Фонд та колекції

Як ми формуємо фонд

 • Бібліотека формує бібліотечні ресурси за рахунок вітчизняних та,
  вибірково, зарубіжних друкованих видань, а також інших носіїв інформації у
  відповідності до Статуту Бібліотеки та завдань Бібліотеки як загальнодержавної книгозбірні для юнацтва.
 • При визначенні змісту бібліотечного ресурсу, його відносної повноти,
  видового, типового, хронологічного, мовного та інших параметрів враховується функція ресурсу як основи усіх процесів обслуговування користувачів та інформаційно бібліографічної діяльності Бібліотеки.
 • Формування бібліотечних ресурсів Бібліотека здійснює за рахунок
  фінансування з Державного бюджету та позабюджетних коштів, використання
  яких не суперечить чинному законодавству України, спонсорських внесків та
  дарунків від фізичних та юридичних осіб.

 

Джерела формування бібліотечних ресурсів

З метою забезпечення відносної повноти в формуванні бібліотечних
ресурсів в цілому та їх профільних розділів Бібліотека поєднує різні джерела
комплектування.
Джерела і форми формування бібліотечних ресурсів розділяються на
централізовані і нецентралізовані.

До централізованих належать:
 • система обов‘язкового примірника документів, що надається Бібліотеці
  згідно Закону „Про обов‘язковий примірник документів” від 9 квітня 1999 року
  №595-XIV ;
 • система платного примірника на основі договорів на придбання книг;
 • спеціалізовані книготоргівельні підприємства, що постачають потрібні
  Бібліотеці видання на основі попередніх замовлень за прайс-листами,
  тематичними планами та іншим видам книготорговельної інформації;
 • постачання Бібліотеці видань, передбачених Державними програмами;
 • передплата на періодичні видання за каталогами організацій, що
  забезпечують централізовану доставку періодики та видань, що продовжуються.
Нецентралізованими джерелами формування бібліотечних ресурсів є
 • підприємства роздрібної торгівлі (букіністичні магазини тощо),
 • організації,
 • приватні особи (благодійники) та
 • бібліотеки (книгообмін) і т. п.
Посилання: Політика формування документного фонду юнацької бібліотеки

Основними завданнями формування бібліотечних ресурсів є:

 забезпечення передумов наукового формування бібліотечних ресурсів;
 суворе дотримання принципів та напрямків формування бібліотечних
ресурсів;
 першочерговість формування ядра фонду: офіційно-документальними,
науково-популярними, інформаційно-довідковими та галузевими виданнями, що
відповідають профілю Бібліотеки та запитам користувачів;
 визначення основних якісних та кількісних показників зростання фонду
бібліотеки.

Постійними завданнями формування бібліотечних ресурсів є:

 чітке уявлення про цінності та ступінь необхідності видань для користувачів
Бібліотеки під час їх відбору, замовлення та включення до фонду;
 першочергова увага до видань, що є профільними для Бібліотеки;

 визначення як тематики, так і окремих видань, які будуть користуватися
попитом у перспективі;
 пріоритетне значення видань навчального та довідково-інформаційного
напрямку, а також до видань з усіх галузей знань, що відповідають профілю
Бібліотеки;
 використання при комплектуванні художньої літератури індивідуального
підходу до кожного видання, врахування його змістової цінності, наявності у
фондах інших видань даного твору, його бібліографічних та поліграфічних
особливостей, накладу, запитів користувачів тощо;
 комплектування лише тими виданнями дитячої літератури, що призначені для
вивчення в вищій школі, для задоволення потреб викладачів; довідкових,
бібліографічних запитів спеціалістів (письменників, видавців, викладачів та
студентів вищих навчальних закладів та вчителів і учнів середніх навчальних
закладів);
 особлива ретельність у комплектуванні універсальними та галузевими
енциклопедичними і довідковими виданнями.

Основним змістом роботи є:

 реалізація і постійне коригування тематико – типологічного профілю
формування бібліотечних ресурсів Бібліотеки.

Забезпечення:

 оптимальної повноти комплектування видань з усіх галузей знань;
 здійснення комплектування фонду вітчизняними і деякими закордонними
друкованими виданнями та іншими носіями інформації;
 врахування даних вивчення укомплектованості фонду та даних аналізу
відмовлень в структурних підрозділах Бібліотеки, що обслуговують користувачів.

Форми і методи формування бібліотечних ресурсів

7.1. Знання спеціалістами формування бібліотечних ресурсів Бібліотеки в
цілому, профілю комплектування основних, підсобних та спеціалізованих
підсобних фондів, структури читацького контингенту, можливостей розширення
кола користувачів, стану використання фонду і перспектив координації
комплектування з універсальними та спеціалізованими бібліотеками м. Києва,
ступеню розвитку МБА, умов функціонування повинно бути досконалим.
7.2. Практика формування регламентується усім комплексом
упорядкованої для службового користування нормативно-регламентуючої
документації, яка постійно удосконалюється, уточнюється та узгоджується згідно
вимог до даного напрямку роботи.
7.3. Поточне формування бібліотечних ресурсів базується на
оперативному ознайомленні з потоком друкованих видань та інших носіїв
інформації шляхом виконання комплексу робіт з державними бібліографічними
посібниками („Нові видання України”), прайс-листами та іншими
інформаційними матеріалами.
7.4. Ретроспективне формування бібліотечних ресурсів здійснюється для
заповнення прогалин у поточному формуванні бібліотечних ресурсів за минулі
роки, заміни втрачених і зношених документів. Основою ретроспективного
формування бібліотечних ресурсів є постійний аналіз відмов у підрозділах, що
обслуговують користувачів та відображення їх у картотеці доукомплектування;
аналіз фонду з метою виявлення прогалин.
7.4.1. Доукомплектування фонду здійснюється через використання обмінно-
резервних фондів бібліотек Міністерства культури та туризму, Міністерства
науки та освіти та бібліотек м. Києва; ознайомлення з приватними зібраннями
тощо.
7.5. При відборі документів для включення їх до фонду першочергова
увага приділяється цінності та публікацій, значимість визначається у наступній
послідовності:
 серед типів видань:
– за цільовим призначенням і характером інформації: підручники, навчальні
посібники, енциклопедії, довідкові видання, громадсько-політичні видання,
науково-популярні видання, літературно-художні видання та інші;
 серед видів видань:
– за носієм: паперові видання – книги, ноти, брошури, журнали, газети тощо;
документи на не паперових носіях інформації – аудіовізуальні документи,
компакт-диски, касети тощо;
 неперіодичні видання, періодичні та видання, що продовжуються:
– повні зібрання творів, зібрання творів, вибрані твори, окремі твори,
хрестоматії тощо.

11
7.6. Кількість примірників документів визначається запитами різних груп
користувачів Бібліотеки та відповідно до профілю підсобних фондів в діапазоні
від 1 до 5 примірників.
З метою максимального задоволення запитів користувачів та запобігання
передчасного зношення видань довготривалової інформаційної значимості для
фонду основного книгозберігання та підсобного фонду відділу абонементу і
абонементу філії комплектується додаткова кількість примірників видань
підвищеного попиту та інформаційного навантаження.
7.7. Наукове обґрунтування кількості примірників для комплектування
фондів різними типами і видами літератури детально визначено в „Тематико-
типологічному плані формування бібліотечних ресурсів Бібліотеки”.

Посилання: Принципи прийняття до фонду та вибуття книжок, періодичних видань та ін

 

Державна програма “Українська Книга”

Бюджетна програма, відповідно до якої формується державне замовлення на випуск видавничої продукції та її поширення бібліотеками України. Список книжок формує експертна рада.

ПОРЯДОК реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга»(чинний)

Перелік видань формується за такими тематичними розділами:

 • видання для дітей та юнацтва;
 • твори класиків української літератури та сучасних українських авторів (у тому числі твори лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, за які вони отримали премію);
 • твори видатних зарубіжних авторів (у перекладі державною мовою);
 • науково-популярні видання, довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники тощо);
 • видання мовами національних меншин України;
 • переклади творів українських авторів іноземними мовами;
 • видання військово-патріотичного спрямування

 

Державна програма  розвитку і функціонування української мови на 2004 — 2010 роки

24 пункт реалізації Програми передбачав “Поповнення фондів публічних бібліотек кращими творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань”

Посилання: Надходження книг за Державними програмами

текст

Посилання: Закупівлі