Новинки літа 2023. Підручники, посібники

Сусліков, Л. М.    Основи стандартизації та управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Сусліков, В. С. Дьордяй. — Ужгород : Говерла, 2022. — 152 с.
ISBN 617-7825-71-4

 Анотація

У навчальному посібнику розглянуто сутність стандартизації , її мета та основні завдання, функції, принципи, методичні основи, основні поняття, пов’язані зі стандартизацією.

Висвітлені основні положення законодавчих і нормативно-правових документів щодо Національної системи стандартизації, історії розвитку та формування національної стандартизації, мета, завдання, принципи державної політики в сфері стандартизації.

Значну увагу приділено аналізу методів та видів стандартизації, питанням державного нагляду за додержанням стандартів, управління якістю товарів і послуг та методам здійснення контролю за якістю продукції.

Посібник призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». Буде корисним для студентів, що спеціалізуються у галузі радіоелектронних систем і комплексів, технологій і засобів телекомунікацій та інформаційних систем і мереж зв’язку.

 

 

Сусліков, Л. М.    Телекомунікації та радіотехніка (вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Сусліков, В. С. Дьордяй. — Ужгород : Говерла, 2022. — 348 с.
ISBN 617-7825-66-0

Анотація

Посібник знайомить студентів із спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», об’єктами і видами професійної діяльності бакалаврів та спеціалістів за напрямами підготовки в області телекомунікацій, їх професійними завданнями і необхідними компетенціями.

Значна увага приділяється розгляду основних понять телекомунікацій,  таких як: інформація, повідомлення, сигнал, лінії та канали зв’язку, телекомунікаційні системи та мережі.

Посібник призначений для студентів молодших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Буде корисним для студентів, що спеціалізуються у галузі радіоелектронних систем і комплексів, технологій і засобів телекомунікацій та інформаційних систем і мереж зв’язку.

 

 

Екологічне право у схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: К. Р. Резворович, А. С. Ярошенко, О. О. Нагорна та ін.] ; за заг. ред. К. Р. Резворович. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 188 с.
ISBN 617-8032-84-5

 Анотація

Висвітлено актуальні питання розвитку та сучасного стану
екологічного права України. Вміщено навчальний матеріал, структурований за темами, що допоможе здобувачам вищої освіти активізувати самостійну навчальну діяльність для подальшого ефективного пізнання понять, принципів, правових категорій та інститутів екологічного права. Може використовуватися в навчальному процесі як основна література, так і додатковий матеріал у комплексі підручників.

Навчальний посібник адресований не лише здобувачам вищої освіти, а й практичним працівникам у сфері забезпечення охорони та безпеки під час використання природних ресурсів, природоохоронних і правоохоронних органів, суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з екологічними питаннями.

 

 

 

Скомаровський, В. О.    Історія Європейської філософії: Нова доба [Текст] : посібник / Валерій Скомаровський. — Вид. 2-е, випр. і допов. — Умань : Вид. Сочинський М. М., 2023. — 520 с.
ISBN 966-304-480-4

Анотація

У навчальному посібнику пропонується аналіз фундаментальних проблем Європейської філософії: Нової доби. У посібнику у стислій формі висвітлено зміст філософських ідей, теорій, поглядів доби Нового часу, які дістали загальне визнання у процесі духовної еволюції світової і європейської спадщин.

Посібник розрахований і на тих, хто цікавиться проблемами історії філософії. Засновник Львівсько-Варшавської школи аналітичної філософії Казимир Твардовський казав: «Дорога до філософського знання, яке дає таку життєву силу, є довгою і важкою. Не одразу його можна здобути, і не з самих лише книжок і лекцій. Але дорога до нього відкрита кожному і, з якого б пункту людина до нього не наближалася, кожний крок зроблений у напрямку серйозного навчання, у напрямку здобуття знань, а тим самим і орієнтації у світі, є одночасно кроком до тієї ідеальної мети людського життя, до якої зводяться усі прагнення до знання, до сили і щастя».

 

 

Аблєєва, І.  Ю.   SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічних систем [Текст] : навч. посіб. / Ірина Юріївна Аблєєва, Леонід  Дмитрович Пляцук. — Суми : СумДУ, 2022. — 229 с.
ISBN 966-657-925-9

 Анотація

Метою посібника є надання студентам базового матеріалу щодо основних засад проведення SWOT-аналізу та його місця під час розроблення стратегій сталого розвитку об’єктів різного рівня організації. Навчальний посібник направлений на ознайомлення з особливостями застосування SWOT-аналізу соціо-економіко-екологічного стану об’єктів для обгрунтування рішень щодо мінімізації екологічних ризиків господарської діяльності на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях.

 

 

Право інтелектуальної власності [Текст] : підручник / [авт. кол.: А. В. Аксютіна, Л. В. Межевська, О. В. Нестерцова-Собакарь та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Ярошевської. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 336 с.
ISBN 617-8032-83-8

 Анотація

Висвітлено питання правового регулювання відносин інтелектуальної власності в контексті законодавства України та іноземних країн, права СОТ, міжнародно-правових актів, права ЄС. Розглянуто основні категорії, загальні засади правового регулювання відносин, а також окремі інститути права інтелектуальної власності.

Для здобувачів вищої освіти закладів юридичного спрямування, викладачів, аспірантів, науковців, юристів-практиків та всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності.

 

 

Мікроструктурний аналіз риби і морепродуктів [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Хомич, Н. В. Дишлюк, Н. В. Голембовська та ін. — Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. — 260 с.
ISBN 617-8184-26-1

 Анотація

Важливе значення для харчування людей мають риба і безхребетні морепродукти, які є джерелом повноцінних поживних речовин. Для оцінки їх якості та безпечності використовують органолептичні, біохімічні, мікробіологічні методи досліджень, а останнім часом ще й гістологічні, які є основою мікроструктурного аналізу.

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Мікроструктурний аналіз риби і морепродуктів».

Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти.

 

 

Товарознавство споживчих товарів. Пакування. Митне оформлення.  У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / [кол. авт.: Я. Г. Верхівкер, К. С. Гарбажий, В. А. Луцькова та ін.] ; за ред. Я. Г. Верхівкера. — Херсон : Олді плюс, 2022. — 324 с.
ISBN 966-289-584-1

Анотація

На теперішній час товарознавство є досить важливою практичною складовою життя людства. Кожний покупець та споживач товару або послуги торкається з поняттями товарознавства по кілька разів на добу.

Сьогодні в обов’язки товарознавця входять не тільки забезпечення руху товару, але й виконання послуг, що стосуються закупівлі, збуту, зберігання, пакування товарів, а також виконання таких послуг як роздрібна, так і оптова торгівля, включаючи експортно-імпортні операції.

Навчальний посібник для студентів СВО «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Викладений у навчальному посібнику матеріал також буде корисним для практичної діяльності технологів харчових виробництв, викладачів відповідних дисциплін, аспірантів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного товарознавства.

 

 

Ліщинський, І.  Практика впровадження місцевого менеджменту в Європейському Союзі [Текст] : навч.-практ. посіб. / Ігор Ліщинський, Марія Лизун. — Тернопіль : ЗУНУ, 2022. — 72 с.
ISBN 966-654-675-6

 Анотація

Навчально-методичний посібник «Практика впровадження місцевого менеджменту в Європейському Союзі» розроблений для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У посібнику розглядається проблематика формування ефективної політики направленої на всебічний та самодостатній розвиток регіонів ЄС та України із урахуванням національних інтересів. Серед окреслених тематичних напрямків: специфіка формування конкурентних переваг регіону; бенчмаркінг урядових стратегій територіальних реформ в ЄС; децентралізація і самоврядування; впровадження місцевого підходу; учасник, мережі та альянси розвитку територій.

 

 

Загальна теорія космічного права [Текст] : підручник / С. Р. Карпенко, Р. С. Пічко, І. Л. Степанов, С. В. Шевцов. — Київ : Адеф-Україна, 2022. — 460 с.
ISBN 617-7906-26-0

 Анотація

У підручнику з позиції сучасної правової науки подані загальнотеоретичні питання космічного права на рівні міжнародної та національної регуляції. Розглянуто теми, які окреслюють важливі аспекти теорії космічного права, зокрема, суб’єкти та об’єкти космічного права, правовий режим та правовий статус космічного простору. Приділено увагу правовій регуляції знаходження людини у космосі, в т.ч. через народження нової господарської діяльності — космічного туризму. Приділено увагу ролі інтелектуальної власності та страхування для провадження космічної діяльності. Відображені сучасні проблеми космічного права, які породжені інтенсифікацією комерціалізації космічної діяльності, зміною її суб’єктного складу, цифровізації космічної діяльності та посилення ролі державно¬-приватного партнерства при її здійсненні.

 

 

Ловейкін, В.  С.   Курсове проектування з теорії механізмів і машин [Текст] : навч. посіб. / Вячеслав Сергійович Ловейкін, Костянтин Іванович Почка. — Київ : Компринт, 2023. — 311 с.
ISBN 617-8269-15-9

 Анотація

Теорія механізмів і машин – перша інженерна дисципліна, що викладається в технічному вищому навчальному закладі.

Навчальний посібник містить завдання та загальні вимоги до виконання курсового проекту з теорії механізмів і машин; до кожного розділу наведено загальні положення, теоретичні відомості та детальний приклад виконання курсового проекту.

Призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями «Професійна освіта (Машинобудування)», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування».

 

 

Рекреаційно-туристичний потенціал: напрями систематики і кваліметричної оцінки [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць. — Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2022. — 280 с.
ISBN 617-8005-50-4

Анотація

Обговорюються принципи і методи систематики та структурування умов і ресурсів рекреаційно-туристичної діяльності, напрями і методичні схеми кваліметричного оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу. Методи кваліметрії орієнтовані на розв’язання головного питання – кількісної оцінки якісних характеристик і показників умов і ресурсів рекреаційно-туристичної діяльності. Розроблені концепції рекреаційних середовищ та рекреаційних кластерів у контексті оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу.

Посібник рекомендований студентам і науковцям географічних спеціальностей, туризмознавства, соціології, управління.

 

 

Бойко, Ю.  П.    Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Юлія Петрівна Бойко, Ольга Володимирівна Тарасова. — Хмельницький : ХНУ, 2023. — 138 с.
ISBN 966-330-416-8

 Анотація

Розкрито сутність і роль наукових досліджень у суспільному житті, взаємозв’язок з практикою. Чільне місце посідає розгляд методології і методів наукових досліджень, їх застосування у філологічній науці. Наведено практичні рекомендації щодо логіки таких досліджень, стилістики викладу наукового тексту, змісту наукової діяльності й самостійної роботи з навчальною, науковою, методичною літературою, підготовки курсових та дипломних робіт.

Для здобувачів закладів вищої освіти.

 

 

 

Наливайко, Л.  Р.   Міжнародне судочинство [Текст] : навч. посіб. / Лариса Романівна Наливайко, Кирило Володимирович Степаненко. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 304 с.
ISBN 617-8032-88-3

Анотація

Викладено основні теоретичні підходи щодо міжнародного судочинства як окремої галузі міжнародного права, досліджено правовий статус та діяльність міжнародних судових установ загальної компетенції, кримінальної юрисдикції, трибуналів та арбітражів. Розглянуто основні міжнародні угоди, що регулюють сферу міжнародного судочинства, а також судові процедури міжнародних судових установ. Надається характеристика європейської регіональної системи міжнародних судових установ (Суд ЄС, Суд Європейської асоціації вільної торгівлі, Суд з примирення та арбітражу ОБСЄ та ін.). Окрема увага приділяється міжнародному судочинству із захисту прав людини зокрема діяльності Європейського суду.

Для студентів та викладачів юридичних закладів вищої освіти (факультетів), практичних працівників, працівників неурядових організацій, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями діяльності суду.

 

 

Ткаченко, І.  П.   Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Ірина Петрівна Ткаченко, Світлана Анатоліївна Фрунза, Тетяна Федорівна Штець. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2023. — 346 с.
ISBN 966-189-643-6

 Анотація

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розглядаються категорії, поняття і методи фінансового аналізу підприємств. Значна увага приділена теоретичним та методологічним основам фінансового аналізу, критеріям оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності, які використовуються в системі оцінки та управління фінансовими ресурсами підприємств.

За змістом навчальний посібник відповідає навчальної програмі нормативної дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю Облік і оподаткування та Фінанси, банківська справа та страхування.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей, що вивчають цю дисципліну, також буде корисне для економістів-практиків.

 

 

Комар, Т.  В.     Науково-організаційна діяльність дослідника [Текст] : навч. посіб. / Таїсія Василівна Комар, Олена Миколаївна Василенко. — Хмельницький : ХНУ, 2023. — 118 с.
ISBN 966-300-421-2

 Анотація

Важливим чинником поєднання і забезпечення успішної взаємодії «освіта-наука-трудова діяльність» є наукова робота здобувачів різних рівнів вищої освіти.

У видані розкрито зміст поняття «наука», її становлення і розвитку, системна структура, категорії, методологія, організація наукової роботи в закладах вищої освіти, а також наукометрія як нова галузь науки.

Посібник буде корисним здобувачам бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти, а також освітньо-наукового рівня «доктор філософії».

 

 

Подра, О.  П.   Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: прикладний аспект [Текст] : лаб. практ. / Ольга Петрівна Подра, Наталія Ярославівна Петришин. — Львів : Растр-7, 2022. — 180 с.
ISBN 617-8134-59-4

Анотація

У лабораторному практикумі ґрунтовно висвітлено теоретичні та практичні основи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Лабораторний практикум розроблений із врахуванням чинної нормативно-правової бази щодо нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у ньому, на основі чіткої логічної структури, пропонується розгляд практичних питань нетарифного регулювання ЗЕД. Лабораторний практикум містить завдання, методичні рекомендації і теоретичні основи для проведення практичних і лабораторних занять. Вказані матеріали допоможуть здобувачам застосовувати теоретичні знання у сфері нетарифного регулювання ЗЕД. Подані завдання забезпечують можливість індивідуальної роботи та перевірки знань за кожною темою.

Лабораторний практикум рекомендований для здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент», аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів та інших зацікавлених осіб.

 

 

 

Кириченко, В.  В.  Психологія праці та інженерна психологія [Текст] : навч. посіб. / Віктор Васильович Кириченко. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 240 с.
ISBN 966-485-284-2

Анотація

У посібнику проаналізовано теоретичні та методологічні основи психології праці та інженерної психології. Представлено сучасні погляди на проблеми вивчення суб’єкта праці, психологію професій і міжособистісної взаємодії. Посібник містить теоретичні узагальнення, що дають можливість всебічно вивчити проблему особистісного розвитку працівника. Окремої уваги заслуговує висвітлення психологічної проблематики взаємодії особистості з технічними системами та віртуалізації професійної діяльності.

 

 

Рибальченко, Л.  В.    Основи забезпечення економічної безпеки підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Людмила Володимирівна Рибальченко, Олександр Олександрович Косиченко. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 120 с.
ISBN 617-8032-75-3

Анотація

Здійснення та розвиток підприємницької діяльності пов’язаний із невизначеністю, ризикованістю та можливими негативними явищами, які можуть вплинути на їх діяльність.

У посібнику проаналізовано питання вірогідних ризиків, що можуть мати негативний вплив на підприємницьку діяльність. Сформульовано принципи, підходи та шляхи щодо вдосконалення та вирішення питань забезпечення економічної безпеки підприємств різних галузей економіки на сучасному етапі розвитку.

Навчальний посібник призначено для слухачів магістратури всіх форм навчання.

 

 

Глобалізаційні виклики сучасності [Текст] : підручник / [авт. кол.: Л. Г. Комаха, І. В. Алексєєнко, В. Л. Гура та ін] ; за заг. ред. Л. Г. Комахи. — Київ : Київський університет, 2022. — 350 с.
ISBN 966-933-024-6

 Анотація

У видані комплексно досліджено теоретико-методологічні правові та прикладні аспекти глобалізаційних викликів сучасності. Розглянуто проблеми трансформації функцій і суверенітету держави під тиском діяльності нових акторів міжнародного політичного простору, визначено пріоритети забезпечення національної безпеки України щодо сучасних глобалізаційних викликів. Підручник укладено відповідно до затвердженої робочої програми навчальної дисципліни «Глобалізаційні виклики» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в закладах вищої освіти.

Для магістрів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, а також державних службовців і працівників сектору безпеки.

 

 

Мисака, Г.  В.    Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Ганна Вікторовна Мисака. — Київ : Київський університет, 2022. — 144 с.
ISBN 966-439-885-2

 Анотація

Розроблено для забезпечення практичної складової навчального процесу з підготовки студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» закладів вищої освіти.

Методичний матеріал структуровано за двома модулями: «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» та «Практика ведення бухгалтерського обліку». Видання містить програму курсу, тести, практичні завдання для самостійної та індивідуальної роботи, додатки.

Для студентів закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, бухгалтерів, економістів, підприємців, а також осіб, які самостійно вивчають бухгалтерській облік.

 

 

Скиба, Е.  К.  Філософські основи пізнання правової реальності [Текст] : навч. посіб. / Елеонора Костянтинівна Скиба. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 132 с.
ISBN 617-8032-80-7

 Анотація

У навчальному посібнику висвітлено базові питання з фундаментальних теоретичних питань, що впливають на формування світогляду майбутніх фахівців з права.

Рекомендовано для здобувачів вищої освіти другого рівня (магістрів), також може використовуватися здобувачами вищої освіти першого рівня (бакалаврами) та усіма, хто цікавиться важливими питаннями розбудови правової держави та реформування законодавства на загально важливих міжнародних гуманістичних принципах.

 

 

 Сай, Л.  П.    Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності [Текст] : практикум : навч. посіб. / Леся Петрівна Сай, Леся Йосифівна Гнилянська, Орися Остапівна Пшик-Ковальська. — Львів : Растр-7, 2022. — 194 с.
ISBN 617-8134-70-9

Анотація

Навчальний посібник відображає програму курсу «Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності», яка читається для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання. У ньому висвітлено ключові аспекти пов’язані з реалізацією митної справи в Україні і розглянуто специфіку митного оформлення конкретних міжнародних економічних операцій, які здійснюють суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Посібник побудований таким чином, щоб забезпечити якомога повніше охоплення передбаченого робочою програмою теоретичного матеріалу, а також зацікавити студентів у пошуку додаткової інформації під час підготовки до практичних занять.

Для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання, аспірантів, викладачів, науковців, керівників підприємств, компаній, фірм.

 

 

 

 Шкіцька, І.  Ю.  Аналітико-синтетичне опрацювання інформації [Текст] : навч. посіб. / Ірина Юріївна Шкіцька. — 3-є вид., оновл. та допов. — Тернопіль : ЗУНУ, 2022. — 260 с.
ISBN 966-654-673-2

 Анотація

У посібнику систематизовано теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Аналітико-синтетичне опрацювання інформації». Крім розгорнутих тез, кожна тема містить список рекомендованої літератури, перелік основних понять, питання і завдання для самоконтролю, тестові питання. У кінці книги розміщено ситуаційні та конструктивні завдання, а також орієнтовний перелік питань до іспиту. Для покращення сприйняття та запам’ятовування інформації автор подає її у вигляді таблиць і схем.

Для викладачів і студентів закладів вищої освіти, які здобувають спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також тих, хто цікавиться питаннями аналізу, згортання, систематизування документальної інформації й упорядкування бібліографії за різними стилями.

 

 

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / Л. Рібун, І. Ангелко, Г. Лех, І. Васькович. — Львів : Растр-7, 2022. — 235 с.
ISBN 617-8134-55-6

Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Економічна теорія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». У ньому розглянуто найважливіші закони й категорії економічної теорії, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави в розвитку сучасного суспільства, глобальні проблеми сучасності. Основні теоретичні положення проілюстровано рисунками, графіками й таблицями, після кожної теми подано запитання та тести для самоконтролю, що створює можливості для використання дистанційної форми навчання.

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів, а також усіх, хто бажає здобути або поглибити знання в галузі економічної теорії, сформувати компетентності, необхідні для майбутньої професійної діяльності.

 

 

Талдикін, О.  В.  Соціологія права. Структурно-логічні схеми і таблиці [Текст] : навч. посіб. / Талдикін Олександр Васильович. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 144 с.
ISBN 617-8032-78-4

Анотація

Предметом соціології права є вивчення об’єктивних закономірностей та комплексних процесів трансформації суспільних відносин, що можуть бути врегульовані за допомогою норм права, суспільні відносини, за яких сформувалися норми права, соціальна спрямованість права, його вплив на соціальні процеси та явища взагалі.

У посібнику у вигляді структурно-логічних схем та таблиць подано курс соціології права. Посібник також містить контрольні питання до розділів, тестові завдання, перелік використаних першоджерел та предметний показчик.

Для викладачів, студентів та слухачів закладів вищої освіти.

 

 

 

Управління природокористуванням: оцінка впливу на довкілля [Текст] : навч. посіб. / М. М. Назарук, О. В. Бота, Ю. І. Жук, С. Ю. Зюзін. — Львів : Вид. Сорока Т. Б., 2022. — 248 с.
ISBN 617-7593-66-8

Анотація

Метою даного навчального посібника є розгляд основних підходів та визначень, які використовуються для управління природокористуванням та оцінки впливу на довкілля, їх нормативно-правове забезпечення. Структура даного посібника побудована таким чином, щоб враховуючи нормативно правову базу майбутній спеціаліст зумів висвітлити основні положення законодавчих норм, що стосуються управління природокористуванням, оцінки впливу на довкілля, їх практичного впровадження. У посібнику сформовано перелік питань для контролю, тестів для перевірки засвоєння цих положень. Навчальний посібник буде корисним не тільки студентам і викладачам, а й тим працівникам, які відчувають потребу підвищення ефективності управління природокористуванням, проведення оцінки впливу на довкілля, прагнуть сформувати нові підходи щодо управління природокористуванням.

 

 

Адміністративне право [Текст] : підручник / М. М. Бліхар, З. Р. Кісіль, Г. Ю. Лук’янова, І. Ю. Хомишин. — Львів : Растр-7, 2022. — 740 с.
ISBN 617-8134-67-9

Анотація

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС.Для здобувачів вищої освіти усіх освітніх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, науковців, державних службовців, працівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, прокуратури та ін.

У підручнику розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У Загальній частині поєднано нормативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням; розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб’єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади в адміністративно-політичній і економічній сферах.

 

 

Дослідження безпеки професійного середовища в IT-галузі [Текст] : лабор. практикум / О. С. Дацько, А. С. Романів, Н. М. Витрикуш та ін. — Львів : Растр-7, 2022. — 156 с.
ISBN 617-8134-68-8

Анотація

Лабораторний практикум охоплює основні аспекти дослідження безпеки робочого середовища працівників галузі інформаційних технологій в межах вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності».

Посібник містить теоретичні відомості, опис приладів, порядок виконання лабораторних та практичних робіт щодо дослідження: мікроклімату та освітлення робочої зони; напруженості електромагнітних полів; дослідження уваги; впливу шуму та ефективності захисних заходів; первинних засобів пожежогасіння; радіаційного фону та ступеню радіоактивного забруднення об’єктів.

 

 

Практикум з кваліфікації кримінальних правопорушень [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Примаченко, В. Д. Людвік, В. Г. Хашев, С. В. Корогод. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 192 с.
ISBN 617-8032-68-5

 Анотація

У навчальному посібнику розглянуто 11 тем, які розділені відповідно до тематичних планів навчальних дисциплін «Кваліфікація загально кримінальних правопорушень», «Кваліфікація кримінальних правопорушень, підслідних Національній поліції України», «Кримінально-правова кваліфікація» для здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що включають теоретичні та тестові завдання, практичні завдання, методичні поради до вирішення практичних завдань короткий глосарій та судову практику з окремих тем. Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

 

 

Сердюк, І.  А.    Правозастосовна діяльність національної поліції. Збірник тестових завдань [Текст] : навч.-метод посіб. / Ігор Анатолійович Сердюк, Лілія Миколаївна Сердюк. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 128 с.
ISBN 617-8032-79-1

 Анотація

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Правозастосовна діяльність Національної поліції» й із урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, плюралізму підходів до розуміння загальнотеоретичних категорій, що складають понятійно-категоріальний апарат теорій застосування норм права, тлумачення норм права, правових актів, юридичної аргументації, прогалин і колізій у законодавстві, юридичних помилок, а також положень чинного національного законодавства й юридичної практики. Його зміст складають тестові завдання, що у формі логічно-істинних та хибних суджень відображають теоретичні положення про сутність правових явищ, що становлять предмет вивчення цієї навчальної дисципліни.

Видання розраховано на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться актуальними і проблемними питаннями тлумачення та застосування норм права.

 

 

Комих, Н.  Г.     Соціологічні дослідження у сфері правоохоронної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Наталія Григорівна Комих. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 112 с.
ISBN 617-8032-77-7

 Анотація

Сучасний освітній процес у вищих навчальних закладах (особливо із спеціальними умовами навчання) знаходяться в стадії змістовного реформування та відбувається в складних умовах потужних соціальних трансформацій глобального суспільства, українського зокрема.

Соціологічна уява, що формується в результаті засвоєння соціологічного знання, надає можливості здобувачу розглядати соціальні явища як результат дії соціальних сил, груп, окремих індивідів.

У посібнику розглянуто основні питання соціологічного знання. Приділяється увага методам соціологічного дослідження та їх можливостям в діагностиці правоохоронної сфери.

Книга буде корисною для здобувачів освіти в закладах вищої освіти, зокрема зі специфічними умовами навчання, та для широкого кола читачів.