Підготовка фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами.

Існування толерантного суспільства неможливе без інклюзії. Діти з особливими потребами в умовах інклюзії соціалізуються, повноцінно долучаються до взаємодії із суспільством, натомість здорові діти навчаються співпрацювати, взаємодіяти з ними та сприймати їхні вади нормально.
Проблема толерантності набуває особливого значення у зв’язку з розвитком в Україні інклюзивної освіти,  в рамках якої відбувається залучення осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітнє середовище та адаптація в ньому.
Інклюзія – це процес включення людей до освітнього процесу незалежно від фізичних, психічних, інтелектуальних, соціальних, емоційних,  мовних та інших вад особистості. Інклюзивна освіта покликана згуртувати суспільство, забезпечити ґрунтовними знаннями усіх дітей, враховуючи особливості кожного. Тому перед педагогами сучасності постає завдання знайти нові шляхи для розвитку та здобуття ними освіти.
Система підготовки фахівців до роботи з особами з особливими освітніми потребами реформується з урахуванням  прогресивних світових тенденцій. У зв’язку із збільшенням інновацій в галузі освіти, зростають вимоги до загальнокультурного і професійного рівня підготовки фахівців, які будуть працювати в умовах інклюзивного середовища. Тому характерними рисами сучасної інклюзивної освіти є необхідність удосконалення у навчальних закладах програм та методик викладання.
На часі нові вимоги до  професіограми спеціаліста, який працює в умовах спеціальної освіти та інклюзивного простору. Зміцнюється та послідовно удосконалюється потенціал кадрового забезпечення освітньо-реабілітаційної роботи. Підвищуються вимоги до вчителів, вихователів, які повинні не тільки передавати знання,  життєвий досвід, сприяти адаптації до соціуму, а також бути еталоном поведінки, зразком для наслідування; особистістю, яка несе у світ добро,  правду,  справедливість,  повагу,  розуміння.
Однією з найважливіших умов впровадження інклюзивної моделі в навчальному закладі є організація співпраці фахівців, результатом якої має стати освітнє середовище, максимально сприятливе для різнобічного розвитку всіх учнів, у тому числі й учнів з особливими потребами.

Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвивальної та лікувально-профілактичної роботи в інклюзивному середовищі значною мірою залежить від скоординованості дій педагога та різнопрофільних фахівців, таких як соціальний працівник,  психолог, дефектолог, логопед, реабілітолог, фізіотерапевт,  асистент вчителя та інші,  які входять до складу навчальної команди. Фаховий супровід дитини з особливостями психофізичного розвитку забезпечує формування необхідних навичок і вмінь, мінімізацію впливу фізичних та психічних обмежень дитини з особливими потребами.
Корекційно-розвивальна складова у навчальному процесі повинна мати випереджаючий характер, не тільки виправляти й удосконалювати те, що досягла дитина, а й активно формувати те, що повинно розвинутись у найближчій перспективі. Для цього необхідно узгоджувати дії всіх спеціалістів, що працюють з дитиною.
Крім співпраці з фахівцями та представниками шкільної спільноти, учитель найчастіше взаємодіє в класі з асистентом вчителя. Вчитель і асистент учителя у навчально-виховному процесі також дотримуються корекційно-компенсаторної складової, що проявляється у дотриманні певних правил та технологій роботи з учнями із освітніми потребами.
У навчальних закладах з інклюзивним навчанням особлива роль належить психологам, логопедам та дефектологам, підкреслюється важливість їхньої співпраці. Робота всіх фахівців навчального закладу спрямовується на досягнення головної мети – підготовка дитини до самостійного життя.

Вагоме значення в інклюзивній освіті належить саме педагогу, оскільки він допомагає адаптуватись та здобути знання, сприяє розвитку  дитини, а також забезпечує взаємозв’язок  між батьками.

Працюючи в інклюзивному освітньому просторі майбутній педагог повинен знати форми і методи співпраці з дитиною, що відповідають індивідуальним і психологічним особливостям; підтримувати доброзичливе, позитивне ставлення усіх дітей один до одного. Також сучасний фахівець  повинен активно взаємодіяти  з родинами дітей, залучати їх в освітній процес; бути висококультурною, креативною та чесною особистістю.
Підготовка студентів до роботи в умовах інклюзії повинна здійснюватись через поглиблення змісту навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін, дидактичних матеріалів, навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Суттєвими є особистісні якості, оскільки чуйність, милосердя, толерантність, доброта та справедливість, високодуховність є визначальними рисами педагогічної професії.  З огляду на це, заклади освіти педагогічного спрямування покликані підготувати до роботи не тільки професіонала, а ще й високоморальну людину, яка розуміє дитину, її індивідуальність, її особливості та потреби.

 

Бондар, Тамара Іванівна.    Дослідження характеру ставлення педагогів до інклюзивної освіти [Текст] / Бондар Тамара Іванівна, Гнезділова Кіра Миколаївна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. — 2022. — № 2 (139). — С. 36-44. — Бібліогр. в кінці ст.

Анотація

ставлення майбутніх вчителів ЗЗСО до інклюзивної освіти, анкета, особливі освітні потреби, види інвалідності, шкала типу Лікерта

 

 

Удич, З. І.    Інклюзивна освіта – перспективний напрям розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні [Текст] / З. І. Удич // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 4 (95). — С. 213-219.

Анотація

Визначено особливості становлення та перспективи розвитку науково-педагогічної школи з впровадження інклюзивної освіти в Україні

 

 

Маляр, Любов.    Інклюзія в умовах дошкільної та початкової освіти [Текст] / Любов Маляр, Галина Шикітка // Український педагогічний журнал. — 2022. — № 1. — С. 63-69. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

Анотація

основні особливості інклюзивної дошкільної та початкової освіти, різниця між інтеграцією дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес й інклюзивною освітою, переваги дошкільної інклюзивної освіти, основні проблеми та шляхи їх розв’язання інклюзивної початкової освіти

 

 

Кулик, Наталія.    Комплексна оцінка: новації та рекомендації [Текст] : Рекомендації стосуються всіх фахівців – асистента вчителя, вчителів-вихователів, практичного психолога, вчителя-дефектолога / Наталія Кулик // Освіта України. — 2022. — № 8. — С. 12-13.

Анотація

“Робота з новими висновками ІРЦ (інклюзивно-ресурсного центру). Розробляємо індивідуальну програму розвитку” – онлайн-семінар, організований управлінням Держ. служби якості освіти у Києві. Це висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи з особливими потребами

 

 

Карпенко, Марина Ігорівна.    Морально-етичний аспект роботи педагогів в інклюзивному середовищі / Марина Ігорівна Карпенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2020. — № 1. — С. 112-122. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 Анотація

Морально-етичні принципи співпраці педагогів з учнями з особливими освітніми потребами та формування низки практичних порад щодо норм спілкування з ними

 

 

Байдарова, О.    Організаційні форми професійного навчання працівників у галузі соціальної роботи в Україні [Текст] / О. Байдарова, О. Михайловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. — 2021. — № 1 (7). — С. 6-13. — Бібліогр. в кінці ст. (37 назв).

Анотація

підвищення кваліфікації працівників у галузі соціальної роботи, аналіз нормативно-правових документів, що розкривають основні напрями такого навчання

 

 

Бондар, Тамара.    Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища [Текст] / Тамара Бондар, Олена Добош, Марія Александрович // Preschool Education: Global Trends. — 2022. — Вип. 2. — С. 162-188. — Бібліогр. в кінці ст.

Анотація

підготовка фахівця, майбутні вихователі, заклад дошкільної освіти, інклюзивна освіта, інклюзивне освітнє середовище, професійна компетентність

 

 

Білан, Валентина.    Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку мовлення молодших школярів із загальним недорозвиненням мови [Текст] / Валентина Білан // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2022. — Вип. 4. — С. 95-105. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

Нечипоренко, В. В.    Підготовка фахівців для корекційної роботи з аутичними дітьми дошкільного віку [Текст] / В. В. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2020. — Сер.19.Вип39. — С. 81-90. — Бібліог. в кінці ст. (16 назв).

Анотація

структура та зміст професійної компетентності фахівця, який здійснює корекційну роботу з аутичними дітьми дошкільного віку, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку спеціальної педагогіки та інновацій в інклюзивній освітній практиці

 

 

Корнят, Віра.    Практична складова в процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери [Текст] / Віра Корнят // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 2 (71). — С. 29-35. — Бібліогр. в кінці ст. (20 назв).

Анотація

особливості організації та проведення практики в ЗВО для майбутніх фахівців соціальної сфери, компетентність соціального педагога

 

 

Чепурна, Наталя.    Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в закладах вищої освіти України [Текст] / Наталя Чепурна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Педагогіка. — 2020. — № 2. — С. 102-109. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 Анотація

Проаналізовано існуючі освітні програми підготовки на бакалаврському та магістерському рівнях.

 

 

Провальна, Неоніла.    Психологічна готовність фахівців інклюзивної освіти до роботи з дітьми з розладом аутистичного спектру (РАС) [Текст] / Провальна Неоніла // Психологічні перспективи. — 2022. — Вип. 40. — С. 149-166. — Бібліогр. в кінці ст. (25 назв).

Анотація

залежність психологічної готовності фахівців інклюзивної освіти (психолог, вчитель, логопед, асистент, корекційний педагог, реабілітолог) до роботи з дітьми, які мають РАС від знань і розуміння особливостей розвитку, потреб, поведінки та методів роботи з такими дітьми, специфіка особливих освітніх потреб у дітей з аутичними рисами

 

 

Розвиток емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів: ресурси технології “Класний менеджмент” [Текст] / Тетяна Скрипник, Данута Аль-Хамісі, Олена Мартинчук, Каріна Бірюкова // Освітологія. — 2020. — № ІХ. — С. 61-74. — Бібліогр. в кінці ст.

Анотація

експертний коучинг, емоційний інтелект, інклюзивний клас, класний менеджмент, педагогічний експеримент, Нова багаторівнева модель емоційного інтелекту (Drigas&Papoutsi)

 

 

Чопік, О. В.    Роль педагогів закладів загальної середньої освіти у реалізації корекційного компоненту інклюзивної освіти [Текст] / О. В. Чопік // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2022. — Вип. 19. — С. 249-260. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

 

 

 

 

Олійник, І. В.    Соціальна реабілітація як один із напрямів професійної діяльності фахівців із соціальної роботи / І.В. Олійник // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. — 2021. — № 2 (22). — С. 59-67. — Бібліогр. в кінці ст. (20 назв).

 

 

 

 

Григоренко, Тетяна.    Сучасні підходи до формування професійної компетентності психолога (спеціального, клінічного) / Тетяна Григоренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 8 (102). — С. 107-118. — Бібліогр. в кінці ст.

 

 

 

 

Капустіна, О. І.    Теоретичні засади підготовки майбутніх педагогів до роботи в сучасному інклюзивному середовищі [Текст] / Капустіна О. І. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2021. — № 73. — С. 27-36. — Бібліогр. в кінці ст. (18 назв).

 

 

 

 

Полубоярина, Ірина Іванівна.    Удосконалення змісту освіти студентів-музикантів на основі вибіркової дисципліни “Інклюзивна освіта” [Текст] / Полубоярина Ірина Іванівна // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 2. — С. 52-55. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

Інклюзивна освіта : ідея, стратегія, результат [Текст] : Матер. I Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. 8 квітня 2021 р. / [упоряд. З. І. Удич]. — Тернопіль : ТНПУ, 2021. — 225 с.
ISBN 617-595-108-8

 

 

 

 

Джаман, Т. В.    Система неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання [Текст] : монографія / Т. В. Джаман. — Рівне : Видавець О. Зень, 2021. — 332 с.
ISBN 617-601-375-4

 

 

 

 

 

Миронова, С. П.    Розвиток фахової компетентності корекційних педагогів у процесі професійної діяльності [Текст] / С. П. Миронова, Т. О. Докучина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 123-129. — Бібліогр. в кінці ст. (3 назви).

 

 

 

Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області: науково-методичний аспект [Текст] : монографія / [авт. кол.: О. П. Аксьонова, О. О. Бєлан, Т. Є. Гура та ін. ; ред. Т. Я. Озерова]. — Запоріжжя : Статус, 2018. — 328 с. — (Наукова книга).
ISBN 617-7353-84-2

 

 

 

 

Волошина, О.    Підготовка майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в умовах інклюзивного середовища [Текст] / О. Волошина // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 1. — С. 31-39.

 

 

 

 

 

Супрун, Д. М.    Професійна підготовка психологів в галузі спеціальної освіти [Текст] : [монографія] / Д. М. Супрун. — Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. — 392 с.
ISBN 966-931-125-2

 

 

 

 

 

Савчук, З.    Психологічна готовність учителя до роботи в інклюзивному просторі: теоретичний аспект [Текст] / З. Савчук, Л. Москалюк // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 2. — С. 42-47.

 

 

 

 

 

Малишевська, І. А.    Стан підготовки психолого-педагогічних кадрів до роботи в умовах освітньої інклюзії [Текст] / І. А. Малишевська // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. — 2017. — № 10. — С. 83-87. — Бібліогр.: с.86 (5 назв).

 

 

 

 

 

Сосницька, Н. Л.    Концептуальна модель науково-педагогічних досліджень інклюзивних процесів [Текст] / Н. Л. Сосницька // Український педагогічний журнал. — 2016. — № 2. — С. 93-103.

 

 

 

 

 

Аутизм в Україні. Сучасні реалії надання допомоги особам з розладами спектру аутизму [Текст] : Матер. наук.-практ. конф. до Всесвіт. дня поширенння інформ про аутизм. — Київ : ГС “Захисту прав осіб з розладами спектру аутизму” : Medilex, 2014. — 98 с.