Навчальна література

Анонси
Новини

Календар заходів
Конкурси
Проекти

Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
страница о насФонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Історія англійської мови

81.21Англ-03
Y47
Yevchenko V.V.
History of the English Language = Історія англійської мови: навч.-метод. Посіб. - Вінниця: Nova Knyha Publishers, 2016. - 408 p.
Англ. Мовою
ISBN 978-966-382-597-7
Посібник розраховано на студентів, магістрантів та аспірантів філологічних факультетів і факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів, у яких історія англійської мови є складовою частиною навчального плану
.

Вивчаємо англійську

ИЗО 81.21Англ-922
Д71

Доценко І.В.
Вивчаємо англійську. Listen, Speak and Write. 3 кл.: [посібник] / І.В.Доценко, О.В.Євчук. -
Кам‘янець-Подільський: Абетка, 2016. - 120 с.
ISBN 978-966-682-376-5
Посібник призначений для вивчення англійської мови у 3 класі загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Книга містить тематичний ілюстрований словник, зразки письма та говоріння. Додатком до посібника є аудіофайли. Матеріал укладено згідно з новою програмою вивчення іноземної мови у початковій школі та діючими підручниками. Для учнів 3 класу, вчителів, батьків.

Вставай, Україно!

84.7США
С44

Скотт В.
Вставай Україно! = Arise Ukraine!: вірші Комрада 58. -
Вінниця: Вінницька обл. друкарня, 2014. - 144 с.
Текст парал. Англ.
ISBN 978-966-621-574-4
Творам цієї книги властиве правдиве зображення реального життя простого українця і українського суспільства зокрема. Поезії, хоч і написані іноземцем, дихають любов'ю до України, вірою в справедливість і в торжество правди і добра. Цим вони і приваблю¬ють читача. Для широкого кола поціновувачів художнього слова.

Музейна справа

81.21Англ-923
M97

Museology. Libraries. Archives = Музейна справа. Бібліотеки. Архіви: (Reading for Extra-Curricufum Activities and Self-Guided Studies) : Textbook / [уклад. І.М. Байбакова та ін.]. -
Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. - 68 p.
Англ. Мовою
ISBN 978-617-607-864-7
Навчальний посібник "Readings in Museology for Extra-Curriculum Activities and Self-Guided Studies" призначений для позааудиторної діяльності та самостійної роботи студентів напряму підготовки "Музейна справа" та суміжних дисциплін і має на меті опрацювання укладених автентичних матеріалів інтернет-ресурсів.

Англомовні новини

81.21Англ-923
V64

Vikovych R.
News in English: Video Comprehension. Discussion. Reading = Англомовні новини: Відеоаудіювання. Обговорення. Читання: A textbook for university students. -
Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. - 194 p.+ 1 CD-Rom.
Англ. Мовою
ISBN 978-617-607-921-7
Посібник націлений на формування та розвиток аудитивних умінь студентів мовних спеціальностей, умінь говоріння на основі отриманої інформації, читання газетних статей а також умінь усного послідовного перекладу. Посіб¬ник розрахований на студентів молодших та середніх курсів мовних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Китайська мова

81.21Кит-923
К45

Китайська мова. Базовий курс: підручник / [М.О. Война, О.С. Воробей, О.М. Гончаренко та ін.]. -
Х.: Фоліо, 2016. - 368 с.
ISBN 978-966-03-7178-1
Підручник охоплює тематику програми студентів першого року навчання філологічного факультету за спеціальністю «китайська мова і література та переклад». Підручник розрахований на студентів китаєзнавчих спеціаль-ностей, а також тих, хто цікавиться китайською мовою і прагне опа¬нувати її самостійно.

81.21Англ-923
Б43

Бєлоусова С.М.
English Reader for Legal Purposes: навч. Посіб. -
Миколаїв: НУК, 2013. - 136 с.
ISBN 978-966-321-248-7
Посібник є продовженням навчально-методичного комплексу, призначеного для вивчення англійської мови студентами спеціальності "Правознавство". Матеріал орієнтований на підвищення самостійності у навчальній та спеціалізованих сферах. Призначений для студентів та аспірантів спеціальності "Правознавство".

88.5я43
S40

Scientific Studies on Social and Political Psychology: collection of papers. Issue 36(39) / Editorial board: T.M. Tytarenko (head) and other. -
Kyiv: Міленіум, 2015. - 114 p.
Англ. Мовою
Висвітлюються питання історіогенезу соціальної психології, особистісного життєконструювання в сучасних реаліях, масової політичної свідомості та поведінки, групової ідентичності, соціального діалогу та політичної соціалізації молоді. Аналізуються концепції політико-правової свідомості, проблеми медіапсихології та медіаосвіти, управління громадською думкою, моніторингу
ситуаційних чинників особистісного і суспільного розвитку. Для фахівців, що працюють у царині психології, соціології, політології та інших галузях соціогуманітарного знання.

65.9(4Укр)-971
P80
The Policy of Economic Pragmatism / The analytical study under the general editorship of A. Maksiuta. -
Kyiv: СТ-Друк, 2016. - 120 p.
Англ. мовою
ISBN 978-966-2717-12-9
Аналітичне дослідження містить аналіз причин економічної кризи в Україні, цілі та принципи, за якими має жити і розвиватись українська економіка, а також практичні реко-мендації з державної політики щодо зміни моделі економічного розвитку. Книга розрахо¬вана на широке коло читачів, політиків, підприємців, економічних працівників організацій різних форм власності, а також студентів вузів. Не для продажу.

Атестаційні роботи для підготовки до ДПА з англійської мови

ИЗО 81.21Англ-922
А92
Атестаційні роботи для підготовки до ДПА з англійської мови. 11 кл.: рівень В1 : атестаційні роботи : за чинними вимогами МОН України; [20 варіантів; посібник] / уклад. А. О. Марченко. -
Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. - 112 с.
Готуємось до ДПА 2016
ISBN 978-966-07-2964-3
Посібник укладено згідно з чинними методичними реко­мендаціями. У ньому подано тест-зразок з детальними комента­рями, критерії оцінювання, 20 варіантів тестових зошитів (рі­вень В1) у форматі ДПА 2016, бланк відповідей, ключі до всіх завдань і граматика в таблицях.
Для випускників загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів і вчи­телів англійської мови.

 

Translation as Intercultural Communication: English - Ukrainian

81.21Англ-8
B78
Bordyuk L.
Translation as Intercultural Communication: English - Ukrainian = Переклад як міжкультурна комунікація: англійська - українська мови: Handbook for students of philology. -
Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2015. - 128 p.
Англ. мовою
ISBN 978-617-607-851-7
Навчальний посібник призначений для розвитку навичок та умінь письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курс теорії та практики перекладу.

 

Англійська мова: довідник + тести : повний повтор. курс, підгот. до ЗНО та ДПА

81.21Англ-922
Д71
Доценко І.В.
Англійська мова: довідник + тести : повний повтор. курс, підгот. до ЗНО та ДПА / І.В.Доценко, О.В.Євчук. -
Кам‘янець-Подільський: ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2016. - 620 с.
(ЗНО/ДПА 2016)
ISBN 978-617-539-216-4
Довідник укладено відповідно до чинних навчальних програм з англійської мови, затверджених Міністерством освіти і науки України та переліку тем, які увійшли до програми зовнішнього оцінювання з англійської мови.
У посібнику подано теоретичний матеріал з розділів: «Фонетика», «Лексика», «Граматика», «Використання мови», «Словотвір», «Читання», «Письмо», а також тестові завдання для формування практичних навиків виконання тестів у форматі ЗНО.
Для учнів випускних класів, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади, студентів та вчителів.

 

Economics of World Agriculture

65.32
F17
Faichuk O.М.
Economics of World Agriculture: навч. посіб. / O.М.Faichuk, I.А.Mischenko. -
К.: Компринт, 2012. - 324 р.
Англ. мовою
ISBN 978-966-2719-05-5
Навчальний посібник „Economics of world agriculture" складено у відповідності до робочої програми курсу.
Для студентів вищих аграрних навчальних закладів, які вивчають економіку сільського господарства зарубіжних країн англійською мовою. Також може бути використаний викладачами, науковими працівниками, аспірантами, керівниками і спеціалістами сільськогосподарських підприємств, державними службовцями та тими, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку економіки світового сільського господарства та продовольчого забезпечення населення світу.

 

Молодь України в контексті міжкультурної комунікації

81.2я43
М75
Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і мол. вчених; 31 березня 2016 р. / [орг.ком.: Н.В. Зінукова та ін.]. -
Д.: ДУ ім. А. Нобеля, 2016. - 260 с.
Укр., англ., нім. та ін. Мовами
ISBN 978-966-434-362-3
У збірнику матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції сту­дентів і молодих вчених розглядаються актуальні питання перекладу та методики навчання іноземної мови, сучасних досліджень зарубіжної літератури, а також куль­турні та соціально-психологічні проблеми суспільства.
Робочі мови конференції - англійська, німецька, французька, іспанська, іта­лійська, польська, українська, російська.

 

Англійська із Greeny the Brownie. 2-4 кл.

ИЗО 81.21Англ-922
О-56
Ольховик М.
Англійська із Greeny the Brownie. 2-4 кл. = Англійська із домовичком Гріні: 100 англійських слів на тиждень; [лексичний тренажер] / М.Ольховик, А.Коршунова; [худож. Є. Гайдамака]. -
Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. - 64 с.
ISBN 978-966-07-2974-2
Лексичний тренажер — це інтерактивний посібник для вивчення анг­лійської мови.
Посібник створено відповідно до навчальної програми з англійської мови для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням іноземних мов та може використовуватися самостійно, або у як доповнен­ня до матеріалів навчальної програми.

 

Латинська мова

81.21Латн-923
Г38
Герман Л.В.
Латинська мова: посібник / Л.В.Герман, Т.В.Александрович; [Л.В. Герман, Т.В. Александрович]. -
Х.: ХНАУ, 2015. - 46 с.
Представлено фонетичну систему латинської мови, граматичний матеріал та фахову лексику агрономічного спрямування. До кожного уроку вміщено вправи на закріплення вивченого матеріалу.
Призначено для студентів агрономічного факультету та факультету захисту рослин.

 

Латинська мова

81.21Латн-923
М36
Махлін П.Я.
Латинська мова: навч. посіб. / П.Я.Махлін, О.В.Данченко. -
К.: Ун-т "Україна", 2006. - 216 с.
ISBN 966-388-018-X
Навчальний посібник для дистанційної форми навчання розрахований на студентів юридичних спеціальностей кваліфікаційних рівнів «молод­ший спеціаліст», «бакалавр».
Посібник дає можливість глибокого вивчення латинської мови та ре­комендується студентам інших форм навчання та спеціальностей.

 

Il modo congiuntivo

81.21 Іта-923
П56
Пономаренко О.В.
Il modo congiuntivo: навч. Посіб. -
К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. - 84 с.
ISBN 978-617-7037-00-1
Навчальний посібник складається з двох частин: теоретичної, в якій наведені по­яснення релевантної граматики: історії, утворення форм, випадків і особливостей уживання дієслівного способу кон'юнктив, і практичної, в якій запропоновано під­бірку вправ на закріплення одержаних або узагальнених теоретичних знань.
Для тих, хто використовує італійську мову, працюючи у сфері політики, диплома­тії, юриспруденції, економіки, а також для широкого кола бажаючих набути вичерп­них знань про систему часів граматичного способу італійського дієслова - il modo congiuntivo

 

Останнє поновлення:
30.04.2020 14:46

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2020. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP