Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Україна – європейська держава
до Дня Європи

Європа – це досвід багатьох віків
М. Хвильовий

Україна – європейська держава

З давніх часів наша країна є повноправною та невід’ємною частиною європейської спільноти – великої родини, об’єднаної прогресивними демократичними поглядами.

Відзначення Дня Європи в Україні – чудовий привід вкотре засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в колі країн об’єднаної Європи без закритих кордонів, візових перепон.
Відзначаючи цей день, ми демонструємо, що бути повноправним членом Євросоюзу – це не тільки державна політика, а щире бажання українців. І цей вибір є вільним і усвідомленим!

Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання про Україну та країни Європи, спільні цінності, інтереси та спільне майбутнє заради миру та добробуту. 

Бібліографічний список друкованих видань:

66.2(4Укр)
А65
Андрійчук, О.
Україна - Європа: тести на сумісність [Текст]/ О.Андрійчук. - К. : Смолоскип, 2007. - 378с.

66.3(4Укр),124я43
Є24
Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку [Текст] : [зб. матер. та докум./ за заг. ред. М. Пухтинського, М. Власенка]. - К. : Вид-во Академії муніципального управління, 2009. - 508с.

76.0(4Укр)
І-74
Інформаційна політика України: європейський контекст [Текст] : Монографія/ Л.В. Губерський, Є.Є. Камінський, Є.А. Макаренко та ін. - К. : Либідь, 2007. - 360с.

26.89(4)я73
К78
Країни Євросоюзу та Україна [Текст] : [навч. посіб.-довід.]/ [упоряд. Я. Бухней]. - Тернопіль : Астон, 2008. - 208с.

66.4(0)
М75
Молодь за Україну в Об‘єднаній Європі та НАТО [Текст] : За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об‘єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь/ Упор. А. Вітренко. - К., 2006. – 130с.

63.3(4Укр)я2
П64
Потоцький, В.П.
П‘ятсот найцікавіших питань та відповідей про Україну [Текст] : Історія. Географія. Народознавство/ В.П.Потоцький ; [В.П. Потоцький]. - Х. : Школа, 2008. - 112с.

92.0(4Укр)
С91
Сухомозський, М.М.
Україна у світі [Текст] : Енциклопедичний довідник/ М.М.Сухомозський, Н.П.Аврамчук. - К. : МАУП, 2007. - 872с.

63.3(4Укр)я2
Ш24
Шаповал, Ю.І.
Держава [Текст] : іл. енцикл. України/ Ю.І.Шаповал. - К. : Балтія-Друк, 2008. - 160с.

66.3(4Укр)
У45
Україна на шляху до Європи [Текст]/ Упор. В. Шкляр. - К. : Етнос, 2006. - 496с.

63.3(4Укр)
У45
Україна - європейська країна [Текст]/ [авт.-уклад. С. Чайковський]. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 124 с.

День Європи — свято миру та євроінтеграції // Євробюлетень. - 2011. - № 6. - С.1.

Європейська інеграція — головний пріоритет України // Pro Futuro. - 2013. - № 2. - С. 6-7.

Кравченко М. В. Європейські перспективи української молоді: можливості та загрози / М.В. Кравченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 2. - С. 275-279.

Європейський освітній простір – молоді

74.58я43
В54
Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми [Текст] : міжнар. наук. вісник : зб. наук. ст. за матер. 18-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород - м. Мішкольц, 5-8 травня 2009 р./ [редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. - Ужгород : Ліра : ЗакДУ, 2009. - 436с

74.6я73
Г16
Галус, О.М.
Порівняльна педагогіка [Текст] : навч. посіб./ О.М.Галус, Л.М.Шапошнікова. - К. : Вища школа, 2006. - 215с.

74.48
Є24
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : довідник користувача : пер. з англ./ за ред. Ю.М. Рашкевича, Ж.В. Таланової. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 106 с.

74.580.43
З-14
Загородній, Ю.І.
Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми [Текст] : Монографія/ Ю.І.Загородній, В.С.Курило, С.В.Савченко. - К. : Генеза, 2004. - 144с.

74.58я73
З-18
Закаулова, Ю.В.
Розвиток університетської освіти Бельгії в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : навч. посіб./ Ю.В.Закаулова. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 76с.

74.484.4я43
І-66
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 26-27 березня 2015 р. Т.1/ [редкол.: А.А.Сбруєва та ін.]. - Суми : СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. - 392 с.

74.58(4Укр)я43
І-66
Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід [Текст] : зб. наук. статей за матер. XV Міжнародної наук.-практ. конференції : [наук. вісник Закарпатського держ. у-ту]/ [редкол.: Ф.Г. Ващук та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2008. - 396с.

63.3(4)6я721
К32
Квасов, В.В.
Європейський вибір України. 10-11 кл. [Текст] : Підручник/ В.В.Квасов, М.І.Романенко. - Д. : Дніпрокнига, 2008. - 352с.

74.58р
М74
Модернізація педагогічної освіти в Європейському та Євроатлантичному освітньому просторі [Текст] : монографія/ [авт.кол.: Н.М. Авшенюк та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 232с.

74.58
П12
Павловський, Кшиштоф
Трансформації вищої освіти в XXI cтолітті: польський погляд [Текст]/ К.Павловський. - К. : Консорціум із удоск. менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 230с.

74.58
П36
Підаєв, А.В.
Болонський процес в Європі [Текст]/ А.В.Підаєв, В.Г.Передерій. - К.; Одеса : Одеський державний мед. ун-т, 2004. - 190с.

74.58(7США)
Р69
Романовська, О.О.
Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ - ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. Кн.1. Гуманітарна та підприємницька підготовка американців/ О.О.Романовська, Ю.Ю.Романовська, О.О.Романовський. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 264с.

74.58(7США)я73
Р69
Романовська, О.О.
Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. Кн.2. Особливості вищої освіти США кінця ХХ - початку ХХІ століття/ О.О.Романовська, Ю.Ю.Романовська, О.О.Романовський. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 272с.

74.58я43
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти: міжнародний науковий вісник [Текст] : Збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції 17-20 квітня 2007 р., м. Ужгород/ Упор. К. Мовчан. - Ужгород : Ліра, 2007. - 314с.

74.58(4Укр)
С91
Сучасна економічна освіта. Україна і Болонський процес [Текст]/ за ред. В.Д. Базилевича. - К. : Знання, 2006. - 326с

60.56я73
Ч-44
Чепига, М.
Плекаймо інтелектуальну еліту [Текст] : навч. посіб./ М.Чепига. - Львів : Тріада плюс, 2007. - 536с.

Андрущенко В. Європейський педагогічний досвід та національні традиції: гармонізація пріоритетів / Віктор Андрущенко //  Вища освіта України. - 2014. - № 3. - С. 5-11.

Бурдонос Л.І. Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти / Л.І. Бурдонос // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 12. - С. 96-108.

Золотарьова І. Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії / Ірина Золотарьова // Вища освіта України. - 2015. - № 4. - С. 74-81.

Ковб Н. Уроки вищої освіти Німеччини / Наталія Ковб // Золотий резерв. - 2015. - № 2. - С. 14-15.

Kovb N. Students of Lviv Institute of Banking shared experience with the students / Natalia Kovb // Золотий резерв. - 2014. - № 4. - С. 10-11.

Прасоленко О. Кращі он-лайн-університети світу з безкоштовним навчанням / Оксана Прасоленко // Золотий резерв. - 2013. - № 3. - С. 36-37.

Рось О. Польська освіта виходить на світовий рівень / Ольга Рось // Золотий резерв. - 2011. - № 9. -  С. 18-19.

Студенти УБС навчатимуться у Чехії. Студенти Львівського інституту їдуть навчатись у Краків // Золотий резерв. - 2015. - № 3. - С. 10-11.

Що Європа означає для молоді // Український тиждень. - 2015. - № 36. - С. 36-37.

Українські традиції очима європейців

63.521(4Укр)-731
А86
Артюх, Л.Ф.
Звичаї українців у народному календарі [Текст]/ Л.Ф.Артюх. - К. : Балтія-Друк, 2012. - 224 с.

63.5(Укр)
Б61
Білан, М.С.
Український стрій [Текст]/ М.С.Білан, Г.Г.Стельмащук. - Львів : Фенікс, 2000. - 325 с.

63.3(4)
Д24
Дворнік, Ф.
Слов‘яни в європейській історії та цивілізації [Текст]/ Ф.Дворнік. - К. : Дух і літера, 2005. - 512с.

83.3(4Укр)я43
Д44
Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації [Текст] : Тези доповідей. 2-а Міжнародна науково-практична конференція, м.Львів, 18-20 червня 2008 р./ Ред. М. Галік. - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 303с.

63.3(4Укр)
З-36
Заставний, Ф.Д.
Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах [Текст]/ Ф.Д.Заставний. - Львів : Світ, 1991. - 120с.

75.578я73
К61
Колобич, О.В.
Від Кубка європейських націй до чемпіонатів Європи з футболу [Текст] : [посібник]/ О.В.Колобич, Й.Г.Фалес, Б.В.Хоркавий. - Львів : ЛДУФК, 2012. - 144 с.

66.3(4Укр),15
К90
Культура історичної пам‘яті: європейський та український досвід [Текст]/ [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за заг. ред. Ю. Шаповала. - К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2013. - 600 с.

63.5(4Укр)я2
М57
Ми - українці: Енциклопедія українознавства. У 2-х кн. [Текст]. Кн.2/ Упор.В.Супруненко. - Д. : Дніпрокнига, 1999. - 144 с.

66.4(4Укр)
Р98
Рябчук, М.
Четверта свобода: вільний рух людей між Україною та Європейським Союзом - проблеми і перспективи [Текст]/ М.Рябчук. - К. : КІС, 2006. - 83с.

71.41(4)я43
С48
Слов‘янські культури в європейському гуманітарному просторі [Текст] : Матер. Міжнар. наук. конф.; Чехія; м. Карлові Вари; 20-22 жовтня 2011 р./ [редкол.: Ю.М. Алексєєв та ін.]. - К. : УВПК "ЕксОб", 2012. - 176 с.

63.5(4Укр)я2
Т28
Твоя країна - Україна [Текст] : енциклопедія українського народознавства/ [уклад. Н.Д. Кусайкіна]. - Х. : Школа, 2009. - 496с.

63.5(4Укр)
У45
Українці. В 2-х кн. [Текст] : Історико-етнографічна монографія. Кн.1/ За наук. ред. А.Пономарьова. - Опішне : Українське Народознавство, 1999. - 528 с.

82.3(4Укр)
Ш37
Шевцов, В.Ю.
Оберіг. Міфи і легенди Ук-Ра-їни [Текст]/ В.Ю.Шевцов. - Д. : Арт-Прес, 2010. - 280с.

82.3(4Укр)
Ш37
Шевцов, В.Ю.
Рід. Міфи і легенди Ук-Ра-їни [Текст]/ В.Ю.Шевцов. - Д. : АРТ-Прес, 2015. - 288 с.

63.5(4)
Щ92
Щокін, Г.В.
Слов‘янство: його місце і роль в європейській історії [Текст] : Доповідь на Міжнародній науковій конференції/ Г.В.Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 336с.

Василечко Л. Духовні обереги українців діаспори / Любомира Василечко // Берегиня. - 2006. - № 3. - С. 67-79.

Виборна Н. Українська діаспора в країнах світу / Наталія Виборна // Моє Придніпров'я. - 2012. - В.4. - С. 28-35.

Задорожний М.П. Українська діаспора: історія формування та реалії сьогодення / М. П. Задорожний // Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 2. - С. 43-46.

Куропась М. Історичні шляхи українців у Європі / Мирон Куропась // Берегиня. - 2007. - № 2. - С. 75-81.

Краснодемська І. Розвиток національної культури як складової самопізнання українського народу в дослідженнях науковців діаспори (ХХст.) / Ірина Краснодемська // Українознавство. -  2012. - № 3. - С. 192-197.

Сапеляк О. На сторожі українства / Оксана Саполяк // Народознавчі зошити. -  2014. - № 2. - С. 43-46.

Подорожуємо Європою

26.89(4Гре)
Г80
Греция [Текст] : Путеводитель/ Ред. Л. Захарова. - М. : Эком-Пресс, 1996. - 352с.

26.89(4Гре)
Г81
Греческие острова [Текст] : Путеводители/ Консультант М. Дабин. - М. : "Дорлинг Киндерсли", 2001. - 400с.

26.89(4Ісп)
И88
Испания [Текст] : Путеводители/ Сост. Н.Инман. - М. : "Дорлинг Киндерсли", 2001. - 672с.

26.89(4Іта)
И92
Италия [Текст] : Путеводитель/ Ред. Л. Захарова. - М. : Эком-Пресс, 1998. - 370с.

26.89(4Вел)
Л76
Лондон [Текст] : Путеводители/ Сост. М. Липмен. - М. : АСТ, 2003. - 432с.

65.433я73
М21
Мальська, М.П.
Туристичне країнознавство. Європа [Текст] : навч. посіб./ М.П.Мальська, М.З.Гамкало, О.Ю.Бордун. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 224с.

26.89(0)я2
М64
Мирошнікова, В.В.
Найцікавіше про країни і народи: у питаннях і відповідях [Текст] : [іл. енциклопед. вид.]/ В.В.Мирошнікова. - Х. : Торнадо, 2009. - 96с.

26.89(4Вел)
М74
Мовчан, С.П.
Велика Британія: географія, історія, культура [Текст] : [навч. посіб.]/ С.П.Мовчан, Г.М.Кипаренко. - Л. : ПАІС, 2012. - 496 с.

26.89(4Фра)
П18
Париж [Текст] : Путеводители/ Сост. А. Тиллер. - М. : Астрель, 2002. - 433с.

26.89(4Іта)
Р51
Рим [Текст] : Путеводители/ Сост. Ф.Уайлд. - М. : АСТ, 2003. - 432с.

26.89(0)я2
С17
Самые красивые города Европы. Открытия. Путешествия. Отдых. История. Современность [Текст]. - М. : БММ, 2000. - 480 с.

26.89(4Фін)
Ф60
Финляндия [Текст] : Путеводитель/ Ред. Л.Захарова. - М. : Эком-Пресс, 1996. - 302с.

Будько Є. Країни вічних канікул. Топ-10 розважальних парків Європи / Євген Будько // Міжнародний туризм. - 2011. - № 3. - С. 68-80.

Івашина Л.І. Парад країн Європи / Л.І. Івашина // Позакласний час. - 2011. - № 4. - С. 1-54.

Мала Ю. Зелене серце Німеччини / Юлія Мала // Міжнародний туризм. - 2015. - № 3. - С.40-45.
Мішалова К. Землі фінікійської царівни, або Розповідь про Європу / Ксенія Мішалова // Колосок. - 2015. - № 3. - С. 32-40.

Столяров Г. П.  Сучасна Іспанія /  Г.П. Столяров // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 11-12. - С. 60-65.

Шедеври європейської літератури

84.4Іта
E20
Eco, U.
The name of the Rose [Текст]/ U.Eco. - London : Secker & Warburg, 1983. - 502 p.

84.4Фра
H90
Hugo, V.
Poesies theatre [Текст]/ V.Hugo. - Moscou : Radouga, 1986. - 608 p.

84.4Фра
S15
Sagan, F.
The still storm [Текст]/ F.Sagan. - London : W.H. Allen, 1984. - 188 p.

84.4Вел
D53
Dickens, C.
Oliver Twist [Текст] : abridged/ C.Dickens. - Maidenhead : A Purnell Classic, 1976. - 194 p.

84.4Ірл
Є44
Єйтс, В.Б.
Вибрані твори [Текст] : Поезії, поеми та драми/ В.Б.Єйтс. - К. : Юніверс, 2004. - 640с.

84.4Вел
К42
Кіплінг, Д.-Р.
Межичасся [Текст] : поетичні твори/ Д.-.Кіплінг ; упоряд. В. Чернишенко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2009. - 304с.

84.4Фра
П27
Перс, Сен-Жон
Поетичні твори [Текст]/ С.Перс ; Пер. з фр. М.Москаленка. - К. : Юніверс, 2000. - 480 с.

84.4Фра
С20
Сартр, Ж.-П.
Шляхи свободи [Текст] : Трилогія: Роман. Ч.1. Зрілий вік/ Ж.-.Сартр. - К. : Юніверс, 2006. - 384с.

84.4Фра
Б21
Бальзак, О. де
Блеск и нищета куртизанок [Текст] : Романы/ О.д.Бальзак. - М. : Эксмо, 2003. - 656с.

84.4Фра
Г99
Гюго, В.
Человек, который смеется [Текст] : Роман/ В.Гюго. - М. : Эксмо, 2003. - 640с.

84.4Вел
Д45
Диккенс, Ч.
Приключения Оливера Твиста. Рождественские повести [Текст] : Роман/ Ч.Диккенс. - М. : Эксмо, 2003. - 640с.

84.4Фра
М52
Мериме, П.
Кармен [Текст] : Роман, новеллы/ П.Мериме. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 640с.

84.4Фра
М76
Мольер, Ж.Б.
Комедии [Текст]/ Ж.Б.Мольер. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 608с.

84.4Фра
М78
Мопассан, Ги де
Милый друг. Жизнь [Текст] : Романы, новеллы/ Г.д.Мопассан. - М. : Эксмо, 2003. - 640с.

84.4Фра
Ф73
Флобер, Г.
Воспитание чувств [Текст] : Роман, повести/ Г.Флобер. - М. : Эксмо, 2002. - 608с.

84.4Вел
Ш41
Шекспир, У.
Трагедии и сонеты [Текст] : Пьесы, сонеты/ У.Шекспир. - М. : Эксмо-Пресс, 2001. - 768с.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua