Лабіринтами права

До загальнобібліотечного Тижня права відділ літератури іноземними мовами представляє тематичну виставку «Лабіринтами права».

Важко переоцінити роль правознавця у сучасному суспільстві, адже норми права обов’язкові для виконання в усіх сферах людської життєдіяльності.

Саме юристи здатні розібратися у тонкощах правових процедур, у їхніх руках   часто опиняються долі людей, підприємств і навіть держав…

Видання, представлені на виставці «Лабіринтами права» можуть бути корисними для правознавців та усіх, чия професійна діяльність дотична до юриспруденції. Окрім цього, вони допоможуть засвоїти основні поняття і термінології професійно орієнтованих іноземних мов, посприяють вашим комунікативним навичкам і збагатять тематичний словниковий запас у правовій сфері.

 

 Англійська мова. У 2 ч [Текст] = Legal english : підручник. Ч.1 / [Л.В. Мисик, А.Л. Арцишевська, Н.О. Гриня та ін.] ; за заг.ред. Л.В. Мисик. — 2-е вид., випр. — Київ : Ін Юре, 2015. — 368 с.

 Анотація

Підручник розрахований для вивчення англійської мови студентами I-II курсів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

 

 

Англо-український юридичний словник [Текст] : близько 75 000 термінів / упоряд. С.М. Андріанов та ін.; за ред. Л.І. Шевченко. — Москва; Київ : Руссо; Арій, 2008. — 548с. — Англ. мовою.

Анотація

У словнику вміщено близько 75 000 термінів і термінологічних словосполучень із різних галузей права: адміністративного, цивільного, міжнародного публічного, міжнародного приватного, космічного, патентно-ліцензійного, авторського права, цивільного і кримінального процесуального судочинства.

Наприкінці словника подано найбільш поширені в англомовній юриспруденції скорочення.

Видання розраховане на широке коло користувачів: юристів, бізнесменів і підприємців, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, перекладачів.

 

 

Німецька мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / [М.М. Гавриш, Г.О. Копил, О.В. Перепадя та ін.]. — Київ : КНЕУ, 2009. — 304с.

 Анотація

Посібник розраховано насамперед на студентів юридичних факультетів, які спеціалізуються у галузі господарського права.

Саме тому у посібнику – поряд з тематикою загального характеру (університетська юридична освіта в Україні та Німеччині, право та його функції, міжнародне право, правові акти Європейського Союзу, соціальне право тощо) – більш глибоко розглядається проблематика правових відносин в економічній сфері, зокрема правові форми суб’єктів підприємницької діяльності, договірне, трудове, інвестиційне, страхове, податкове, конкурентне право та право з питань банкрутства.

Зміст кожного з п’ятнадцяти розділів висвітлюється на базі одного чи декількох текстів, запозичених з сучасних німецькомовних джерел. Складовими кожного розділу є тест на перевірку фахових знань, тексти для самостійного читання та завдання для самостійної роботи студентів.

Для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей та тих, хто самостійно вивчає німецьку мову та/або використовує її у своїй професійній діяльності і має рівень знань не нижче В1.

 

 

Основи латинської мови для студентів права [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. І.С. Макар. — Вид. 3-є, випр. і переробл. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. — 104 с.

Анотація

У навчальному посібнику містяться різнопланові тренувальні граматичні вправи, навчальні адаптовані й оригінальні речення для перекладу з творів відомих римських юристів, юридична лексика, фразеологія та крилаті латинські вислови.

Основи граматики латинської мови подано у формі схем і таблиць.

Посібник призначений для студентів правничих факультетів і широкого кола зацікавлених.

 

 

Переклад англомовної юридичної літератури [Текст] : [навч. посіб. / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Ю.П. Іванко, І.П. Ліпко] ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. — Вид. 4-е, випр. і допов. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 280 с. — (Dictum Factum). — Укр. та англ. мовами.

Анотація

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює основні галузі права США, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною термінологією.

Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної кількості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі юриспруденції, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу юридичної літератури, а також для перекладачів.

 

 

Тлумачний словник-мінімум з юридичної термінології англо-український [Текст] = Legal Terminology Explanatory Thesaurus English-Ukrainian : навч. посіб. / за заг. ред. О.В. Пушкіної, О.Б. Тарнопольського. — Дніпропетровськ : ДУ ім. А. Нобеля, 2013. — 96 с.

 Анотація

Словник призначено для студентів, які вивчають англійську мову професійного спілкування за напрямом підготовки «Правознавство».

Характерною інноваційною рисою словника є те, що, тлумачний за своєю суттю, він забезпечує двомовне тлумачення юридичних термінів – англомовне з відповідними прикладами, що відображають систему британського законодавства, та україномовне тлумачення, що базується на зіставленні британського та українського законодавства.

Він буде корисний не лише студентам-правознавцям, але й аспірантам, фахівцям у цій галузі, а також викладачам англійської мови, які працюють у юридичних ВНЗ та на юридичних факультетах.

 

 

Українсько-англійський/ англійсько-український словник юридичних термінів [Текст] : близько 10 тисяч термінів / [кол. авт.: Т.О. Коломоєць (голова) та ін.]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2017. — 316 с.

Анотація

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-англійського словника юридичних термінів» та «Англійсько-українського словника юридичних термінів», містить близько 10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожному із них.

Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окремими галузями права, комплексними юридичними науками тощо).

При його укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, навчальні, публіцистичні правові джерела.

Словник розрахований на учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

 

 

 Born Free and Equal [Текст] : Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law. — New York; Geneva : United Nations Human Rights, 2012. — 60 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law: The case for extending the same rights to LGBT as those enjoyed by everyone else is neither radical nor complicated.

It rests on two fundamental principles that underpin international human rights law: equality and non-discrimination.

The opening words of the Universal Declaration of Human Rights are unequivocal: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

 

 

English for Law [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Гомон, Т.П. Дружченко, Н.С. Дьома, О.В. Лозинська. — Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. — 202 р. — Англ. мовою.

 Анотація

Метою навчального посібника є розвиток навичок роботи з літературою за фахом, підготовка студентів до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури юридичного спрямування, а також активізація мовленнєвої комунікації на основі засвоєної юридичної термінології.

Посібник складається з 8 розділів.

Кожен розділ містить професійно орієнтовані оригінальні тексти, що допомагають поширити знання в професійній сфері, розширити юридичний термінологічний словник, сформувати продуктивну мовленнєву діяльність студентів.

Виконання претекстових та післятекстових завдань (прочитати і вивчити нові слова і словосполучення, дібрати англійські еквіваленти до поданих слів і виразів; виконати вправи на підстановку пропущених слів у реченні; прочитати та перекласти тематичний текст; відповісти на запитання; перекласти фахові терміни) забезпечує набуття стійких мовленнєвих навичок.

Видання призначено для студентів юридичних спеціальностей, а також може бути використано на курсах та для самостійного вивчення англійської мови.

 

 

English for Lawyers [Текст] : підручник / [авт. кол.: В.П. Сімонок, О.М. Бровіна, Л.О. Голубнича та ін.]; за ред. В.П. Сімонок. — Харьков : Право, 2011. — 648 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Підручник «English for Lawyers» призначений для професійно орієн-тованого усного і писемного спілкування.

Містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн.

Розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів.

 

 

Human Rights Indicators [Текст] : A Guide to Measurement and Implementation. — New-York; Geneva : United Nations Human Rights, 2012. — 174 p. — Англ. мовою.

Анотація

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries

 

 

Jurisprudence and Fundamentals of Legal Behaviour in Modern Civil Society [Текст] : Collective monograph / [ V. M. Halunko, K. M. Hlynyanaya, Y. O. Kharytonov, O. I. Kharytonova, etc.]. — Lviv; Torun : Liha-Press, 2019. — 200 p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

Submissions for the third cycle of the Yniversal Periodic Review from the Coalition of Ukrainian Human Rights Organizations “Against Tortures” [Текст] : from the Kharkiv Human Rights Protection Group / [General edition : Y. Zakharov, G. Tokarev]. — Kharkiv : Human Rights Publisher, 2017. — 40 p. — Англ. мовою.

Анотація

This edition includes two submissions for the third cycle of the Universal Periodic Review on the matter of observance of human rights in Ukraine. The first submission of the Coalition of Ukrainian Human Rights Organizations “Against Tortures” contains analysis of legislative and practical aspects of situation with Human Rights in Ukraine in fields of the right to life, prohibition of torture and ill-treatment, right to liberty and personal integrity, the right to fair trial, rights of migrants and asylum seekers, prisoners’ rights.

The second submission of the Kharkiv Human Rights Protection Group is devoted to the situation with human rights on the territories effected by the armed conflict on the East of Ukraine both are under controlled by the Government of Ukraine and by the unconstitutional self-proclaimed “Luhansk People’s Republic” and “Donetsk People’s Republic”.

Both submissions contain specific recommendations on improving the situation in area of human rights in Ukraine in accordance with the international standards

 

 

 The Legal System of Ukraine: Past, Present and Future. In 5 Volume [Текст] = Правова система України: історія, стан та перспективи. Volume 1 : Methodological, Historical, and Theoretical Problems of the Forming and Development of the Legal System of Ukraine/ General Editor A.V. Petryshyn. — Kyiv; Kharkiv : Law of Ukraine : Pravo, 2013. — 806 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Видання присвячено історико-теоретичним та методологічним проблемам формування і розвитку національної правової системи України.

Розкрито сучасне становлення методології дослідження правової системи і держави, зокрема філософсько-правові підходи до праворозуміння, ролі права як соціального явища, зміст принципу верховенства права. Висвітлюється історія формування і розвитку національної держави і права з часів Київської Русі до сучасності, розглядаються теоретичні проблеми розвитку правової системи України, окремі її елементи, визначається місце національної правової системи України серед сімей правових систем сучасності.

Розраховано на наукових діячів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників, читачів, які цікавляться філософсько-правовими, теоретичними та історичними аспектами розвитку правової системи України.

This work addresses historical, theoretical, and methodological problems of the formation and development of the national legal system of Ukraine.

Modern research methodologies relating to the legal system and the State, including philosophical and legal approaches to legal thought, the role of law as a social phenomenon, and the meaning of the rule of law are examined.

The formation and development of Kievan Rus and its law and legal system down to the present days are explored, together with the place of Ukraine within the families of legal systems in the world.

Intended for legal scholars, historians, graduate students, students of institutes of higher education, legal practitioners, and readers interested in the philosophical, legal, theoretical, and historical aspects of the Ukrainian legal system.

 

 

Герасимчук, Л.
Українсько-англійський словник з прав людини [Текст] / Л. Герасимчук. — Харків : Права людини, 2015. — 184 с.

 Анотація

Цей словник є першою спробою окреслити й зібрати докупи правозахисну лексику.

Складність цієї справи полягає в тому, що правозахист — комплексна галузь, що обіймає і юридичну сферу, і сферу боротьби за сучасну культуру, історичну справедливість, практичну організацію побуту людей тощо.

Тому укладач, упродовж низки років працюючи над перекладами правозахисної літератури, вирішив піти шляхом аналізу робочих текстів за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, як от Тексталайзер, і створення власної бази даних за допомогою чи не найзручнішої в цій галузі програми AzzCardfile.

З огляду на такі настанови, до бази даних потрапила не лише термінологічна лексика з правозахисту, але й українська розмовна й жаргонна лексика, що подибується у таких текстах.

З цього випливає й особливість словника, який має допомагати в роботі не лише правозахисникам і юристам, але насамперед перекладачам і широкій громадськості, котра зіштовхується з даною проблематикою.

 

 

Дунай, В. А.
 Довідник для отримання польського громадянства [Текст] / В. А. Дунай. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 150 с.

 Анотація

У виданні покрокова описано процедури надання іноземцям польського громадянства Президентом Польщі та визнання польським громадянином воєводою.

Окремим розділом детально висвітлено процедуру подачі заяви про надання польського громадянства Президентом Польщі за посередництвом польського консула.

Довідник містить зразки заповнених документів, практичні та покрокові інструкції з кожної процедури.

Довідник призначений для осіб, які мають Карту поляка, Карту постійного перебування, юристів, адвокатів та зацікавлених осіб.

 

 

Литвинюк, О. М.
 Law and Order. Grammar Rules [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Литвинюк. — Кам’янець-Подільський : Рута, 2021. — 116 с.

 Анотація

Посібник націлений на формування лексичних та граматичних компетентностей здобувачів вищого бакалаврського рівня освіти.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується великою кількістю вправ.

Тексти для читання об’єднані за однією темою Law and Order.

 

 

Погорєлова, Т. Ф.
Фахова англійська мова для правників [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Погорєлова. — Київ : НАПУ, 2013. — 193с.

 Анотація

Навчальний посібник «Фахова англійська мова для правників» розраховано на студентів та аспірантів вищих юридичних навчальних закладів,

Особливо на тих, хто спеціалізується в галузі прокурорської діяльності.

Посібник містить сучасні автентичні англомовні матеріали професійного спрямування, а також англо-український словник ключової юридичної термінології, що буде корисним для засвоєння правниками певного обсягу знань та навичок, необхідного для роботи з оригінальними англомовними юридичними публікаціями.

 

 

Поліщук, О. В.
Listening for Law Students [Текст] : навч. посіб. / О. В. Поліщук, Н. С. Дьома, Я. І. Котович. — Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. — 201с.

Анотація

Посібник укладено відповідно до навчальної програми з іноземної мови фахового спрямування для студентів у галузі підготовки “Право”.

Тексти для аудіювання базуються на оригінальному матеріалі, що знайомить студентів з основними положеннями української, британської та американської правової системи, судочинства та міжнародного права.

Мета посібника – збагатити словниковий запас професійного спілкування, удосконалити комунікативні навички та вміння, сприяти розвитку професійного мислення та формуванню особистості у правовій сфері. Запропоновані тексти супроводжуються завданнями для контролю розуміння.

Видання містить базовий лексичний мінімум.

Для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти усіх форм навчання.

 

 

Скорина, Л. П.
Латинська мова для юристів [Текст] : Підручник / Л. П. Скорина, Л. П. Чуракова. — Київ : Атіка, 2008. — 416с.

Анотація

Мета підручника – підготовка до читання юридичних текстів і розуміння міжнародної наукової та правової термінології.

Складається з граматичного курсу, лексико-граматичних вправ, юридичних текстів, хрестоматії та латинсько-українського словника.

Навчальний матеріал пропорційно розміщений у 19 заняттях.

Граматичні положення ілюструються лексичним матеріалом юридичного профілю.

До кожного заняття подаються юридичні фразеологізми і терміни римського цивільного права.

Хрестоматія містить оригінальні тексти античних авторів (Катона, Варрона, Цицерона), уривки із «Законів дванадцяти таблиць», «Інституцій», «Дигест», а також латиномовних пам’яток з історії України (листи Богдана Хмельницького, конституція Пилипа Орлика).

Для студентів юридичних факультетів, а також для викладачів і спеціалістів з історії римського цивільного права та правознавців.

 

 

Софійська, Т. С.
 Україна: правові питання. Англійська мова професійного спрямування [Текст] : Навчальний посібник / Т. С. Софійська. — Київ : МАУП, 2004. — 224с. — Укр., англ. мовами.

Анотація

Навчальний посібник укладено з метою концентрованого вивчення і повторення граматики англійської мови з опануванням бізнесової лексики за тематикою «Правознавство».

Вправами кожного уроку передбачено читання, письмо і мовлення.

Посібник складається з двох розділів: перший — тексти з правової тематики і вправи аудиторної та позааудиторної роботи,

другий — додатки: фахові тексти з правознавства; матеріал для додаткової роботи у групах з високим рівнем знань англійської мови.

Для студентів технікумів, які вивчають англійську мову професійного спрямування з правових питань, та інших відділень і факультетів МАУП; для тих, хто навчається на курсах ділової англійської мови, а також вивчає англійську самостійно.

 

 

Хоміцька, З. М.
Латинська мова [Текст] : Підручник / З. М. Хоміцька. — Харків : Право, 2004. — 256с.

Анотація

Ha основі програми «Латинська мова» підручник містить відомості з фонетики, морфології та синтаксису латинської мови, а також вправи, тексти для перекладу, лексичний мінімум, латинсько-український словник.

Підручник призначений для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Borovyk, A. V.
Corruption crimes in Ukraine: special types of dismissal [Текст] : monograph / A. V. Borovyk. — Lutsk : VolynPoligraph, 2018. — 264 p. — Англ. мовою.

Анотація

The monograph is devoted to the study of theoretical and practical problems of special types of exemption from criminal liability for corruption crimes.

The conceptual apparatus of investigated “encouraging” institute and its compliance with the basic principles of criminal law and international legal stan¬dards are analyzed.

Given the foreign experience, the proposals on improving the current criminal legislation of Ukraine are formulated in the part that defines the order, conditions and grounds for the application of the exemption from criminal liability for corruption crimes.

The work is of interest to law enforcement officials, resear¬chers, post-graduate students (adjuncts), students and teachers of higher education institutions, as well as all those interested in criminal law issues.

 

 

Galuschenko, G. V.
 International Investment Law and Arbitration [Текст] = Міжнародне інвестиційне право і арбітраж / G. V. Galuschenko. — Kyiv : Alerta, 2014. — 416 p. — Англ. мовою.

Анотація

The book covers the key issues of international investment law and arbitration.

The genesis and the sources of international investment law are reviewed, also the provisions of international agreements on the promotion and reciprocal protection of investments are examined, including the definition of the concepts “investor”, “investment”, established investment regimes and recent trends of such agreements in the world.

Particular attention is paid to investment arbitration practice, primarily Ukraine, as a party of Investment Disputes.

The annex also includes international legal instruments relating to international investment law and arbitration.

The publication is intended to students, graduate students, lectures, lawyers.

 

 

Kabanova, M.
Professional English in use. Law [Текст] = Англійська мова професійного спрямування. Право : навч. посіб. / M. Kabanova, N. Chernyak. — Д. : Alfred Nobel University, 2017. — 148 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Навчальний посібник “Law. Professional English in use” спрямований на засвоєння термінології з питань права.

Крім того, посібник містить лексико-граматичні завдання у вигляді тестів, основою яких є підручники, використовувані студентами, що вже опанували курс загальної англійської мови на рівні не нижче B1.

Посібник призначений для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи і може використовуватися всіма, хто бажає підвищити свій рівень володіння англійською мовою.

 

 

Klochko, A. M.
Science of Law [Текст] : Study guide / A. M. Klochko, M. I. Logvynenko. — Sumy : Sumy State University, 2015. — 112 p. — Англ. мовою.

 Анотація

The study guide contains a curriculum of the discipline «Science of Law» and a summary of each topic.

The statement of the material in the form of schemes will help students to concentrate on key issues and the development of legal culture and intellectual potential.

It is intended for students of economic specialties of higher educational institutions.

 

 

Kozhushko, S. P.
 Law at First Sight [Текст] = Починаємо вивчати право : підручник / S. P. Kozhushko, O. M. Glinska, M. R. Kabanova. — Dnipropetrovsk : Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, 2014. — 376 p. — Англ. мовою.

Анотація

Підручник призначено для студентів-юристів, які почали вивчати курс професійно-орієнтованої англійської мови та мають відповідний базовий рівень (не нижче середнього – Intermediate Level).

Текстовий матеріал та система вправ надають можливість майбутнім фахівцям-правознавцям засвоїти загальну юридичну термінологію, розвинути навички та вміння читання, говоріння та письма за фаховою тематикою.

Підручник побудовано за модульною системою, що відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу.

 

 

Kulish, A. M.
Criminal Law of Ukraine. The General Part [Текст] = Кримінальне право України. Загальна частина : Study guide / A. M. Kulish, A. M. Klochko. — Sumy : Sumy State University, 2016. — 118 p. — Англ. мовою.

Анотація

The study guide contains the topics of the discipline “Criminal Law of Ukraine. The Genera! Part”, the questions to the topic, main terms and definitions, references.

The statement of the material will help students to concentrate on key issues and the development of legal culture and intellectual potential. It is intended for students of judicial specialties of higher educational institutions.

 

 

Vygovskyy, O. I
 International Financial Law [Текст] : textbook / O. I Vygovskyy. — Кyiv : The University of Kyiv, 2017. — 511 p. — Англ. мовою.

Анотація

Oleksandr Vygovskyy’s book “International Financial Law” is the first fundamental academic publication on international financial law in English published within the post-Soviet region.

Based on extensive practical material, it provides an in-depth analysis of the most significant legal aspects related to the key international financial market transactions.

The author primarily focused on international capital-raising practices, such as syndicated loan transactions, Eurobonds issue and circulation, cross-border securities offerings, international project financing and international assets securitisation.

Special attention is also paid to the regulation of financial markets, the implementation of supervisory requirements by financial institutions, as well as the policies of financial regulation, having due regard to the legal rules applicable in Ukraine.

The book is structured in a way to provide the lawyer with all essential details of the key international financial transactions, including the relevant case studies and an adequate understanding of the modern financial world realities.

This edition is prepared in full compliance with the best European university teaching standards of legal disciplines.

It summarizes the many years of experience of the author’s research, academic and practical activities in the field of financial law.

It will serve as a helpful source of information for everyone who is interested in the legal aspects of international finance.

 

 

Yatsenko, S.
 English in the Field of Criminal Law [Текст] : Manual for Law Students / S. Yatsenko, O. Kupriyevych. — Kyiv : Shkola, 2004. — 367 p. — (Юридична освіта). — Англ. мовою.

 Анотація

Посібник є першим в Україні виданням, призначеним для вироблення навичок висвітлення англійською мовою питань кримінального права взагалі і зокрема в порівняльно-правовому аспекті.

Він складений на базі чинних положень кримінального права України, Англії, США, штату Нью-Йорк, Франції та Федеративної Республіки Німеччини.

Розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів та вищих навчальних закладів, а також юридичних факультетів та вищих навчальних закладів, а також осіб, яким за родом своєї діяльності доводиться з необхідністю використовувати англійську кримінально-правову термінологію