Інклюзія. Освіта осіб з особливими потребами

Громадяни з інвалідністю є серед усіх  верств населення будь-якого суспільства. Це люди з такими вадами здоров’я як ураження опорно – рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, розладами психічного спектру, розумовою відсталістю, ураженнями органів слуху та зору, ураженнями  внутрішніх  органів.

Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті.

Закон України “Про освіту” визначив поняття “особа з особливими потребами” – це “особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту”.

Передусім інклюзивна освіта передбачає, що всі громадяни України є цінними й активними членами суспільства.

Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке відповідало б потребам і можливостям кожної особи, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти заклади освіти повинні адаптувати навчальні програми і плани, методи і форми навчання, використання наявних ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами.

В основу інклюзивної освіти покладено ідеологію, яка забезпечує будь-яку дискримінацію, забезпечує однакове ставлення до всіх, створює спеціальні умови для людей з особливими потребами.

 

Інклюзивна освіта : ідея, стратегія, результат [Текст] : Матер. I Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. 8 квітня 2021 р. / [упоряд. З. І. Удич]. — Тернопіль : ТНПУ, 2021. — 225 с. ISBN 617-595-108-8

 

 

 

 

 

Інклюзивний освітній простір : Тема номера [Текст] // Школа. — 2019. — № 8 (164). — С. 6-71.

 

 

 

 

 

Навчання дітей з особливими освітніми потребами. Загальні стратегії [Текст] // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 7 (935). — С. 15-28.

 Анотація

Навчання і розвиток дітей із порушеннями зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, із розладами аутистичного спектра, із затримкою психічного розвитку

 

 

Новий Порядок організації інклюзивного навчання: вивчаємо за п’ять хвилин [Текст] // Практика управління закладом освіти. — 2021. — № 10. — С. 4-7.

Анотація

Нові вимоги до організації інклюзивного навчання, навчання учнів з ООП

 

 

 

Бужинецька, Ксенія.  Основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з когнітивними порушеннями в умовах компетентнісного підходу / Ксенія Бужинецька // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2021. — № 3. — С. 56-66. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

Анотація

компетентнісний підхід, Нова українська школа, діти з когнітивними порушеннями, оцінювання навчальних досягнень

 

 

 

Данілавічютє, Е.    Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі [Текст] / Е. Данілавічютє // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 3. — С. 7-19. — Бібліогр.: с.18-19 (8 назв).

Анотація

– категорії дітей з особливими освітніми потребами, класифікаційні ознаки

 

 

Коврігіна, Л. М.    Особливості організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Л. М. Коврігіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2019. — № 4. — С. 22-28. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 Анотація

– інклюзивна освіта, якість надання освітніх послуг в інклюзивному класі

 

 

Ковтун, А.    Сучасний стан адаптивного фізичного виховання студентів з інвалідністю в Україні [Текст] / А. Ковтун, Ю. Михайленко // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2019. — № 2. — С. 87-95. — Бібліогр. в кінці ст. (22 назви).

 

 

 

 

Колупаєва, А.    Освітнє реформування: методологічні та стратегічні виміри освіти дітей з особливими потребами [Текст] / А. Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 1. — С. 7-13. — Бібліогр.:с.13 (6 назв).

 

 

 

 

Колупаєва, А. А.    Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі [Текст] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера, 2019. — 112 с. — (Інклюзивне навчання).

Анотація

Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами містить: навчально-методичні матеріали, що висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушенням слуху, зору, церебральним паралічем); методичні рекомендації щодо модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

 

 

Косовська, А. О.    Командна робота як складова організації навчання дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / А. О. Косовська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2021. — Вип. 17. — С. 163-176. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

 

 

 

 

Литовченко, Світлана.    Дистанційне навчання дітей із порушенням слуху: рекомендації учасникам команди супроводу / Світлана Литовченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 3-4 (97-98). — С. 301-311. — Бібліогр. в кінці ст.

 

 

 

 

Лучко, Ю. І.    Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору [Текст] : монографія / Ю. І. Лучко. — Київ : Талком, 2019. — 244 с.
ISBN 617-7685-69-1

 

 

 

 

Мелешко, Лілія.    Особливості корекції мовленнєвого розвитку учнів із особливими освітніми потребами (порушенням слуху) на уроках української мови в інклюзивних умовах / Лілія Мелешко, Катерина Ковалик // Українська мова і література в школах України. — 2021. — № 5. — С. 7-11. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

Анотація

мовна освіта, діти з порушенням слуху, учні з особливими освітніми потребами, корекційне навчання

 

 

Плужник, О.    Упровадження STEM-освіти в інклюзивне середовище Нової української школи [Текст] / О. Плужник // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2019. — № 1 (89). — С. 61-66. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

 

 

 

Чепурний, С.    Діти з особливими освітніми потребами. Як забезпечити дистанційну освіту та уникнути проблем [Текст] / С. Чепурний, Г. Чернухіна // Директор школи. — 2019. — № 6 (846). — С. 101-105. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

Черненко, Т. В.    Сучасний стан історико-педагогічних досліджень системи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні / Т.В. Черненко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2020. — Т. 2, Вип. 16. — С. 290-301. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

Анотація

спеціальна освіта, ортопедагогіка, діти із порушеннями опорно-рухового апарату, діти з особливими освітніми потребами

 

 

Чупахіна, С.    Теоретичні засади ІТ-підтримки інклюзивного навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами [Текст] / С. Чупахіна // Освітній простір України. — 2019. — Вип. 16. — С. 214-226. — Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).

 

 

 

 

Шевченко, Юлія.    Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями в сучасному освітньому просторі / Юлія Шевченко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2020. — № 3. — С. 36-44. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 Анотація

діти з інтелектуальними порушеннями, соціалізація дітей, корекційна робота, психічний розвиток