Новинки весни 2023. Підручники, посібники

Професійна етика бухгалтера [Текст] : підручник / С. Ф. Голов, Я. В. Голубка, В. М. Костюченко та ін. — Житомир : Рута, 2022. — 260 с. .

Анотація

У підручнику послідовно розглянуто генезис і теорії етики, етику в контексті корпоративного управління і соціальної відповідальності бізнесу; призначення та зміст Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів. Значну увагу приділено принципам етики, дотриманню їх бухгалтерами й аудиторами в процесі їх професійної діяльності. Окремий розділ присвячено етиці викладачів облікових дисциплін, особливостям викладання професійної етики, застосуванню моделей ухвалення етичних рішень. За кожним розділом наведено контрольні питання, тести та практичні завдання.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, практикуючих бухгалтерів і аудиторів.

 

 

 Маркетингова товарна політика [Текст] : підручник / Євген Васильович Крикавський, Інна Олександрівна Дейнега, Олександр Вікторович Дейнега, Наталія Степанівна Косар. — Львів : Львівська політехніка, 2022. — 376 с. — (Світ маркетингу і логістики ; вип. 18)
ISBN 966-941-757-2

Анотація

Послідовно викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків; розкрито зміст базових положень формування цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства стосовно до їхніх товарів; висвітлено коло питань, пов’язаних із управлінням якістю товарів, їхньою конкурентоздатністю й асортиментом, розробленням товарної марки й упаковки; проаналізовано зміст етапів і методики обґрунтування критеріїв дослідження ринку, описано форми реалізації маркетингової товарної політики на підприємствах, алгоритм планування нового товару й особливості його існування на ринку протягом життєвого циклу.

Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів напряму підготовки “Маркетинг”. Воно може бути корисним слухачам системи перекваліфікації, працівникам служб маркетингу, всім, хто цікавиться маркетингом.

 

 

Яремчук, Віталій Дмитрович.    Історія політичних і правових вчень: схеми, дефініції, джерела, персоналії [Текст] : навч. посіб. / Віталій Дмитрович Яремчук. — Львів : ЛДУВС, 2022. — 380 с.
ISBN 617-511-359-2

Анотація

Подано схеми, дефініції, джерела та персоналії політико-правових вчень з навчальної дисципліни «Історія політичних і правових вчень», яку вивчають в Україні у закладах вищої освіти, де здійснюють підготовку юристів. Видання спрямоване на поглиблене засвоєння навчального матеріалу та його систематизацію.

Для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників.

 

 

Андрейків, Тетяна Ярославівна.    Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Ярославівна Андрейків, Ірина Романівна Чуй, Марія Василівна Сороківська. — Львів : ЛТЕУ, 2022. — 276 с.
ISBN 617-602-316-6

Анотація

Навчальний посібник містить теми, передбачені навчальною програмою дисципліни «Фінанси підприємств». У ньому розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування і використання грошових ресурсів, грошових надходжень і прибутку підприємств, організації грошових розрахунків, оподаткування та кредитування підприємств, фінансового забезпечення відтворення необоротних активів та фінансування оборотних активів, здійснення підприємствами аналізу фінансового стану та фінансового планування, забезпечення їх санації.

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей, а також може бути використаний у практичній роботі спеціалістами фінансових та бухгалтерських служб підприємств.

 

 

 

  Галузеве підприємництво [Текст] : підручник / [за ред. І. В. Савельєвої]. — Суми : Університетська книга, 2022. — 486 с.
ISBN 617-521-424-6

Анотація

Підприємництво завжди було тісно пов’язане з поняттями ініціативи та дії. Підприємницьку підготовку чи освіту не слід плутати з бізнес чи економічними дослідженнями чи навіть із корпоративними дослідженнями, оскільки основним напрямком підприємництва є сприяння творчості, інноваціям та самозайнятості у різних сферах економіки. Підприємництво реалізується на практиці через такі якості, як здатність до трансформаційних змін, здатність експериментувати з власними ідеями та здатність бути гнучким і швидко реагувати.

Підручник можна використовувати в якості дорожньої карти для широкого спектру зацікавлених сторін.

Видання адресоване студентам закладів вищої освіти.

 

 

 

Свидрук, Ірена Ігорівна.    Організаційна поведінка [Текст] : підручник / Ірена Ігорівна Свидрук, Юрій Іванович Турянський, Юрій Богданович Миронов. — Львів : ЛТЕУ, 2022. — 352 с.
ISBN 617-602-322-7

 Анотація

У підручнику обґрунтовано концепцію організаційної поведінки у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні теорії і моделі організаційної поведінки, механізми формування поведінкової активності. Значну увагу приділено питанням організаційного розвитку та управління змінами в організаційній поведінці.

Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» та адресований здобувачам вищої освіти ступеня «бакалавр», аспірантам, науковцям, підприємцям та усім зацікавленим.

 

 

 Психологія творчості [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. І. С. Калиновська. — Умань : Вид. Сочинський М. М., 2022. — 300 с.
ISBN 966-304-468-2

Анотація

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти психології творчості. Охарактеризовано зміст і структуру творчої діяльності, розглянуто етапи і механізми творчого процесу, основні види і рівні творчої діяльності, змальовано психологічні особливості творчої особистості, окреслено шляхи і способи діагностики та розвитку творчого потенціалу особистості.

Навчально-методичний посібник містить методичні рекомендації, які будуть корисними студентам, бакалаврам та магістрантам, психологам, викладачам закладів вищої освіти, а також всім, хто цікавиться психологічними аспектами творчості.

 

 

 

Герасименко, Тамара Олегівна.    Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Тамара Олегівна Герасименко. — 2-е вид., переробл. і допов. — Львів : ЛТЕУ, 2022. — 336 с.
ISBN 617-602-323-4

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та методику аналізу господарської діяльності промислових підприємств. Зокрема, охарактеризовано предмет, об’єкти, завдання, функції і метод аналізу господарської діяльності та його організаційно-інформаційне забезпечення. Розглянуто методику аналізу обсягу випуску продукції, доходів, витрат, фінансових результатів, фінансового стану, що супроводжується практичними розрахунками. Для самоконтролю засвоєння матеріалу подано контрольні питання та тестові завдання.

Посібник призначений для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, а також фахівців фінансово-економічних служб підприємств.

 

 

 

Кудла, Назар Євгенович.    Управління персоналом в туризмі [Текст] : навч. посіб. / Назар Євгенович Кудла, Наталія Іванівна Фединець. — Львів : ЛТЕУ, 2022. — 248 с.
ISBN 617-602-315-9

Анотація

У навчальному посібнику визначено місце управління персоналом в системі менеджменту організації, охарактеризовано ключові поняття дисципліни, розкрито зміст основних етапів управління персоналом з орієнтацією на індустрію туризму та гостинності. Навчальний посібник включає публікації наукових діячів, практиків з управління персоналом та статті з інтернет-ресурсів. Питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, тести до кожної теми посібника дадуть змогу студентам закріпити вивчений теоретичний матеріал.

Посібник буде корисним для студентів економічного напряму.

 

 

Дей, Марина Олександрівна.    Міжнародні стандарти прав людини та практика ЄСПЛ [Текст] : навч. посіб. / Марина Олександрівна Дей, Ірина Миколаївна Сопілка. — Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2022. — 192 с.
ISBN 617-640-560-3

Анотація

Навчальний посібник є комплексною роботою, в якій висвітлено узагальнені проблеми теорії та практики, міжнародного, європейського й національного права у сфері прав людини. Наведено теоретичний аналіз доктрини прав людини, загальноприйнятих та альтернативних концепцій, особливості підходів до прав у різних правових системах.

Особливу увагу приділено практиці реалізації і захисту прав людини, включно з основними стандартами й механізмами захисту.

Навчальний посібник побудований таким чином, щоб збалансувати доктринальне викладення з елементами case study та art study, зокрема вивчення модельних справ ЄСПЛ та інших міжнародних і національних судів, додаткові матеріали для самостійного засвоєння й поглиблення знань, а також вивчення офіційних сайтів міжнародних організацій, у яких відображено практику захисту прав людини.

Видання орієнтоване на викладачів та науковців, студентів і аспірантів юридичних спеціальностей.

 

 

 

Гамова, Ірина Вячеславівна.    Інформаційні війни [Текст] : підручник / Ірина Вячеславівна Гамова. — Київ : ДТЕУ, 2022. — 184 с.
ISBN 966-918-042-1

Анотація

Метою створення підручника «Інформаційні війни» є розширення можливостей сприйняття інформації та впливу на розвиток критичного мислення щодо цієї важливої теми. Усі сфери життя нерозривно пов’язані з постійною потребою комунікативної діяльності.

У підручнику розглянуто еволюцію інформаційно-психологічного протиборства, розкрито сутність, методи і засоби ведення інформаційних війн, спеціальних інформаційних операцій та маніпуляційних прийомів. Видання містить питання для перевірки та контролю знань з дисципліни.

Для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» закладів вищої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.