“У світі професії” : книги для педагогів

Світ сучасних професій необмежений. Вибрати майбутню професію молодій людині нелегко. Але є професії, які вкрай важливі і потрібні в будь-який час і в будь-якій державі – це педагоги.

Педагог-вихователь, вчений, методист освіти.

Майбутнє людини залежить від професійної підготовки  та майстерності педагога.

Виставка пропонує документи на допомогу педагогу.  Тут ви знайдете результати досліджень у галузі педагогічної освіти в Україні, де найкраща шкільна освіта, як підготувати майбутніх фахівців з початкової та дошкільної освіти, методика навчання у середній та вищій школі, поради вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти та інше.

Є література, яка презентує варіант альтернативної системи освіти, яка  розвивала б креативні навички, ініціативність і допомагала підготувати молодь до вимог сучасних реалій.

Завітайте до Бібліотеки! Чекаємо на вас!

Вихователю інклюзивної групи. Дитячий садок. Бібліотека [Текст] / [авт. кол.: Ж. Ольшевська, Н. Мягких, З. Щербина та ін.]. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 144 с. — (Бібліотека “Шкільного світу”).

Анотація

У посібнику «Вихователю інклюзивної групи» висвітлено основні питання реалізації інклюзивного навчання, що стосуються специфіки його організації для дітей з особливими освітніми потребами. Основну увагу приділено документації асистента вихователя, наданню практичних порад щодо складання індивідуальної програми розвитку та портфоліо дитини з особливими освітніми потребами. Також дібрано пам’ятки, рекомендації та дидактичні ігри, що допоможуть удосконалити роботу педагогів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти.

Посібник рекомендовано для практичного використання педагогам закладів дошкільної освіти.

Вагнер, Т.
Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя [Текст] / Т. Вагнер, Т. Дінтерсміт ; пер. з англ. Н. Борис. — Київ : Наш формат, 2017. — 312 с. — (Світоглядна література).

Анотація

У сучасному світі ми високо цінуємо академічну успішність, змушуючи наших дітей вступати до «найпрестижніших» навчальних закладів, отримувати найкращі оцінки та складати всі тести на відмінно. Але статус відмінника зазвичай не дає гарантій, що дитина матиме всі необхідні навички, щоб стати розвиненою особистістю, активним громадянином і побудувати успішну кар’єру. Система освіти не змінювалась уже принаймні століття і не відповідає вимогам сьогодення.

«Мистецтво навчати» презентує варіант альтернативної системи освіти, яка розвивала б креативні навички, ініціативність і допомагала підготувати нові покоління до вимог сучасної економіки. Усі ідеї автори підкріплюють коментарями стратегів та лідерів думок.

Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Г. І. Дмитрів, Н. В. Фреїк, О. Т. Владика та ін.]. — Львів : Світ, 2019. — 224 с.

Анотація

Самопідготовка, як форма організації освітнього процесу в другій половині дня, що включає види самостійної роботи учнів із окремих предметів у їх певній послідовності та взаємозв’язку, набуває в сучасному педагогічному просторі особливої значущості. Педагог здійснює супровід правильного виконання завдань і надає при потребі кваліфіковану допомогу.

Навчально-методичний посібник має на меті зорієнтувати користувачів на педагогічне керівництво самопідготовкою здобувача освіти в другій половині дня. Запропоновано модель педагогічного керівництва, структуру, конструктор, алгоритм і методичні рекомендації щодо проведення самопідготовки, ігротеку, інтерактивні та здоров’язбережувальні вправи, ментальні карти, кращі практики й авторські моделі занять самопідготовки.

Євсюков, О. Ф.
Основи методичної діяльності викладача: побудова і застосування ігрових технологій [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Ф. Євсюков, А. О. Борисова. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2016. — 52 с.

Анотація

Навчально-методичні рекомендації висвітлюють проблеми побудови і застосування ігрових технологій навчання в методичній діяльності викладачів. Серед ігор виділено такі, як ділова, технологічна, рольова, організаційно-діяльнісна та інші. Навчально-методичні рекомендації розраховано на студентів педагогічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів; викладачів ВНЗ та системи підвищення кваліфікації, а також на тих, у колі уваги яких знаходяться ігрові технології навчання.

Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування [Текст] : кол. моногр. / [за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович]. — Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. — 232 с.

Анотація

У монографії обґрунтовано стратегії реформування підготовки майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти у контексті реалізації концепцій Нової української школи, розвитку педагогічної освіти. Висвітлено інноваційні підходи до організації освітнього процесу в університетах України та зарубіжних країн.

Адресується вчителям і вихователям закладів початкової та дошкільної освіти, науково-педагогічним працівникам, студентам закладів вищої педагогічної освіти.

Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до дистанційного навчання кваліфікованих робітників [Текст] : метод. реком. / [О.В. Базелюк, А.А. Каленський, С.Г. Кравець та ін.]. — Житомир; Київ : Полісся : ІПТО НАПН, 2017. — 76 с.

Анотація

У методичних рекомендаціях висвітлено теоретичні аспекти підготовки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників. Представлено технологію розробки електронного контенту для його використання в системі дистанційного навчання, засоби контролю успішності кваліфікованих робітників у дистанційному навчальному процесі та розкрито особливості організації самостійної роботи кваліфікованих робітників засобами дистанційного навчання.

Методичні рекомендації адресовано керівникам і педагогам професійно-технічних навчальних закладів, аспірантам і докторантам, слухачам та викладачам інститутів післядипломної освіти, методистам науково (навчально)-методичних центрів професійно-технічної освіти.

Побудова кар‘єри [Текст] : комплекс навч. прогр. / [О.В. Мельник, О.Л. Морін, Л.А. Гуцан та ін.]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 88 с.

Анотація

Комплекс навчальних програм «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.) є удосконаленою й апробованою впродовж 2009-2013 рр. програмою «Побудова кар’єри» для старшокласників, яка була рекомендована МОН України до використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист № 1/11-6441 від 16.08.2007 р.). У листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які містять інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 2009 / 2010,

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 навчальних роках, ця програма була визначена складовою профільного навчання. Реалізується програма профорієнтаційного спрямування за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи. Комплекс навчальних програм складається з: програми «Побудова кар’єри» (70 год.) для учнів 10-11-х класів; програм «Побудова кар’єри» 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів; двох варіативних модулів (9, 35 год.) для учнів 10-х класів, які можуть використовуватися як у поєднанні з програмами «Побудова кар’єри» в обсязі 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів, так і самостійно.

Чугаєва, Н. Ю.
 Психологічні особливості педагога-наставника як умова ефективної соціалізації студентів [Текст] : монографія / Н. Ю. Чугаєва. — Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. — 200 с.

Анотація

Монографія присвячена теоретичному узагальненню і новому вирішенню наукової проблеми психологічних особливостей педагога-наставника як умови ефективної соціалізації студентів. У могографії показано, що освітня соціалізація студентів є провідною метою діяльності педагога-наставника. Розроблена концептуальна модель психологічних якостей ефективного педагога-наставника відтворює зв’язки функцій педагога-наставника у навчально-виховному процесі з його психологічними особливостями. За матеріалами емпіричного дослідженя створено психологічну типологію ефективних і неефективних наставників; сконструйовано психологічний портрет еталонного наставника, розроблено методичні рекомендації з оптимізації роботи педагога-наставника.

Панова, С.  О.
 Фахова компетентність майбутніх учителів математики: акмеологічний підхід [Текст] : монографія / С. О. Панова. — Бердянськ : Вид. Ткачук О.В., 2016. — 292 с.

Анотація

У монографії визначено та конкретизовано структуру фахової компетентності майбутніх учителів математики, яка характеризується обраними згідно із засадами акмеологічного підходу критеріями, показниками та рівнями сформованості; розроблено авторську модель формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу та подано результати експериментальної перевірки її ефективності. матеріали дослідження можуть бути використані в педагогічних ВНЗ під час фахової підготовки майбутніх учителів математики, а також у процесі підвищення кваліфікації вчителів математики в закладах додаткової професійної освіти.

Вокер, Т. -Д.
  Як навчають у Фінляндії. Найкраща шкільна освіта [Текст] / Т. -Д. Вокер ; [пер. з англ. Н. Лавської]. — Київ : КМ-БУКС, 2018. — 232 с.

Анотація

Фінляндія неабияк здивувала світ, коли в 2001 році її п’ятнадцятирічні школярі, які взяли участь у Міжнародній програмі з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA), отримали найбільшу кількість балів під час тестувань з математики, природничих наук і читання. І сьогодні ця невелика північна країна продовжує лідирувати за якістю шкільного навчання. Тімоті Вокер, американський вчитель, що кілька років працював у Гельсінкі, докладно розповідає, яким чином побудовано систему освіти в Фінляндії (це, зокрема, нетривалі уроки, невеликі за обсягом домашні завдання, стандартизовані тестування), чому фінські школярі досягають найкращих результатів, і радить якомога ширше впроваджувати напрацьовані фінами методики та засоби навчального процесу. Це видання буде корисним усім, хто прагне змін у шкільній освіті.

МакКенна, Д.
 Як перетворити $ 100 на $ 1 000 000: Заробляй! Зберігай! Інвестуй [Текст] : пер. з англ. / Д. МакКенна, Д. Глайста, М. Фонтейн. — Ньо-Йорк : Workman ; Харків : Основа, 2019. — 144 с.

Анотація

Книга пояснює, чому значно краще заощаджувати, ніж витрачати гроші.

Вона висвітлює особливості простого керування грошима, зокрема:

  • складання та дотримання коротко-, середньо- та довготермінового плану і бюджету;
  • розумне поводження з грошима — СЗС (спершу заплати собі);
  • застосування фінансових інструментів (відкриття ощадного рахунку, управління відсотками від заощаджень та цінними паперами).

Генеральні плани: «Влаштуйся на роботу», «Твій односторінковий бізнес-план», «Твій двосторінковий план мільйонера» та багато іншого на сторінках цього гіда. Економічні реалії ілюструють яскраві малюнки, які допомагають пояснити складні фінансові концепції та методи їхнього застосування

Для кого книга? Дітям від 12 років та їхнім батькам, які прагнуть не лише виховати успішну дитину, але й самим навчатися.

Чому ця книга?

Можливо, хтось мріє заробити перший мільйон, а хтось і не ставить собі таку мету, але прагне бути фінансово незалежним та спроможним забезпечити власні потреби. Ця книга саме про це — фінансову свободу. Як забезпечити собі яскраве життя, без боргів та «рожевих» мрій. Ця книга створена допомагати.

Вона розповідає про:

  • визначення фінансової мети;
  • створення бюджету;
  • способи заробітку;
  • заощадження та інвестування.