Фінансовий інжиніринг

336.76(075.8) В27  Величкін, В.О. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / В.О. Величкін, М.В. Тимошенко. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2019. – 124 с.   У навчальному посібнику «Фінансовий інжиніринг» розкрито зміст таких основних інструментів фінансового інжинірингу, як форварди, ф‘ючерси, опціони, свопи, їх гібридні та синтетичні комбінації, а також інструментів із фіксованим доходом та інструментів власного капіталу. Значну увагу приділено стратегіям і технологіям фінансового інжинірингу: управлінню вартістю …

Читати далі

Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби

004.92(075.8) Ж91  Журавчак, Л.М. Програмування комп‘ютерної графіки та мультимедійні засоби [Текст] : навч. посіб. / Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 276 с.   Посібник містить теоретичний та практичний матеріал із дисциплін «Засоби програмування комп‘ютерної графіки» та «Програмування мультимедійних систем». У його першій частині викладено базові принципи розроблення і програмування систем комп‘ютерної графіки як однієї зі складових мультимедіа, друга присвячена власне мультимедіа – моделям організації, …

Читати далі

Державне приватне страхування

368.031:368.032(477)(075.8) Б61  Білик, О.І. Державне і приватне страхування. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О.І. Білик, М.К. Хім. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 232 с.   Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових послуг, і від його ефективного функціонування залежить стабілізація підприємницької діяльності та економіки України. У навчальному посібнику викладено основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значну увагу звернено на специфічну страхову …

Читати далі

Лексикон позитивної психотерапії

615.851(035) П24  Пезешкіан, Н. Лексикон позитивної психотерапії [Текст] : довідник / Н. Пезешкіан, А. Азіз ; пер. з нім. М.В. Отенка ; за ред. С.А. Отенко. – Київ : Талком, 2019. – 192 с.   У книжці видатний німецький психотерапевт, основоположник методу позитивної психотерапії Носсрат Пезешкіан та його колега Анас Азіз стисло виклали основні поняття позитивної психотерапії і суміжних напрямів психології та психіатрії. Словниковий розділ книжки доповнено додатком з прикладами …

Читати далі

Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону

355.457/.458(477)(07) В75  Воронін, В.М. Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону [Текст] : правовий посіб. / В.М. Воронін, О.Л. Ісаєв, Р.І. Марценишин. – Вид. 2-е, допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 246 с.   Видання щодо регламентації правового забезпечення діяльності громадських формувань із охорони державного кордону є збірником законодавчих і нормативних документів, що визначають організаційну і правоохоронну діяльність громадських формувань та відповідальність осіб, які допустили порушення вимог …

Читати далі

Менеджмент міжнародного бізнесу

005:339.92(075.8) М50        Менеджмент міжнародного бізнесу [Текст] : наук.-метод. посіб. / [Д.Т. Бікулов, О.О. Головань, Н.М. Коваленко та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 376 с.   У науково-методичному посібнику повною мірою розкрито сутність наукових основ державного регулювання міжнародного бізнесу, розглянуто інвестування міжнародного бізнесу, стратегічний контроль у менеджменті міжнародного бізнесу, кооперацію в міжнародному бізнесі, а також прогнозування діяльності міжнародних кооперацій та бренд-менеджмент міжнародного бізнесу. Посібник містить розділи, викладені в логічній …

Читати далі

Міжнародні розрахунки та валютні операції

339.72(075.8) Б48  Береславська, О.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / О.І. Береславська. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 368 с. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методичні та практичні питання міжнародних розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Зміст посібника охоплює практичні питання у контексті інтересів усіх учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку. Проте, зважаючи на провідну роль у цій сфері банків, основні …

Читати далі

Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини

81‘322(075.8) С49 Слухай, Н.В. Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.В. Слухай. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 248 с. Основний зміст посібника – висвітлення проблем історії та сучасного стану теорії сугестії, лінгвістичне осмислення надбань НЛП Класичного та Нового кодів, найновіших сучасних теорій сугестії,дослідження дієвих історичних та сучасних форм контрсугестії, що є предметом теорії впливу, сугестивної лінгвістики, нейролінгвістичного програмування, теорії комунікації, політичної …

Читати далі