Огієнко Іван (митрополит Іларіон) – 140 років від дня народження

«Прозріє народ мій, і волю дістане

І вийде на рівну дорогу.

Великим і славним у світі він стане,

Угодним Всевишньому Богу».

Іван Огієнко

Пропонуємо ознайомитись з віртуальною виставкою літератури, підготовлену відділом читальних залів та відділом періодики до 140-річчя від дня народження Івана Огієнка.

Провідники духовності в Україні [Текст] : Довідник / Ред. І.Ф.Курас. — Київ : Вища школа, 2003. — 783с.

 Анотація

Наведено відомості про широку плеяду найвидатніших державотворців, діячів культури, науки, освіти, церкви, які на різних історичних етапах пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії, пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного відродження і розбудови Української держави. Історико-біографічні статті не тільки містять енциклопедичні довідки про видатних представників українського народу, а й розкривають їхню роль у духовному розвої нації.

Для широкого кола читачів.

 

 

Атаманчук, В.
Українознавчі аспекти драматургії Івана Огієнка / В. Атаманчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — 2018. — № 1 (28). — С. 5-8. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 Анотація

Драма, філософська містерія у драматичних творах І. Огієнка “Рідна мова” та “В обіймах страждання”

 

 

Богомаз, О.
Іван Огієнко – яскрава постать української історії [Текст] / О. Богомаз // Історія в рідній школі. — 2017. — № 7-8. — С. 46-50. — Бібліогр.: с.50(6назв.).

 

 

 

 

 

Ватаманюк, Г.
Науково-методичні аспекти роботи з дитячою книгою у педагогічній спадщині Івана Огієнка [Текст] / Г. Ватаманюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 25, ч. 2. — С. 142-147. — Бібліогр.: с.146 (6 назв).

 

 

 

 

 

Гуменюк, В. А.
І. О. Огієнко у вітчизняних та зарубіжних наукових та просвітницьких виданнях [Текст] / В. А. Гуменюк, ІІ. О. Черняк, А. М. Плотнікова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2013. — Вип. 5. — С. 245-250.

 

 

 

 

Лебідь, І.
Іван Огієнко за українське національно-культурне відродження в часи національно-визвольної революції (1917-1920 рр.) [Текст] / І. Лебідь, О. Дутко // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 25, ч. 1. — С. 105-112. — Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).

 Анотація

Діяльність І. Огієнка на посаді міністра народної освіти УНР, спрямована на створення єдиної національної школи в укр. державі.

 

 

Марчук, О. І.
Іван Огієнко як член урядів Української Народної Республіки (січень-квітень 1919 р.) / О.І. Марчук // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — 2020. — Вип.11. — С. 44-47. — Бібліогр. в кінці ст. (27 назв).

Анотація

Досліджується діяльність міністра освіти Івана Огієнка в трьох урядах Української Народної Республіки

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон).
Богдан Хмельницький [Текст] / І. Огієнко. — Київ : Наша культура і наука, 2004. — 448с.

 Анотація

Сфальшований, представлений односторонньо російською і радянською офіційною історіографією високий житейський, державний і громадянський чин видатного українського гетьмана Богдана Хмельницького тривалий час потребував політично не заангажованого переосмислення. Автор поставив перед собою мету на основі доступних у діаспорі маловідомих архівних матеріалів розібратися в причинах і передумовах феномену Переяслава, за яким поступово починалася втрата Україною своєї самостійності й незалежності.

Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон).
 Рятування України [Текст] / І. Огієнко. — Київ : Наша культура і наука, 2005. — 464с.

 Анотація

Основу цього видання склали досі не друковані в Україні автобіографічні праці відомого вченого, державного і релігійного діяча, з-поміж яких – “Моє життя”, “Рятування України”, “На Голготі”, “Книга нашого буття на чужині”.

Будучи не лише свідком, а й безпосереднім учасником подій, пов’язаних із тріумфом і трагедією Української революції 1917 – 1919 років, автор вважав “за свій конечний обов’язок” детально описати ту пору, дати майбутнім дослідникам матеріал, побудований на власних щоденниках та архівних матеріалах.

Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон).
 Тарас Шевченко [Текст] / І. Огієнко. — Київ : Наша культура і наука, 2003. — 432с.

 

 

 

 

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
Дохристиянські вірування українського народу [Текст] : Іст.реліг.монографія / І. (Митрополит Іларіон) Огієнко. — Київ : Обереги, 1991. — 424с.

 Анотація

Україна має свою прадавню дохристиянську міфологію у вигляді анімістичної віри (з латинської аnimus — душа, живе). Оскільки міфологічний світогляд був антропоморфним, то було неминучим формування анімістичної картини буття, тобто одухотворення всього сущого. Людина вірила, що все кругом неї живе: почуває, розуміє, має свої бажання, бореться за своє існування, як усяка жива істота, а тому до природи первісна людина ставилась, як до істоти живої. Культ природи стояв в основі первісного релігійного світогляду, а релігія була одухотворенням усього довкілля. По цьому людина стала все своє довкілля уособлювати, очоловічувати, віра ставала антропоморфічною (з грецької antropos — людина). Оці три елементи: анімітизм — оживлення, анімізм — одухотворення й антропоморфізм — очоловічення становлять основу давнішого вірування… бо все: сонце, зорі, місяць, вогонь, вода, рослини, звірини, каміння, дерева, вітер, зілля й т.ін. — усе це живе, має свою душу.

У праці митрополита Іларіона (Огієнка) він розглядає давні українські традиційні вірування, з якими християнські священники часто стикалися. І хоч розглядає це все через призму свого релігійного світогляду, але любов до свого народу заставляє його з приязню і цікавістю вивчати віру предків.

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
Життєписи великих українців [Текст] / І. (Митрополит Іларіон) Огієнко. — Київ : Либідь, 1999. — 672 с. : іл. — (Літературні пам‘ятки України).

 Анотація

Це — перше в Україні видання науково-популярних життєписів видатних постатей нашої історії, вірних і самовідданих проповідників і захисників українського православ’я, ідеї самобутності й окремішності українського народу, його мови, культури. Сюди входять видані в різний час за кордоном праці митрополита Іларіона (Івана Огієнка) про Анну Всеволодівну, Іова Почаїв- ського, Паїсія Величковського, Данила Туптала (Димитрія Ростовського), Арсенія Мацієвича, Костянтина Острозького.

Видання ілюстроване і приурочене 2000-літію Різдва Христового.

Для широкого кола читачів.

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
 Історія українського друкарства [Текст] / І. (Митрополит Іларіон) Огієнко. — Київ : Наша культура і наука, 2007. — 536с. — (Зарубіжні першодруки).

Анотація

Радянські цензори відносили цю книгу до особливо крамольних і небезпечних перед усім тому, що автор аргументовано зруйнував усталені досі наукові стереотипи щодо вторинності, підпорядкованості українського друкарства російському. Чи не вперше в історіографії тут показано, яка руйнівна сила протягом століть методично спрямувалася з Петербурга й Москви на знищення волі українського друку, придушення української культури, заборону мови багатомільйонного народу. Так само переконливо доведено як українське друковане слово, незважаючи на всілякі утиски, заборони і перепони, пробивалося до народу, будило його думку, піднімало з колін.

Для всіх, кому небайдужа ідея національного відродження. Може бути використано як навчальний посібник для студентів спеціальностей “Журналістика” і “Видавнича справа та редагування”.

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
 Історія української літературної мови [Текст] / І. (Митрополит Іларіон) Огієнко. — 2-е вид., випр. — Київ : Наша культура і наука, 2004. — 436с.

Анотація

В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як “душі нації”, “найціннішого скарбу” народу.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, старшокласників, усіх, кому небайдужий процес ствердження української мови як державної.

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
Свята Почаївська лавра [Текст] / І. (Митрополит Іларіон) Огієнко. — Київ : Наша культура і наука, 2004. — 440с. — (Зарубіжні першодруки).

Анотація

В основі дослідження — драматична й цікава сімсотлітня історія твердині православ’я на святій Почаївській горі. Огляд подій двох найскладніших періодів існування обителі — польського та російського — завершується 30-ми роками XX століття. Детально розповідається про головні лаврські святині — цільбоносну стопу та чудотворну ікону Божої Матері, чудотворні мощі святих; аналізуються чудеса, які в різні часи творилися на цьому місці; описуються зруйновані і відновлені церкви, їх архітектурні особливості та змістове наповнення іконостасів тощо.

Головною ідеєю твору стала незламність духу українського народу, вірність вірі своїх батьків, готовність і вміння кращих представників цього народу боронити свої національні святині. Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів, усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
 Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа [Текст] / І. (Митрополит Іларіон) Огієнко. — Репринтне видання. — Київ : Абрис, 1991. — 272с.

Анотація

Це коротка історія культурного життя українського народу.

 

 

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
Українська церква за час Руїни (1657-1687) [Текст] / І. (Митрополит Іларіон) Огієнко. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 468с. — (Зарубіжні першодруки).

 Анотація

Написаний у нелегких умовах еміграційної дійсності, цей твір вперше приходить до читача материкової України. Домінантним у творі є зміст ось цієї Огієнкової правди:

“За час Руїни ані одного гетьмана не бачимо, щоб хто з них мав який продуманий національний церковний план. Усе робилося безсистемно, хто як міг. Державна влада не боронила незалежності Церкви. Зате Москва прийшла в Україну з наперед обдуманим церковним планом і послідовно та вперто виконувала його, – щоб забрати всю Церкву під свій патронат…”.

Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів, усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

 

 

Поворознюк, С.
 Історичний дискурс Івана Огієнка [Текст] / С. Поворознюк // Дивослово. — 2017. — № 1. — С. 36-39.

 

 

 

 

 

 

Поліщук, С.
 Педагогічна спадщина І. Огієнка: громадянське виховання учнівської та студентської молоді [Текст] / С. Поліщук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 25, ч. 1. — С. 149-153. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

 

 

 

Сохацька, Євгенія.
 Іван Огієнко в обороні рідного слова [Текст] / Є. Сохацька // Дивослово. — 2013. — № 10. — С. 35-45.

 Анотація

За матеріалами “Віри й Культури”, 1953-1967

 

 

 

Тимошик, М.
 “Нам заборонять навіть зватися українцями…”: Митрополит Іларіон (Огієнко) у захисті українських православних Холмщини і Підляшшя [Текст] / М. Тимошик // Слово Просвіти. — 2018. — № 42. — С. 4-5.

 

 

 

Тимошик, Микола Степанович.
 Іван Огієнко: “Як ти українець…” [Текст] / М. С. Тимошик. — Київ : Парламентське видавництво, 2019. — 528 с. — (Політичні портрети).

Анотація

Життєпис видатного діяча українського відродження Івана Огієнка (митрополита Іларіона) створено на основі нових документів, віднайдених автором у колишніх спецфондах України, а також в архівах Польщі, Швейцарії, Франції, Канади та США. Матеріал подається у властивій авторові манері художньо-документальної оповіді: ясність, популярність, аргументованість, чітка структурованість викладу, сюжетний розвиток подій. Змістові домінанти зосереджені довкола мінливих суспільно-політичних обставин, які гартували триєдине кредо цього діяча: ствердження Української держави, розвій української мови, відмосковлення Української церкви.

Для широкого кола читачів.

Книга продовжує засновану у 2018 році серію “Політичні портрети”.

 

 

Тимошик, М. С.
 Голгофа Івана Огієнка [Текст] : Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності : монографія / М. С. Тимошик ; Передм. М.Г. Жулинського. — Київ : Заповіт, 1997. — 231с. : іл.

Анотація

Це – перше в Україні видання, в якому на основі архівних матеріалів колишніх спецфондів висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного вченого-українознавця, патріота-державотворця Івана огієнка (митрополита Іларіона), ім’я якого ідеологи тоталітарного режиму протягом усіх підрадянських років забороняли вживати у будь-якому контексті.

Проаналізовано величезний пласт його наукової, публіцистичної, художньої, епістолярної творчості, обсяг якої можна вмістити в добру сотню томів. Вперше до наукового обігу залучено матеріали зарубіжних архівів, зокрема швейцарських.

Для студентів вищих навчальних закладів, науковців, викладачів. Може бути корисним для учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться джерелами духовності українського народу.

 

 

Тимошик, М. С.
    Лишусь навіки з чужиною…: Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження [Текст] / М. С. Тимошик. — Вінніпег; Київ : Укр. православний Собор Св. Покрови : НВЦ “Наша культура і наука”, 2000. — 548с. — Доп. тит. арк. англ.

 

 

 

 

Федоров, І. О.
Історіографія педагогічних досліджень науково-педагогічної спадщини І. Огієнка [Текст] / І. О. Федоров // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 23. — С. 49-54.