та правил для захисту своїх інтересів а також можливість самостійно застосовувати такі норми на етапі, коли звернутися до спеціаліста неможливо або потрібно здійснити процесуальну дію негайно.

У цій книзі ми торкнулись питань подання та складання процесуальних документів, які можуть стати у пригоді у найбільш поширених суспільних відносинах. Оскільки надання та використання процесуального документа без усвідомлення пов’язаних з ним норм матеріального права є недостатнім, до зразків та прикладів наведено також посилання та подано ґрунтовні пояснення.

 

 

 

Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини [Текст] : посіб. для підготов. до ЗНО / [Т.Л. Сироїд, О.А. Гавриленко, Є.Б. Тітов, Л.О. Фоміна] ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. — 292 с.

Анотація:

У посібнику зосереджено увагу на ключових питаннях сучасного міжнародного публічного права і міжнародного захисту прав людини, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право». Посібник складається з 25 розділів – Міжнародне право і 16 розділів — Міжнародний захист прав людини, викладених у чіткій послідовності. У ньому в легкій та доступній формі висвітлено поняття, юридичну природу та сферу дії сучасного міжнародного права, подано короткий виклад основних етапів становлення та розвитку міжнародного права, з’ясовано співвідношення міжнародного публічного і національного права, подано систему й структуру міжнародного публічного права, охарактеризовано основні галузі міжнародного публічного права. У розділі Міжнародний захист прав людини авторами охарактеризовано правову та інституційну основу захисту прав усіх категорій осіб: дітей, жінок, біженців, вимушених переселенців, осіб, позбавлених волі та ін.

 

 

 

Україна., Закон. Податковий кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 19 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / З. Україна. — Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. — 716 с.

Анотація:

У виданні представлений Податковий кодекс України станом на 19 жовтня 2018 року зі змінами та доповненнями.

 

 

 

 

Права людини в контексті сучасного суспільствотворення [Текст] : [монографія / М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.А. Мартиненко та ін.]. — Київ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. — 262 с.

Анотація:

У монографії досліджуються злободенні проблеми загальнотеоретичної та управлінсько-правової думки, зокрема в розрізі сучасних викликів і необхідності докорінних змін у вітчизняній правовій доктрині і юридичній практиці щодо дотримання прав людини. Значну увагу приділено аналізу методологічних проблем сучасного правознавства, опануванню зарубіжного досвіду, адаптації положень національного законодавства до правової системи Європейського Союзу.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться актуальними змінами у теоретичній і практичній юриспруденції.

 

 

 

Герц, А. А.
Правознавство [Текст] : навч. посіб. / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. — Хмельницький : ХУУП, 2017. — 279 с.

Анотація:

Навчальний посібник «Правознавство» підготовлений із використанням конституційних норм та нормативно-правових актів України і включає в себе ряд розділів, які дають можливість читачеві засвоїти питання державотворення та функціонування системи права, дії основних законодавчих положень за окремими галузями права, а також включає в себе основи судової системи України. Для самостійного опрацювання кожної теми подано список нормативно-правових документів та правової літератури.

Посібник написаний у популярній формі для доступного сприйняття учнями загальноосвітніх шкіл, студентами, а також громадянами, які зацікавлені у вивченні основних положень галузей права України.

Нормативні акти подано станом на 1 січня 2017 року.

 

 

 

Право інтелектуальної власності [Текст] : підручник / [авт. кол.: С.Б. Булеца, О.В. Верейці, Н.Т. Головацький та ін.] ; за заг. ред. С.Б. Булеци, О.І. Чепис. — Ужгород : РІК-У, 2019. — 488 с.

Анотація:

Інтелектуальна діяльність була і є одним із найважливіших аспектів людського життя, адже саме вона дає нам можливість реалізувати свої здібності, розкрити таланти та втілити нові ідеї.

Підручник розкриває зміст основних інститутів права інтелектуальної власності (авторського права та суміжних прав, патентного права, засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності); містить аналіз міжнародних документів, національного законодавства, законодавства країн Європейського Союзу та судової практики.

Видання буде цікавим та корисним для студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків, а також для всіх, хто цікавиться сферою інтелектуальної власності.

 

Рішення Європейського Суду з прав людини щодо доступу до публічної інформації [Текст] : збірник. — Київ : КІС, 2017. — 211 с.

Анотація:

Це видання перекладено та опубліковано в рамках Проекту Ради Європи «Зміцнення свободи медіа і створення системи Суспільного мовлення в Україні». Підбірка рішень здійснена у співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Проект Ради Європи «Зміцнення свободи медіа і створення системи Суспільного мовлення в Україні» має на меті зміцнити роль медіа та Суспільного мовлення як інструментів для досягнення консенсусу в суспільстві. Проект впроваджується в рамках Плану дій Ради Європи для України на 2015–2017 роки. У 2016-2017 роках Проект фінансується з бюджету Ради Європи для виконання Плану дій Ради Європи для України на 2015–2017 роки.

 

 

Україна., Закон. Сімейний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 26 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / Закон. Україна. — Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. — 82 с.

Анотація:

. У виданні представлений Сімейний кодекс України із змінами і доповненнями на 26 жовтня 2018 року.

 

 

 

 

Трудове право України [Текст] : підручник / [С. М. Бортник, К. Ю. Мельник, Л. В. Могілевський та ін.]. — Харків : ХНУВС, 2019. — 408 с.

Анотація:

У підручнику висвітлено основні положення сучасного трудового права України та порядку проходження служби в Національній поліції України. Підручник підготовлено на підставі норм чинного національного законодавства й сучасних напрацювань науки трудового права. Для студентів, курсантів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання.

 

Крисюк, О. О.
Трудові та соціально-економічні права учасників АТО: забезпечення та профспілковий захист [Текст] : [запитання та відповіді] / О. О. Крисюк, В. С. Янчевський. — Житомир : Рута, 2016. — 300 с.

Анотація:

Книга розрахована для всіх, хто цікавиться правами учасників АТО. Трудові та соціально-економічні права, їх забезпечення та профспілковий захист.

 

 

Волощук, М. Г.
Фінансове право [Текст] : підручник / М. Г. Волощук, Т. О. Карабін, М. В. Менджул. — Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. — 244 с.

Анотація:

Підручник з навчальної дисципліни “Фінансове право” розроблений згідно вимогам Болонського процесу та відповідає навчальній програмі із зазначеної дисципліни у вищих навчальних закладах. У підручнику висвітлені теми із Загальної та Особливої частини фінансового права, у тому числі про фінансову діяльність держави, предмет, метод, систему та джерела фінансового права, правові засади організації фінансового контролю, бюджетне право та бюджетні правовідносини, податкове право та податкову систему, правові основи банківської діяльності тощо.

Підручник розрахований на викладачів і студентів юридичних та економічних факультетів, працівників податкових органів, практикуючих юристів та економістів.

 

 

Україна. Закон. Цивільний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 26 жовтня 2018 року [Текст] : офіційний текст / Україна. Закон. — Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. — 312 с.

Анотація:

Цивільний кодекс України (ЦКУ) – Основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.

 

 

Менів, Л. Д.
Цивільно-правовий захист прав споживачів [Текст] : практикум / Л. Д. Менів. — Ірпінь : УДФС України, 2019. — 162 с.

Анотація:

Практикум «Цивільно-правовий захист прав споживачів» є одним із перших видань в Україні, який розкриває практичні проблеми цивільно-правового захисту прав споживача.

Він підготовлений у межах магістерської програми «Охорона і захист цивільних прав». Практикум складається із запитань і завдань для самоконтролю знань, тестових завдань, задач, творчих завдань, списку рекомендованих джерел.

Метою практикуму є формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з цивільно-правового захисту прав споживачів, визначення напрямів розвитку та удосконалення цивільного законодавства у цій сфері в умовах інтеграції України до стандартів ЄС, а також допомогти студентам застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, розв’язувати задачі та набути досвіду складання процесуальних документів.

Розрахований на студентів, викладачів, аспірантів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами цивільно-правового захисту прав споживачів.

 

Генсон, Д.
Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя [Текст] / Д. Генсон ; пер. з англ. В. Плискін. — Київ : Наш Формат, 2016. — 240 с. — (Світоглядна література).

Анотація:

. Навколишній світ — бентежне місце. Ніколи не знаєш, коли знадобиться вміння виплутуватися з липкої стрічки або безслідно зникати. Але факт залишається фактом — якщо від цих знань залежить життя та безпека, їх варто опанувати. Завдяки книзі «Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя» ви дізнаєтеся: як професійно вести контрспостереження, що допоможе убезпечити будинок, як розпізнавати брехню, які речі входять до набору для виживання і втечі з полону … та багато іншого! Чому варто купити книгу «Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя» Джейсона Генсона? «Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя» — посібник із безпеки від колишнього агента ЦРУ, який ділиться знаннями, щоб ви змогли убезпечити себе від зловмисників.

 

Я і Конституція [Текст] / Л. Денисенко, О. Ільков, А. Стельмащук, А. Шуліма ; намалювала Ж. Олійник. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. — 88 с.

Анотація:

Чи знаєш ти, що таке Конституція України? І як в одній книзі може поміститися все наше життя і життя всієї країни? Адже Конституція — це не просто набір правил про державу, про вибори, права і обов’язки суспільства та кожного громадянина. Це найвищий закон, який встановлює та визначає державний устрій, контролює владу, нагадує про повагу і який, наче компас, дозволяє тобі почуватися у безпеці та здійснювати усі свої мрії. Конституція як компас? Так! Бо у ній про те, хто ти як особис­тість і хто ми як народ на карті світу, яка наша точка відліку і який керунок маємо обрати, щоб іти у правильному напрямку.