Підручники, посібники

Чеховська, І. В.  Медичне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Чеховська. — Ірпінь : УДФСУ, 2020. — 480 с.

Анотація

Навчальний посібник призначений допомогти студентам опанувати знання з теорії медичного права, чинного законодавства щодо регулювання правовідносин у сфері охорони здоров‘я. Матеріал подано за допомогою прийомів логіко-графічного структурування та супроводжується термінологічним словником, тематикою творчих робіт, завданнями для перевірки знань, рекомендованими джерелами. Студентам для самоконтролю запропоновані вправи з нормативними актами, тести, кросворди, ситуаційні завдання тощо.

Матеріали навчального посібника дозволяють сформувати практичні навички у сфері застосування медичного законодавства України, з цією метою запропоновані рольові ігри, складені на основі реальних життєвих ситуацій.

Призначений для студентів, викладачів, аспірантів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами медичного права.

Дубовик, Н. А. Політологія та політтехнології [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк. — Харків : Новий курс, 2020. — 166 с.

Анотація

У навчальному посібнику викладено зміст курсу «Політологія та політтехнології». Розглянуто основні теоретико-методологічні засади вивчення дисципліни. Досліджено проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інститутів, держави, політичної культури, міжнародної політики.     А також виокремлено та описано поняття політичних технологій, політичного менеджменту і маркетингу, викладено основи проведення виборчих кампаній.

Призначено для студентів закладів вищої освіти

 

Слюсаревський, М. М.  Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. /М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 352 с.

Анотація

Орієнтуючись на концептуальні засади розуміння соціальної психології як фундаментальної психологічної дисципліни, автори посібника визначають її предмет, структуру і функції, пропонують нове бачення проблемних питань становлення цієї дисципліни у світі й в Україні. Проаналізовано психологічну проблематику регуляції соціальної поведінки, міжособових стосунків та міжособової взаємодії. Уперше введено до курсу соціальної психології тему соціальних ситуацій, по-новому висвітлено окремі аспекти психології груп і масових явищ.

Для студентів закладів вищої освіти. Знадобиться також працівникам соціальної сфери, фахівцям у галузі менеджменту, політики, масової комунікації.

 

 

Прогноз і програмування врожаїв   сільськогосподарських культур [Текст] : навч. посіб. / [О. В. Харченко, Е. А. Захарченко, І. М. Масик та ін.]. — Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. — 94 с.

Анотація

Посібник є логічним продовженням бакалаврського курсу «Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур». Він надає основні поняття з теоретичних та біологічних аспектів програмування, визначення рівнів врожайності за ресурсами основних факторів (світло, тепло, волога та природна родючість грунтів), оцінку ефективності використання цих ресурсів за результатами виробничої діяльності, агрохімічні основи програмування, особливості програмування в умовах зрошення і осушення.

Посібник включає в себе ряд практичних задач, які в тій чи іншій мірі є наразі актуальними в розумінні сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва.

Може бути корисна спеціалістам та науковцям.

 

Менеджмент соціальної роботи [Текст] : навч.- практ. органайзер : навч.-метод. посіб. / [уклад. Т. А. Тернавська  та ін.]. — Кам‘янець-Подільський : Вид. Панькова А.С., 2020. —  248 с.

Анотація

Навчально-практичний органайзер з курсу «Менеджмент соціальної роботи» є навчально-методичним виданням для забезпечення викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи», що забезпечує поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю студентів за спеціальністю Соціальна робота, Соціальне забезпечення. Розробки практичних занять та самостійної роботи включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також програмований контроль знань.

Навчально-практичний органайзер заповнений студентом власноруч впродовж вивчення навчального курсу, дає право користуватись ним при складанні поточних тестових завдань, періодичних модульних контролів, заліків та екзаменів.

 

 

Криштанович, С. В.  Спортивний менеджмент [Текст] : навч. посіб.  / С. В. Криштанович. — Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського,  — 208 с.

Анотація

Спортивний менеджмент – це спеціальна теорія і практика управління фізкультурними та спортивними організаціями в ринкових умовах, один із галузевих видів менеджменту, одна з галузевих сфер управлінської діяльності в умовах ринку.

У навчальному посібнику розкрито основи сучасного спортивного менеджменту у фізичній культурі і спорті, знання яких необхідні для підготовки майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту. Окрім теоретичного матеріалу, подано запитання для самоконтролю, глосарій, додатки, які допоможуть закріпити вивчений матеріал.

Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів і викладачів, менеджерів фізичної культури й спорту та підприємців.

 

 Кобеля, З. І.  Організація торгівлі [Текст] : навч. посіб. / З. І. Кобеля,   Л. А. Сибирка, О. І. Мельник. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. — 424 с.

Анотація

У навчальному посібнику стисло і в доступній формі викладено організаційні принципи роботи оптових та роздрібних торговельних підприємств щодо забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами і послугами.

Особливістю підручника є глибокий аналіз теоретико-методичних і прикладних аспектів організації, функціонування, регулювання торговельної діяльності підприємств; розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних торговельних процесів, значну увагу приділено розвитку електронної комерції в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні.

Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями економічного профілю, також для менеджерів, маркетологів, магістрів, аспірантів, спеціалістів.

 

 

Берроуз, Г.  Демократія: від теорії до практики [Текст] : посібник для студентів / Г. Берроуз. — Вид. 2-е, допов. — Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2019. — 100 с.

Анотація

Чому громадянам у демократичному суспільстві важливо «заявляти про свої права» на демократію і як вони можуть це робити? Курс, який ви вивчаєте – «Демократія: від теорії до практики» – допоможе знайти відповідь на першу частину поставленого попередньо питання. У процесі ознайомлення з матеріалами курсу та виконання завдань ви дізнаєтеся про умови, які необхідні для процвітання демократії та про роль громадян у підтримці здорового демократичного процесу.

Демократичні системи дають громадянам дуже багато можливостей для участі й висловлювання власної думки з метою впливу на процеси.

Яких заходів мають уживати громадяни, щоб захистити свої права й інтереси та демократичну систему як таку?

Матеріали в підручнику курсу допоможуть вам це зрозуміти.

 

Таукешева, Т.Д.  Вплив фінансових органів на платоспроможність місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 101 с.

Анотація

Реальна самостійність місцевих бюджетів у контексті децентралізації передбачає нові вимоги щодо діяльності фінансових органів, зокрема застосування комплексного та системного підходів до формування фінансового ресурсу органів місцевого самоврядування.

У навчальному посібнику зібрано ключові поняття нормативно-правової бази, що розкривають сутність місцевого самоврядування та висвітлюють завдання фінансових органів, їх вплив на рівень фінансової самодостатності місцевих бюджетів та ефективне функціонування місцевого самоврядування.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів і магістрів вищих навчальних закладів, працівників фінансових структур, посадових осіб місцевого самоврядування.

Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво [Текст] : підручник / [авт. кол.: П. О. Нікіфоров, Є. В. Ткач, Н. А. Бак та ін. ] ; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 296 с.

Анотація

Соціально-економічні процеси, які тривають сьогодні в Україні, вимагають економічних реформ, чіткої координації дій в усіх сферах і ланках економічної та фінансової системи. Одним з головних важелів у системі державного регулювання економічного та соціального розвитку є саме фінансові інструменти. Здійснення ефективної фінансової політики вимагає підходу до управління фінансами як єдиною інституційною структурою суспільства, в рамках якої повинні оптимізовуватись інтереси різних суб’єктів.

Підручник охоплює цикл обов’язкових дисциплін підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме «Гроші і кредит», «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Для студентів, викладачів, працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності, а також усіх бажаючих оволодіти концептуальними знаннями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

 

Панок, В. Г. Основи психологічної допомоги: теорія та практика психоконсультування [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Панок, Я. В. Чаплак, Я. Ф. Андрєєва ; за заг. ред. В. Г. Панка, І. М. Зварича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 384 с.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психологічного консультування. Використано інтегративний підхід у висвітленні сучасних тенденцій розвитку психологічного консультування як одного з основних видів надання психологічної допомоги. Кожний із розділів містить методичні додатки, які можуть бути корисними в підготовці студентів, які опановують психологічну спеціальність.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Психологія», а також для практичних психологів, соціальних педагогів та соціальних робітників, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

 

 

Собко, Ю.М.  Проектування автомобільних доріг [Текст] : навч. посіб./  Ю. М. Собко, Ю. В. Сідун, Л. О. Карасьова. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 228 с.

Анотація

Розглянуто принципи техніко-економічного обґрунтування усіх елементів дороги на основі комплексного врахування її народногосподарського значення, природних умов та вимог, ефективності та безпеки автомобільних перевезень, а також вибору напряму дороги на місцевості і складання проекту її будівництва, що забезпечить надійність її роботи.

Посібник буде корисним для студентів та аспірантів, що навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізаціями «Автомобільні дороги та аеродроми», «Мости і транспортні тунелі», а також для інженерно-технічних працівників, що займаються проектуванням та будівництвом автомобільних доріг.

 

 

Вовк, Н.С. Ділова документація [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Вовк, Р. О. Голощук. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 200 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 14).

Анотація

Навчальний посібник орієнтований на формування у студентів необхідних теоретичних та практичних знань про сутність та основні вимоги до організації діловодства в установі; вироблення у студентів необхідних практичних навичок із складання документів. Матеріал посібника містить характеристику основних видів кадрових, організаційно-розпорядчих, довідково-інформаційних та господарсько-економічних документів.

Практичні роботи, запропоновані у посібнику, покликані продукувати у студентів нові ідеї для раціоналізації документообігу в організаціях, володіючи необхідними знаннями з діловодства та документування управлінської діяльності.

 

 

 Муніципальне право України [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: О. М. Буханевич, С. Г. Стеценко, І. Л. Самсін та ін.] ; за заг. ред. О. М. Буханевича. — Хмельницький : Поліграфіст-3, 2019. — 440 с.

Анотація

У навчальному посібнику розкривається поняття муніципального права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни; дається загальна характеристика місцевого самоврядування; аналізується правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин та форми здійснення місцевого самоврядування; окреслюються функції та компетенція місцевого самоврядування; досліджуються гарантії місцевого самоврядування в Україні та його матеріально-фінансова основа. Крім того, в посібнику окреслюються окремі проблеми правового регулювання місцевого самоврядування в Україні та визначаються конкретні шляхи їх розв’язання.

При підготовці навчального посібника було враховано опис предметного напрямку досліджень «Конституційне право, муніципальне право» в межах спеціальності «Право».

Навчальний посібник розрахований на фахівців у галузі конституційного та муніципального права, державного управління, науковців, викладачів, посадових осіб місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти.

 

 

Рудь, Н.Т.  Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : підручник / Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук. – 2-е вид., переробл. і допов. – Луцьк : ЛНТУ, 2019. – 446 с.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуті питання становлення і створення інновацій та сучасних тенденцій їх розвитку; розглянуті теоретичні основи формування інноваційної політики підприємства, управління інноваційним розвитком та процесами; висвітлені питання формування попиту на інновації, державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку, моніторингу та інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, фінансування інновацій, оновлення виробництва, оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Посібник містить авторські підходи до оцінки: інноваційних ризиків, ефективності інвестицій в умовах ризику, ефективності технологічних інновацій, вартості інформації, вартості об’єктів інтелектуальної власності, методичні підходи до вибору джерел фінансування, вдосконалення процесів комерціалізації наукових розробок.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, менеджерів, усіх, кого цікавлять питання економіки і організації інноваційної діяльності на підприємстві.

 

Войтко, С.В.  Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 [Текст] : підручник / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Сікорського : Політехніка, 2019. – 200 с.

Анотація

Розкрито еволюцію теорій управління. Наведено особливості управління. Наведено особливості управління інноваціями та реалізації стартапів в Індустрії 4.0; оцінено ринкове середовище в Індустрії 4.0; надано характеристику ринків Індустрії 4.0; проаналізовано особливості планування та організації діяльності підприємств в Індустрії 4.0; розглянуто питання управління персоналом та оплата праці; наведено засади реалізації проектів і програм в Індустрії 4.0; описано цикл реалізації стартапів; розкрито засади успішної діяльності підприємств.

Для студентів технічних, управлінських і економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

 

Хохотва, О.П. Збалансований розвиток – можливості й шляхи досягнення [Текст] : підручник / О. П. Хохотва, Л. І. Бутченко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 256 с.

Анотація

В історичному аспекті висвітлено вплив людської діяльності на природне середовище і глобальні проблеми, які виникли в середині ХХ століття, проведено порівняння між біосферою та новоутвореною техносферою. Розглянуто стратегії досягнення сталого розвитку, зокрема вдосконалення виробництва, організацію промислових екосистем, підходи ресурсоефективного і більш чистого виробництва, зменшення обсягів споживання, елементи функціональної економіки, шляхи подолання бідності в країнах, що розвиваються. Значну увагу приділено індикаторам та індексам сталого розвитку, корпоративній соціальній відповідальності, а також проблемам сталого розвитку України.

Для студентів та викладачів університетів, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами сталого розвитку.

 

 Менеджмент туристичної індустрії [Текст] : підручник / [В. П. Руденко, В. Я. Вацеба, В. Н. Підгірна та ін.]. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 504 с.

Анотація

Розвиток національного ринку туристичних послуг та його сегментацію забезпечує індустрія туризму, що полягає у створенні туристичного продукту та його реалізації через туристичні підприємства певного функціонального призначення. Передумовою існування туристичної інфраструктури слугує наявний природно-ресурсний потенціал.

У запропонованому виданні викладені основи менеджменту туристичної індустрії, розкриті теоретичні та прикладні засади менеджменту туристичних ресурсів, обґрунтовані основні напрями державної політики та державного регулювання туризму.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також фахівців сфери туристичних послуг та всіх, кого цікавить функціонування ринку туристичної індустрії.

 

 

Обираємо професії типу “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ” [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Доротюк, Ф. Г. Левченко, В. В. Рогоза та ін.]. – Київ : Конві Прінт, 2019. – 112 с.

Анотація

Змістовне наповнення посібника сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для сфер життєдіяльності людини: “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ”.

Розділи посібника ознайомлюють школярів із психолого-педагогічними особливостями старшокласників, формуванням їх професійних намірів та інтересів; із найбільш поширеною класифікацією професій за Є. Клімовим. На сторінках посібника учням відкриються особливості професій типу “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ”, зокрема, такі відомості як історія професій цих типів, мотиви вибору професій та їхні види за вищевказаними типами з професіограмами.

Призначений для використання вчителями під час організації навчальної діяльності учнів 10-11 класів, шкільними психологами та особами, які мають на меті визначитися із професією.

 

 

 

Обираємо професії типу “людина – природа”, “людина – техніка” [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Доротюк, Ф. Г. Левченко, В. В. Рогоза та ін.]. – Київ : Конві Прінт, 2019. – 112 с.

Анотація

Змістовне наповнення посібника сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для двох сфер життєдіяльності людини: “людина – природа”, “людина – техніка”.

Розділи посібника ознайомлюють школярів із психолого-педагогічними особливостями старшокласників, формуванням їх професійних намірів та інтересів; із найбільш поширеною класифікацією професій за Є. Клімовим. На сторінках посібника учням відкриються особливості професій типу “людина – природа”, “людина – техніка” зокрема, такі відомості як історія професій цих типів, мотиви вибору професій та їхні види за вищевказаними типами з професіограмами.

Призначений для використання вчителями під час організації навчальної діяльності учнів 10-11 класів, шкільними психологами та особами, які мають на меті визначитися із професією.

 

 

Москаленко-Висоцька, О. М.  Основи продюсерської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Москаленко-Висоцька. – Київ : КНУКіМ, 2019. – 259 с. – (Світ кіно і ТБ).

Анотація

У навчальному посібнику «Основи продюсерської діяльності» подані ключові теми галузі, адаптовані спеціально для вивчення і ознайомлення з предметом «кіно-, телепродюсерства» представниками творчих професій.

До навчального посібника увійшли матеріали про основні поняття в галузі кіно-, телепродюсерства (регулювання авторського права, складання кошторису проекту, підготовка документів для участі в пітчингу, складання бізнес-плану та ін.), які необхідні студентам творчих спеціальностей, насамперед, режисерам кіно і телебачення, операторам кіно і телебачення, звукорежисерам, дикторам та ведучим телепрограм, для набуття навичок у майбутній співпраці з професійними кіно-, телепродюсерами.

 

Чайковська, М. А. Статистика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Чайковська. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 260 с.

Анотація

Статистика завжди була й залишається необхідним та ефективним інструментом державного управління. Одночасно вона є наукою, що досліджує кількісний бік масових явищ, виявляє конкретні закономірності.

Розглянуто питання організації статистики, збору статистичної інформації в умовах ринкової економіки. Викладено методологію розрахунку відносних і середніх величин, їх використання в економіко-статистичному аналізі. Значну увагу приділено статистичним методам вивчення взаємозв’язків групування, аналізу рядів динаміки, відбірковому та індексному методам аналізу та можливостям їх використання в умовах суттєвих змін в економіці.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на економічних спеціальностях.

 

Шевченко, А. Є.  Історія держави і права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 236 с.

Анотація

У навчально-методичному посібнику міститься рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни «Історія держави і права України», починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить правові джерела різних часів історичного розвитку держави на території сучасної України.

Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Історія держави і права України».

Навчально-методичний посібник побудовано за модульним принципом і відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної системи навчання студентів-бакалаврів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться історією державного й правового розвитку України.

 

Сьомка, С. В. Основи дизайну архітектурного середовища [Текст] : підручник / С. В. Сьомка. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 464 с.

Анотація

У підручнику окреслено теоретичні засади становлення дизайну архітектурного середовища, визначено специфіку роботи дизайнера на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено основні аспекти художнього моделювання елементів ландшафту й інтер’єру, описано способи формування зорових ілюзій у середовищі засобами дизайну й архітектурної композиції, обґрунтовано роль біоніки, технодизайну й екодизайну в сучасному формоутворенні.

Призначено для студентів спеціальності «Дизайн», а також може бути корисним для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних закладів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться питаннями гармонізації середовища.

 

Фінансовий облік [Текст] : підручник / [кол. авт.: Я. Д.

Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та ін.]. — Тернопіль : ТНЕУ, 2019. — 478 с.

Анотація

Підручник відповідає програмі курсів «Фінансовий облік I» та «Фінансовий облік II» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і оподаткування». Його структура побудована згідно з освітньо-професійною програмою та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов‘язань, розкриваються господарські процеси і пов‘язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів та їх оподаткування. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, та звітності про управління, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.

 

Інновації [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Водянка, В. С.  Підгірна, Л. А. Сибирка, В. І. Кифяк. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2019. — 364 с.

Анотація

Запропоноване видання охоплює тестові завдання з усіх тем, передбачених програмою нормативних дисциплін «Економіка та організація інноваційної діяльності» та «Управління інноваціями», «Інновації та інноваційна економіка». Завдання складено у тридцяти варіантах – по п‘ятдесят тестових завдань у кожному. Розглядаються основоположні поняття, викладені в нормативно-правових документах, принципи наукової та інноваційної діяльності, високі технології та виробництва, пріоритети, державна політика, економічна сутність, шляхи стимулювання та прогнозування інноваційної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, а також підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять питання інноваційного розвитку.

 

 

Ощипок, І. М.  Інноваційні ресторанні технології [Текст] : підручник / І. М. Ощипок. — Львів : ЛТЕУ, 2019. — 326 с.

Анотація

У підручнику висвітлені сучасні аспекти формування модерного потенціалу підприємств ресторанного господарства як цілісної системи з різних позицій, ґрунтуючись на ресурсній концепції. Розглянуті напрямки інноваційних технологій на підприємствах ресторанного господарства, методи обслуговування в ресторанах і новітні авангардні технології. Подана характеристика інноваційних технологій, розкрито процес створення і освоєння головної виробничої технології, проектування нової ресторанної продукції. Значна увага приділена технологіям приготування інноваційних страв ресторанів, кейтерингу та автоматизації закладів ресторанного господарства.

Підручник буде корисний студентам, аспірантам і фахівцям з ресторанного господарства.

 

Молчанова, Ю. В. Маркетингові комунікації [Текст] : [навч. посіб.]     / Ю. В. Молчанова. — Одеса : ОДАБА, 2019. — 200 с.

  Анотація

Навчальний посібник «Маркетингові комунікації»            розроблено у відповідності до вимог підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 07 – Управління та адміністрування. У підручнику висвітлюється  навчальний матеріал, який забезпечує знання сучасної теорії  комунікацій та можливість опанування навичками практичної  роботи у сфері маркетингової політики комунікацій. Навчальний  посібник розроблено з урахуванням світового та вітчизняного               досвіду. Він призначається для студентів економічних  спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців сфери управління і адміністрування та широкого кола фахівців, які цікавляться питаннями маркетингових комунікацій комерційних та некомерційних організацій.

 

 

 

 

Хриков, Є. М.
Публічна служба

Хриков, Є. М.  Публічна служба [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є. М. Хриков, О. М. Птахіна. – Харків : ХОГОКЗ, 2019. – 200 с.

Мета навчального посібника «Публічна служба» – сформувати у студентів систему теоретичних знань, умінь та навичок для професійної діяльності, допомогти глибше зрозуміти сутність і природу публічної служби, вивчити законодавство, що регулює порядок проходження публічної служби, та практику його застосування. Його завдання полягають у вивченні основних понять, принципів, засад: публічної служби; кадрової політики в сфері публічної служби; концептуальних підходів до реформування публічної служби; особливості служби в органах місцевого самоврядування; запобігання корупції та конфлікту інтересів на публічній службі.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з обов‘язкової дисципліни «Публічна служба», яку включено до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

 

 

Графічні технології візуально-комунікативного середовища

Графічні технології візуально-комунікативного середовища [Текст] : навч. посіб. / О. С. Васильєва, М. О. Ковальчук, Р. В. Хиневич, О. Л. Яворський. – Київ : КНУТД, 2019. – 128 с.

Сучасні інформаційні та комунікативні технології стали невід‘ємною частиною повсякденного життя людини, що значною мірою впливають та визначають розвиток людства.

У навчальному посібнику розглянуті поширені комп’ютерні графічні середовища та технології окремих етапів творчого дизайнерського процесу в сфері застосування фото-, web- та motion-дизайну. Посібник містить опис процесів цифрової обробки повноколірних зображень, створення та монтажу композицій, комп’ютерної розробки та анімації авторських оригінальних форм. Розглянуто основи створення web-сайтів із використання HTML та CSS.

Посібник розрахований на студентів дизайнерських спеціальностей, науково-технічних співробітників та викладачів.

 

 

 

Захист систем електронних комунікацій

Захист систем електронних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / [В. О. Хорошко, О. В. Криворучко, М. М. Браіловський та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 164 с.

Будь-яка інформація, незалежно від того, чи є вона власністю держави, всього суспільства або окремих організацій чи фізичних осіб, становить певну цінність. Відтак інформаційні ресурси потребують захисту від різних впливів, які можуть призвести до зниження їхньої цінності.

У навчальному посібнику розглядаються основи організації та порядок виконання робіт із захисту інформації в системах електронних комунікацій, порядок прийняття рішень щодо складу комплексної системи захисту інформації в залежності від умов функціонування СЕК і видів оброблюваної інформації, визначення обсягу і змісту робіт, етапності робіт, основних завдань та порядку виконання робіт кожного етапу.

 

 

 

Хайруддінов, М. А. Теорія та практика відкритого навчання

Хайруддінов, М. А.    Теорія та практика відкритого навчання [Текст] : практикум із загальної педагогіки : навч.-метод. посіб. / М. А. Хайруддінов. – Київ : Слово, 2019. – 136 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто роль відкритого навчання та його перспективи, проаналізовано вплив глобалізації й інформатизації на систему освіти.

Розкрито теоретичні основи й нагальні проблеми педагогіки в сучасних інформаційно-освітніх середовищах, наведено історичні аспекти й запропоновано структуру системи безперервної освіти в Україні та її нової форми – відкритого навчання, що сприяє оптимізації навчального процесу в школах та ЗВО з єдиним освітнім світовим простором, що розширюється.

Матеріали презентованого посібника можуть бути використані в процесі викладання педагогічних дисциплін, підготовці курсових і випускових кваліфікаційних робіт, перепідготовці й підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів.

Навчально-методичний посібник рекомендовано студентам і практичним працівникам сфери освіти з метою вдосконалення власних педагогічних знань у галузі відкритої освіти.

 

 

 

Моторин, Р. М.
Міжнародна статистика.

Моторин, Р. М.   Міжнародна статистика. Організація та методологія [Текст] : підручник / Р. М. Моторин. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 456 с.

Останніми десятиліттями у всьому світі підвищився інтерес до міжнародної статистики, особливо до міжнародної економічної та фінансової статистики.

У підручнику розглядаються питання організації та методології міжнародної статистики. У кожному розділі, окрім викладу теоретичного матеріалу, є контрольні запитання для самоперевірки, а також задачі для самостійного рішення, тести для перевірки знань студентів.

Видання розраховане на бакалаврів та магістрів, які навчаються за економічними спеціальностями, а також аспірантів і викладачів економічного профілю й фахівців, які працюють у сфері статистики і міжнародних економічних відносин.

 

 

 

Політологія

Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, В. Я. Томахів та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 219 с.

Політика покликана забезпечити як життєдіяльність людини, так і різних сфер суспільного життя, інститутів, організацій, суспільства в цілому.

Запропонований посібник побудований на основі робочої програми з курсу «Політологія», який читається на усіх спеціальностях і складається з двох змістовних модулів, які включать дев‘ять тем. Кожна тема містить текст лекції, основні категорії та поняття, питання для семінарського заняття, тематику КПІЗ, питання для обговорення, список рекомендованої літератури. Особливістю посібника є наявність у ньому інноваційних методик проведення навчальних занять.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців.

 

 

Медіація у професійній діяльності юриста

Медіація у професійній діяльності юриста [Текст] : підручник / [авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. – Одеса : Екологія, 2019. – 456 с.

Підручник «Медіація у професійній діяльності юриста» ознайомить майбутніх фахівців, а також практикуючих юристів з теорією та практикою одного із найпоширеніших у світі альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів) – медіацією. Підручник також адресовано медіаторам, представникам установ та організацій, які планують використовувати медіацію у своїй діяльності, здобувачам вищої освіти, а також всім, хто бажає ознайомитися з медіацією.

Підручник підготовлено колективом науковців, сферу інтересів яких складає медіація, викладачів закладів вищої освіти, в яких впроваджено відповідні навчальні дисципліни, та провідних практикуючих юристів й медіаторів.

 

 

Галузеві кадастри

Галузеві кадастри [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Т. В. Мовчан, Л. А. Соловйова, Л. І. Смоленська та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – 190 с.

Природні ресурси – це національне багатство України, основа забезпечення життєдіяльності населення. Розуміючи значимість та унікальність природних ресурсів, необхідно на державному рівні розглядати питання, що стосуються оцінки їхнього стану, ступеня вивченості, інвентаризації, обліку, моніторингу, охорони і контролю за їх використанням.

У навчальному посібнику висвітлені важливі питання щодо традиційного і сучасного ведення галузевих кадастрів (містобудівного, водного, земельного, лісового та виноградників), що потребує детальної інформації про всі природні ресурси (вичерпні і невичерпні). Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», спеціалістів галузі використання й охорони земельних ресурсів та працівників землевпорядних організацій, підприємств.

 

 

Лупаренко, Л. А.
Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях

Лупаренко, Л. А. Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. А. Лупаренко. – Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2019. – 311 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто комплекс питань, пов’язаних з використанням електронних відкритих журнальних систем (ЕВЖС) у науково-педагогічних дослідженнях, зокрема запропоновано поетапну процедуру впровадження електронного наукового журналу з використанням ЕВЖС, наданні рекомендації щодо використання ЕВЖС Open Journal Systems як доцільного засобу підтримування електронних наукових журналів; розглянуто критерії добору таких видань до провідних міжнародних наукометричних і реферативних баз даних.

Зміст посібника може слугувати базисом для розгортання і підтримування електронних наукових журналів наукових установ та закладів вищої освіти. Представлені методичні напрацювання можуть бути використані у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників; у підготовці аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів у галузі знань «Освіта/Педагогіка» та підготовці студентів-магістрів педагогічних спеціальностей.

 

 

Громадянське суспільство: питання та відповіді

Громадянське суспільство: питання та відповіді [Текст] : практ. посіб. / [кол. авт.: О.В. Літвінов, Ю.В. Семеніхіна, О.М. Андреєв]. – Дніпро : Тамариск : Монолит, 2019. – 52 с. – ISBN 617-

7369-39-3.

Висвітлено основні терміни та поняття, концептуальні положення, Законодавчі та нормативно-правові акти у сфері розвитку громадянського суспільства, а також проаналізовано існуючий вітчизняний досвід впровадження Національної стратегії розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки.
Видання розраховане на представників інститутів громадянського суспільства, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також широке коло читачів, які цікавляться розвитком громадянського суспільства в Україні.

 

 

 

Терзи, Б. Азбука предпринимателя

Терзи, Б.  Азбука предпринимателя [Текст] / Б. Терзи. – Одесса : ВМВ, 2019. – 400 с. – ISBN 966-413-655-3.

Эта книга адресована тем, кто хочет навести порядок в своем бизнесе и тем, кто только создает его. Рекомендации, собранные в ней, помогут, прежде всего, правильно организовать финансовые потоки, чтобы всегда контролировать ситуацию и получать доход. С чего начать, где найти деньги на бизнес, как правильно распределять прибыль, как действовать в кризис — ответы на эти и многие другие вопросы позволят предпринимателям выработать системный подход и мыслить на перспективу.

 

 

 

 

 

Безсонова, О. Мистецтво перших кроків

Безсонова, О.  Мистецтво перших кроків [Текст] : довідник-порадник / О. Безсонова. – Київ : Слово, 2019. – 144 с. – ISBN 966-194-279-9.

Головне завдання посібника – створити ситуативну основу професійної підготовки для тренування та розвитку відповідних навичок у молодих педагогів. Особливістю авторської концепції є виділення найбільш актуального, заснованого на безпосередній передачі педагогічного досвіду, і тим особливо цінного, діяльнісного аспекту взаємодії молодого педагога зі всіма учасниками освітнього процесу. Новизною посібника є акумулювання безпосереднього практичного педагогічного досвіду «маленьких кроків». При створенні довідника-порадника використано метод кейсів. Кожен кейс – серія актуальних педагогічних ситуацій, розгорнутих у певному алгоритмі. Описується ситуація, надається оцінка ситуації, прогнозуються можливі наслідки і даються коментарі наставника, яким практичним способом можна вирішити ситуацію. У першому розділі «Ситуації сприяння особистісно-професійному розвитку молодих педагогів» розглядаються такі кейси: тайм-менеджмент, імідж вихователя, мистецтво володіння собою, мистецтво володіння дитячим колективом. У другому розділі: ситуації взаємодії з батьками, з колегами, з адміністрацією. Третій розділ «Ситуації взаємодії з дітьми» представлений такими кейсами: догляд, комунікація, взаємодія та особливості взаємодії з особливими дітьми.

 

Черкасов, В. Г. Анатомия человека

Черкасов, В. Г.  Анатомия человека [Текст] : [учеб. пособ.] / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. – 2-е изд. – Винница : Нова Книга, 2020. – 584 с. – ISBN 966-382-801-5.

Нет сомнений, что разобраться во всех сложных патологических процессах в организме больного человека возможно лишь при условии совершенного знания его нормальной анатомии. Анатомия человека лежит в основе медицинского образования и науки. Данное пособие написано в соответствии с программой подготовки студентов медицинских вузов по анатомии человека. При его написании использованы материалы авторитетных отечественных и зарубежных монографий, учебных пособий, словарей, а также собственные исследования и педагогический опыт проведения практических занятий. В отдельных разделах не только описаны структурные особенности тела человека, строение органов и систем, но и выявлены причинно-следственные связи в строении тела с точки зрения на организм как на единое целое, неразрывно связанное с внешней средой. В этом однотомном издании авторы поставили перед собой цель объединить краткое объяснение значений всех необходимых анатомических терминов с доступностью изложения материала. Там, где это было целесообразно, уделялось внимание клиническим аспектам необходимости усвоения чисто анатомических сведений. В основу материала положена Международная анатомическая номенклатура, принятая Федеративным комитетом по анатомической терминологии (РКАТ) в 1997 г. В каждом разделе, представленном по системному принципу, рассказывается о функциональных и топографических особенностях, онто- и филогенезе, возможных аномалиях развития. Для увеличения информативности текстовый материал дополнен классическими и оригинальными рисунками. Авторы надеются, что пособие пригодится как студентам для изучения предмета «Анатомия человека» на 1-2 курсах высших медицинских учебных заведений, так и врачам, желающим обновить свои анатомические знания.

 

 

Внутрішня медицина

Внутрішня медицина [Текст] : [підручник] / [кол. авт.: Р. О. Сабадишин, В. Р. Смоляк, О. C. Гашинська та ін..] ; за ред. Р.О. Сабадишина. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 552 с. – ISBN 966-382-790-2.

У розділах книги викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку та лікування захворювань внутрішніх органів. Особливу увагу звернено на клініку, детально проаналізовано основні ефективні методи лікування терапевтичної патології. Підручник написаний у відповідності з програмою, затвердженою Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України і рекомендований для студентів медичних коледжів та училищ. Інформація, викладена в підручнику, може бути корисною для студентів медичних інститутів, академій, медичних факультетів університетів, а також для практикуючих лікарів.