Підручники, посібники

 

Хриков, Є. М.
Публічна служба

Хриков, Є. М.  Публічна служба [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є. М. Хриков, О. М. Птахіна. – Харків : ХОГОКЗ, 2019. – 200 с.

Мета навчального посібника «Публічна служба» – сформувати у студентів систему теоретичних знань, умінь та навичок для професійної діяльності, допомогти глибше зрозуміти сутність і природу публічної служби, вивчити законодавство, що регулює порядок проходження публічної служби, та практику його застосування. Його завдання полягають у вивченні основних понять, принципів, засад: публічної служби; кадрової політики в сфері публічної служби; концептуальних підходів до реформування публічної служби; особливості служби в органах місцевого самоврядування; запобігання корупції та конфлікту інтересів на публічній службі.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з обов‘язкової дисципліни «Публічна служба», яку включено до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

 

 

Графічні технології візуально-комунікативного середовища

Графічні технології візуально-комунікативного середовища [Текст] : навч. посіб. / О. С. Васильєва, М. О. Ковальчук, Р. В. Хиневич, О. Л. Яворський. – Київ : КНУТД, 2019. – 128 с.

Сучасні інформаційні та комунікативні технології стали невід‘ємною частиною повсякденного життя людини, що значною мірою впливають та визначають розвиток людства.

У навчальному посібнику розглянуті поширені комп’ютерні графічні середовища та технології окремих етапів творчого дизайнерського процесу в сфері застосування фото-, web- та motion-дизайну. Посібник містить опис процесів цифрової обробки повноколірних зображень, створення та монтажу композицій, комп’ютерної розробки та анімації авторських оригінальних форм. Розглянуто основи створення web-сайтів із використання HTML та CSS.

Посібник розрахований на студентів дизайнерських спеціальностей, науково-технічних співробітників та викладачів.

 

 

 

Захист систем електронних комунікацій

Захист систем електронних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / [В. О. Хорошко, О. В. Криворучко, М. М. Браіловський та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 164 с.

Будь-яка інформація, незалежно від того, чи є вона власністю держави, всього суспільства або окремих організацій чи фізичних осіб, становить певну цінність. Відтак інформаційні ресурси потребують захисту від різних впливів, які можуть призвести до зниження їхньої цінності.

У навчальному посібнику розглядаються основи організації та порядок виконання робіт із захисту інформації в системах електронних комунікацій, порядок прийняття рішень щодо складу комплексної системи захисту інформації в залежності від умов функціонування СЕК і видів оброблюваної інформації, визначення обсягу і змісту робіт, етапності робіт, основних завдань та порядку виконання робіт кожного етапу.

 

 

 

Хайруддінов, М. А. Теорія та практика відкритого навчання

Хайруддінов, М. А.    Теорія та практика відкритого навчання [Текст] : практикум із загальної педагогіки : навч.-метод. посіб. / М. А. Хайруддінов. – Київ : Слово, 2019. – 136 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто роль відкритого навчання та його перспективи, проаналізовано вплив глобалізації й інформатизації на систему освіти.

Розкрито теоретичні основи й нагальні проблеми педагогіки в сучасних інформаційно-освітніх середовищах, наведено історичні аспекти й запропоновано структуру системи безперервної освіти в Україні та її нової форми – відкритого навчання, що сприяє оптимізації навчального процесу в школах та ЗВО з єдиним освітнім світовим простором, що розширюється.

Матеріали презентованого посібника можуть бути використані в процесі викладання педагогічних дисциплін, підготовці курсових і випускових кваліфікаційних робіт, перепідготовці й підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів.

Навчально-методичний посібник рекомендовано студентам і практичним працівникам сфери освіти з метою вдосконалення власних педагогічних знань у галузі відкритої освіти.

 

 

 

Моторин, Р. М.
Міжнародна статистика.

Моторин, Р. М.   Міжнародна статистика. Організація та методологія [Текст] : підручник / Р. М. Моторин. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 456 с.

Останніми десятиліттями у всьому світі підвищився інтерес до міжнародної статистики, особливо до міжнародної економічної та фінансової статистики.

У підручнику розглядаються питання організації та методології міжнародної статистики. У кожному розділі, окрім викладу теоретичного матеріалу, є контрольні запитання для самоперевірки, а також задачі для самостійного рішення, тести для перевірки знань студентів.

Видання розраховане на бакалаврів та магістрів, які навчаються за економічними спеціальностями, а також аспірантів і викладачів економічного профілю й фахівців, які працюють у сфері статистики і міжнародних економічних відносин.

 

 

 

Політологія

Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, В. Я. Томахів та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 219 с.

Політика покликана забезпечити як життєдіяльність людини, так і різних сфер суспільного життя, інститутів, організацій, суспільства в цілому.

Запропонований посібник побудований на основі робочої програми з курсу «Політологія», який читається на усіх спеціальностях і складається з двох змістовних модулів, які включать дев‘ять тем. Кожна тема містить текст лекції, основні категорії та поняття, питання для семінарського заняття, тематику КПІЗ, питання для обговорення, список рекомендованої літератури. Особливістю посібника є наявність у ньому інноваційних методик проведення навчальних занять.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців.

 

 

Медіація у професійній діяльності юриста

Медіація у професійній діяльності юриста [Текст] : підручник / [авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. – Одеса : Екологія, 2019. – 456 с.

Підручник «Медіація у професійній діяльності юриста» ознайомить майбутніх фахівців, а також практикуючих юристів з теорією та практикою одного із найпоширеніших у світі альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів) – медіацією. Підручник також адресовано медіаторам, представникам установ та організацій, які планують використовувати медіацію у своїй діяльності, здобувачам вищої освіти, а також всім, хто бажає ознайомитися з медіацією.

Підручник підготовлено колективом науковців, сферу інтересів яких складає медіація, викладачів закладів вищої освіти, в яких впроваджено відповідні навчальні дисципліни, та провідних практикуючих юристів й медіаторів.

 

 

Галузеві кадастри

Галузеві кадастри [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Т. В. Мовчан, Л. А. Соловйова, Л. І. Смоленська та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – 190 с.

Природні ресурси – це національне багатство України, основа забезпечення життєдіяльності населення. Розуміючи значимість та унікальність природних ресурсів, необхідно на державному рівні розглядати питання, що стосуються оцінки їхнього стану, ступеня вивченості, інвентаризації, обліку, моніторингу, охорони і контролю за їх використанням.

У навчальному посібнику висвітлені важливі питання щодо традиційного і сучасного ведення галузевих кадастрів (містобудівного, водного, земельного, лісового та виноградників), що потребує детальної інформації про всі природні ресурси (вичерпні і невичерпні). Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», спеціалістів галузі використання й охорони земельних ресурсів та працівників землевпорядних організацій, підприємств.

 

 

Лупаренко, Л. А.
Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях

Лупаренко, Л. А. Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. А. Лупаренко. – Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2019. – 311 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто комплекс питань, пов’язаних з використанням електронних відкритих журнальних систем (ЕВЖС) у науково-педагогічних дослідженнях, зокрема запропоновано поетапну процедуру впровадження електронного наукового журналу з використанням ЕВЖС, наданні рекомендації щодо використання ЕВЖС Open Journal Systems як доцільного засобу підтримування електронних наукових журналів; розглянуто критерії добору таких видань до провідних міжнародних наукометричних і реферативних баз даних.

Зміст посібника може слугувати базисом для розгортання і підтримування електронних наукових журналів наукових установ та закладів вищої освіти. Представлені методичні напрацювання можуть бути використані у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників; у підготовці аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів у галузі знань «Освіта/Педагогіка» та підготовці студентів-магістрів педагогічних спеціальностей.

 

 

Громадянське суспільство: питання та відповіді

Громадянське суспільство: питання та відповіді [Текст] : практ. посіб. / [кол. авт.: О.В. Літвінов, Ю.В. Семеніхіна, О.М. Андреєв]. – Дніпро : Тамариск : Монолит, 2019. – 52 с. – ISBN 617-

7369-39-3.

Висвітлено основні терміни та поняття, концептуальні положення, Законодавчі та нормативно-правові акти у сфері розвитку громадянського суспільства, а також проаналізовано існуючий вітчизняний досвід впровадження Національної стратегії розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки.
Видання розраховане на представників інститутів громадянського суспільства, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також широке коло читачів, які цікавляться розвитком громадянського суспільства в Україні.

 

 

 

Терзи, Б. Азбука предпринимателя

Терзи, Б.  Азбука предпринимателя [Текст] / Б. Терзи. – Одесса : ВМВ, 2019. – 400 с. – ISBN 966-413-655-3.

Эта книга адресована тем, кто хочет навести порядок в своем бизнесе и тем, кто только создает его. Рекомендации, собранные в ней, помогут, прежде всего, правильно организовать финансовые потоки, чтобы всегда контролировать ситуацию и получать доход. С чего начать, где найти деньги на бизнес, как правильно распределять прибыль, как действовать в кризис — ответы на эти и многие другие вопросы позволят предпринимателям выработать системный подход и мыслить на перспективу.

 

 

 

 

 

Безсонова, О. Мистецтво перших кроків

Безсонова, О.  Мистецтво перших кроків [Текст] : довідник-порадник / О. Безсонова. – Київ : Слово, 2019. – 144 с. – ISBN 966-194-279-9.

Головне завдання посібника – створити ситуативну основу професійної підготовки для тренування та розвитку відповідних навичок у молодих педагогів. Особливістю авторської концепції є виділення найбільш актуального, заснованого на безпосередній передачі педагогічного досвіду, і тим особливо цінного, діяльнісного аспекту взаємодії молодого педагога зі всіма учасниками освітнього процесу. Новизною посібника є акумулювання безпосереднього практичного педагогічного досвіду «маленьких кроків». При створенні довідника-порадника використано метод кейсів. Кожен кейс – серія актуальних педагогічних ситуацій, розгорнутих у певному алгоритмі. Описується ситуація, надається оцінка ситуації, прогнозуються можливі наслідки і даються коментарі наставника, яким практичним способом можна вирішити ситуацію. У першому розділі «Ситуації сприяння особистісно-професійному розвитку молодих педагогів» розглядаються такі кейси: тайм-менеджмент, імідж вихователя, мистецтво володіння собою, мистецтво володіння дитячим колективом. У другому розділі: ситуації взаємодії з батьками, з колегами, з адміністрацією. Третій розділ «Ситуації взаємодії з дітьми» представлений такими кейсами: догляд, комунікація, взаємодія та особливості взаємодії з особливими дітьми.

 

Черкасов, В. Г. Анатомия человека

Черкасов, В. Г.  Анатомия человека [Текст] : [учеб. пособ.] / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. – 2-е изд. – Винница : Нова Книга, 2020. – 584 с. – ISBN 966-382-801-5.

Нет сомнений, что разобраться во всех сложных патологических процессах в организме больного человека возможно лишь при условии совершенного знания его нормальной анатомии. Анатомия человека лежит в основе медицинского образования и науки. Данное пособие написано в соответствии с программой подготовки студентов медицинских вузов по анатомии человека. При его написании использованы материалы авторитетных отечественных и зарубежных монографий, учебных пособий, словарей, а также собственные исследования и педагогический опыт проведения практических занятий. В отдельных разделах не только описаны структурные особенности тела человека, строение органов и систем, но и выявлены причинно-следственные связи в строении тела с точки зрения на организм как на единое целое, неразрывно связанное с внешней средой. В этом однотомном издании авторы поставили перед собой цель объединить краткое объяснение значений всех необходимых анатомических терминов с доступностью изложения материала. Там, где это было целесообразно, уделялось внимание клиническим аспектам необходимости усвоения чисто анатомических сведений. В основу материала положена Международная анатомическая номенклатура, принятая Федеративным комитетом по анатомической терминологии (РКАТ) в 1997 г. В каждом разделе, представленном по системному принципу, рассказывается о функциональных и топографических особенностях, онто- и филогенезе, возможных аномалиях развития. Для увеличения информативности текстовый материал дополнен классическими и оригинальными рисунками. Авторы надеются, что пособие пригодится как студентам для изучения предмета «Анатомия человека» на 1-2 курсах высших медицинских учебных заведений, так и врачам, желающим обновить свои анатомические знания.

 

 

Внутрішня медицина

Внутрішня медицина [Текст] : [підручник] / [кол. авт.: Р. О. Сабадишин, В. Р. Смоляк, О. C. Гашинська та ін..] ; за ред. Р.О. Сабадишина. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 552 с. – ISBN 966-382-790-2.

У розділах книги викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку та лікування захворювань внутрішніх органів. Особливу увагу звернено на клініку, детально проаналізовано основні ефективні методи лікування терапевтичної патології. Підручник написаний у відповідності з програмою, затвердженою Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України і рекомендований для студентів медичних коледжів та училищ. Інформація, викладена в підручнику, може бути корисною для студентів медичних інститутів, академій, медичних факультетів університетів, а також для практикуючих лікарів.