Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Бібліотека - територія знань

/до Дня знань, до Дня бібліотек/

Читаємо всією родиною

Знання – сонце, книга – вікно.
Народне прислів’я

Бібліотека сьогодні – скарбниця духовності та знань, перший помічник в освіті, життєво важливий центр, де користувачі можуть отримати необхідну інформацію та змістовно провести час.
Вересень особливий місяць: 1 вересня –День знань, яскраве свято, насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою; 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, свято духовності та книги. 
З нагоди свят, сповнених мудрості та знань, Державна бібліотека України для юнацтва підготувала добірку друкованих видань зі своїх фондів.

Пропонуємо ознайомитись:

Бібліотека - територія знань

76.002я73
Б27
Басюк, Т.М.
Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем [Текст] : навч. посіб./ Т.М.Басюк, П.І.Жежнич. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 428 с.

78.001я43
Б59
Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф.; Київ; 4-6 жовтня 2016 р. : [збірник/ редкол.: В.І. Попик та ін.]. - К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. - 640 с.

78.341(4Укр)
Б59
Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст]/ [авт.кол.: В. Бондаренко, Т. Горенко, С. Горова та ін.]. - К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. - 324 с.

78.001
В76
Воскобойнікова-Гузєва, О.В.
Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація [Текст] : [монографія]/ О.В.Воскобойнікова-Гузєва. - К. : Академперіодика, 2014. - 362 с.

78.601
Г70
Горовий, В.М.
Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації [Текст] : монографія/ В.М.Горовий. - К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. - 332 с.

76.0(4Укр)
І-74
Інформаційна політика України: європейський контекст [Текст] : Монографія/ Л.В. Губерський, Є.Є. Камінський, Є.А. Макаренко та ін. - К. : Либідь, 2007. - 360с.

74.200.51
К36
Керда, О.
Знання - основа життя [Текст]/ О.Керда. - [Б.м.] : [Б.в.], 2011. - 579 с.

78.34(4Укр)
Л68
Лобузіна, К.
Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності [Текст] : монографія/ К.Лобузіна ; [відп. ред. О.С. Онищенко]. - К. : НБУ ім.В.Вернадського, 2012. - 252 с.

78.60я73
П18
Пархоменко, О.В.
Інформація і знання: теоретичні основи [Текст] : підручник/ О.В.Пархоменко. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. - 272 с.

Україна. Розпорядження Кабінету Міністрів.
Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» : Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р // Офіційний вісник України. - 2016. - № 26. - С. 165-178.

Виноградова О.Б. Державна бібліотека України для юнацтва як центр координації діяльності різних соціальних інституцій / Олена Борисівна Виноградова // Бібліотечна планета. – 2017. - № 1. – С. 14-16.

Кузь В.Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В.Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2017. - № 1. – С. 21-26.

Маташ І. Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України / Ірина Маташ // Бібліотечний вісник. – 2017. - № 1. – С. 3-10.

Яковенко Ю. Бібліотека в новому форматі / Ю. Яковенко // Бібліотечна планета. – 2016. - № 3. – С. 12-13.

Книга - успіх молодих

Книга - успіх молодих

74.484(4Укр)я43
В55
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Текст] : [зб. наук. праць : дод. до вип. 36. Т. VII (67)/ редкол.: В.Г. Кремень та ін.]. - К. : Гнозис, 2016. - 534 с.

001(477)
Г12
Габович, О.
Українська фундаментальна наука і європейські цінності [Текст] : наук. моногр./ О.Габович, В.Кузнєцов, Н.Семенова. - Вид.2-е, допов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2016. - 284 с.

76.005.31
Г61
Голота, Л.В.
Сотворіння [інтерв‘ю з О. Гончаром, П.Загребельним, М. Вінграновським, Р. Іваничуком, Д. Павличком, Л. Костенко, І. Драчем] [Текст]/ Л.В.Голота. - К. : Просвіта, 2006. - 238с.

74.200.536
Г97
Гуцан, Л.А.
Світ професій [Текст] : метод. посіб. для вчителів/ Л.А.Гуцан. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 88 с.

74.48
Є24
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : довідник користувача : пер. з англ./ за ред. Ю.М. Рашкевича, Ж.В. Таланової. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 106 с.

88.8
Ж15
Жаданов, С.С.
Огни большого города. [Профориентация. Самоопределение. Первые шаги самостоятельной жизни] [Текст]/ С.С.Жаданов. - Изд. 2-е., с изм. и доп. - Кировоград : КОД, 2012. - 204 с.

88.26-723
К96
Кушнір, Р.О.
Дій! Другі 100 000 кроків до успіху [Текст] : [трилогія " Створюй! Дій! Досягай!"]. Кн.2/ Р.О.Кушнір. - Дрогобич : Коло, 2014. - 208 с.

81.2Укр-2-4
Л13
Лаврінець, О.Я.
Читай і знай! - 2 [Текст] : довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології сучасної укр. мови : навч. посіб./ О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, І.А.Ярошевич. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 206с.

76.1
М26
Маркова, В.А.
Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : монографія/ В.А.Маркова. - Х. : ХДАК, 2010. - 252 с.

84(4Укр)6
Н54
Нерви ланцюга [Текст] : 25 есеїв про свободу/ [відп. за вип. С. Васильєв]. - Львів : Лексикон, 2003. - 191с.

74.202.4
Н73
Новиченко, І.І.
Оптимізація процесу навчання в середніх освітніх закладах [Текст] : [монографія]/ І.І.Новиченко. - К. : Логос, 2013. - 256 с.

74.200.536
П84
Професія. Кар'єра. Успіх [Текст] : метод. посіб./ [авт.-упоряд. Т.Л. Лях та ін.]. - К. : Основа-Принт, 2010. - 132 с.

74.200я75
С14
Сазоненко, Г.С.
Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) [Текст] : Науково-методичний посібник/ Г.С.Сазоненко. - К. : Гнозис, 2004. - 684с.

76.10я48
С24
Світова афористика про книгу [Текст] : Збірка/ Укл. А.М. Возна. - Львів : ЛБІ НБУ, 2006. - 73с.

88.8я73
С45
Скрипченко, О.В.
Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : Навчальний посібник/ О.В.Скрипченко, О.С.Падалка, Л.О.Скрипченко. - 2-е вид.. допов. та переробл. - К. : Український Центр духовної культури, 2005. - 712с.

76.17(4Укр)я73
Т41
Тимошик, М.С.
Книга для автора, редактора, видавця [Текст] : Практичний посібник/ М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 560с.

74.58(4Укр)я6
У11
У кольорі молодості [Текст]/ [уклад. О. Віщук]. - К. : НТУУ "КПІ", 2008. - 76с.

Більська Т. Проект «bookchallenge_ua»: книжковий виклик буденності / Тетяна Більська // Дніпро. - 2016. - № 2. - С. 200-207.

Ліпінська Н. Людина робить книгу – книга робить людину / Наталія Ліпінська // Аудиторія. – 2015. - № 15. – С. 21.

Ніколенко О. Нові обрії європейської освіти / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література в школах України. – 2017. - № 4. – С. 2-4.

Освіта майбутнього // Золотий резерв. – 2014. - № 8. – С. 12-13.

Пітерська О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / Ольга Пітерська // Зарубіжна л-ра в школах України. - 2016 . - № 2. - С. 11-13.

Я і суспільство

Я і суспільство

88.8
В65
Войцихова, А.І.
Виховуємо лідерів [Текст] : Навчальний посібник/ А.І.Войцихова. - К. : Главник, 2007. - 112с.

88.8
Г63
Гольдштейн, А.П.
Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам [Текст]/ А.П.Гольдштейн, В.Хомик. - К. : Либідь, 2003. - 520 с.

88.8
Г74
Готовність та адаптація дитини до школи [Текст] : Навчальний посібник/ Упоряд. О. Главник. - К. : Главник, 2008. - 192с.

88.50я73
Є15
Євдокимова, Н.О.
Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя [Текст] : Путівник з психології для "чайників"/ Н.О.Євдокимова, В.Л.Зливков, С.О.Лукомська. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 182 с.

88.4я73
К15
Кайдалова, Л.Г.
Психологія спілкування [Текст] : навч. посіб./ Л.Г.Кайдалова, Л.В.Пляка. - Х. : НФаУ, 2011. - 132с.

60.524.224.5я73
М42
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід [Текст] : навч.-метод. посіб./ [О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко та ін.]; за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. - К. : Міленіум, 2010. - 440с.

60.542.2я721
М57
Ми - різні, ми - рівні. Основи культури гендерної рівності. 9-11 кл. [Текст] : навч. посіб./ [авт. Т. Бакка, О. Данилевська, Р. Євтушенко та ін.; за ред. О. Семиколєнової]. - 2-е вид., випр. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 176 с.

60.028.131я43
П20
Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей [Текст] : суспіл.-наук. проект "Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов‘я" (2001-2015) : XV наук.-практ. конф./ [редкол.: С.А. Єрохін та ін.; упоряд. Т.В. Привалко]. - К. : Національна академія управління, 2016. - 188 с.

60.027.1
Р26
Рафальський, І.О.
Феномен українського національного самовизначення [Текст]/ І.О.Рафальський. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. - 240 с.

74.200я43
Т33
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді [Текст] : зб. наук. праць. Вип.18. Кн.2/ [редкол.: І.Д. Бех та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 480 с.

88.37я7
Т35
Тернопільська, В.І.
Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності ) [Текст] : Навчальний посібник/ В.І.Тернопільська. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 272с.

373.2.015.3(075.8)
Ц65
Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі [Текст] : навч.-метод. посіб./ Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, С.О. Ладивір та ін. - К. : Слово, 2016. - 248 с.

74.200.55
Ш31
Шахненко, В.І.
Підготовка старшокласників до здорового способу життя, створення сім‘ї і виховання здорових дітей: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія/ В.І.Шахненко. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - 416 с.

Артюшкіна Д.М. Підліток у контексті виховання комунікативної толерантності / Д.М. Артюшкіна // Освіта Сумщини. – 2014. - № 1. – С. 67-72.

Варягіна А. Особливості громадської участі молоді в соціально-політичних умовах сучасності / Аліна Варягіна // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. - № 3. – С. 83-88.

Гнатюк Т. Формування соціального досвіду дітей та учнівської молоді шляхом національного виховання / Тамара Гнатюк, Валентина Кальченко // Рідна школа. – 2015. - № 7-8. – С. 63-67.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді // Інформ. збірник та коментарі Мін-тва освіти і науки України. - 2015. - № 8. - С. 87-95.

Малинка Ю. Становлення толерантної особистості в українському соціумі / Юлія Малинка // Рідна школа. – 2015. - № 11-12. – С. 31-34.

Мордкович З. Національно-патріотичне виховання — основа духовного розвитку громадянина / Зоя Мордкович // Професійно-технічна освіта. - 2016. - № 2. - С. 51-52.

Книги, що знають усе

Книги, що знають усе

 

22.1я721
Г74
Готуємо домашні завдання разом. 6 кл. [Текст]. - К. : Компанія ОСМА, 2015. - 480 с.

22.1я721
Г74
Готуємо домашні завдання разом. 5 кл. [Текст]. - К. : Компанія ОСМА, 2015. - 528 с.

92.0
Д99
Дяченко, Л.М.
Сучасний довідник школяра. 1-4 кл. [Текст]/ Л.М.Дяченко, З.В.Морозова, К.М.Шевченко. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2009. - 384с.

83.3(0)я721
Н20
Найкращі учнівські твори з української та зарубіжної літератури. 5-11 кл. [Текст]/ [О.О.Дьоміна, О.В.Журавська, В.О. Куценко, Ю.В. Якуніна]. - Донецьк : БАО, 2015. - 768 с.

92.0
Н73
Новий універсальний довідник школяра. 5-11 кл. [Текст]/ [Т.Л. Заведея, В.К. Губарев, Т.І. Зав‘язкіна та ін.]. - Донецьк : БАО, 2011. - 640с.

22.14я721
С89
Супер ГДЗ: Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 8 кл. У 2 кн. [Текст] : 15 775 розв‘язань. Кн. 2/ [О.В. Мєшкова, Т.Н. Черних, В.І. Омельченко та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2013. - 992 с.

83.3(4Укр)я721
У45
Українська література [Текст] : хрестоматія для підгот. до ЗНО : за чинною програмою ЗНО/ уклад. С. Витвицька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 608 с.

22.14я721
У74
Усі домашні завдання. 7 кл. [Текст]/ [Л.В. Колесникова, Л.В. Гомульчинська, В.І. Гордієнко та ін.]. - Х. : Граматика, 2016 . - 800 с.

22.1я721
У74
Усі домашні завдання. 4 кл. [Текст] : для шкіл з укр. мовою навч./ [Н.Д. Залімська, Ю.М. Алешко, Т.С. Андрухіна та ін.]. - Х.:Граматика,2016. - 768 с.

83.3(4Укр)я721
У74
Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 9 кл. [Текст] : Укр. літ., Заруб. літ., Англ. мова та ін./ Укл. Д.В. Марков. - 10-е вид., випр. та доп. - К. : Майстер-клас, 2008. - 960с.

22.1я721
У74
Усі домашні завдання. 3 кл. [Текст] : для шкіл з укр. мовою навч./ [Н.Д. Залімська, Ю.М. Алешко, Т.С. Андрухіна та ін.]. - Х. : Граматика,2016.-496 с.

92.1
У74
Усі шкільні терміни [Текст] : словник-довідник : 20 основних шкільн. дисциплін/ [уклад. Т.К. Співак]. - Х. : ФОП Співак В.Л., 2010. - 592с.

83.3(4Укр)я721
У74
Усі учнівські твори. 10-11 кл. [Текст] : Рідна мова. Українська література. Зарубіжна література/ Укл. Л.І. Нечволод. - Х. : Торсінг, 2006. - 352с.

84(0)я721
У74
Усі твори за шкільною програмою у стислому викладі. Українська і зарубіжна література. 5-11 кл. [Текст]/ [уклад. О.В. Зав‘язкін]. - Донецьк : БАО, 2013. - 1248 с.

92.0
У74
Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 11 кл. У 3 т. [Текст] : 31 компонент : рівень стандарту для всіх. Т.1/ [за ред. Д.В. Маркова]. - К. : Майстер-клас, 2012. - 816 с.

22.1я721
У74
Усі готові домашні роботи + золоті пояснення. 10 кл. У 2 т. [Текст] : Математика. Фізика. Хімія. Укр мова та ін. Т.2/ [за ред. Д.В. Маркова]. - К. : Майстер-клас, 2011. - 720с.

10 найвпливовіших книжок про освіту // Школа. Шкільний світ – 2017. - № 2. – С. 90-95.

Дорога М. 5 книг, які треба нарешті прочитати у 20 років / Марія Дорога // Я студент. - 2016. - № 11. - С. 14-15.

Панчук С. У пошуках книг про себе, або Що читати українським підліткам / Світлана Панчук // Дніпро. - 2016. - № 6-7. - С. 184-188.

Бібліотечне дозвілля

Бібліотечне дозвілля

37.248
Г93
Гузий, О.В.
Оригами. Цветы [Текст]/ О.В.Гузий ; [О.В. Гузий]. - Х. : Весна, 2014. - 32 с.

37.248
Г93
Гузий, О.В.
Оригами. Животные [Текст]/ О.В.Гузий ; [О.В. Гузий]. - Х. : Весна, 2014. - 32 с.

37.248
Г93
Гузий, О.В.
Подарки-валентинки [Текст]/ О.В.Гузий ; [О.В. Гузий]. - Х. : Весна, 2014. - 32 с.

37.248я2
Ж86
Жукова, І.В.
Забавні саморобки в техніці "модульне орігамі" [Текст]/ І.В.Жукова. - Донецьк : Скіф, 2013. - 64 с.

77.563.1
З-17
Зайцева, В.Ю.
Ігроманія [Текст] : вікторини, конкурси, лічилки, ребуси, ігри/ В.Ю.Зайцева. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 112 с.

77.563.1
І-73
Інтелектуальна лотерея [Текст] : гра для учнів 7-11 класів/ С. Беднарчук, О. Мигорович, А. Островський, В. Якимчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 128 с.

77.4
К56
Ковальчук, Т.І.
Організація роботи у сфері дозвілля: інформаційна складова [Текст] : монографія/ Т.І.Ковальчук, Т.Ф.Мельничук. - К.; Чернігів : Вид. Лозовий В.М., 2013. - 536 с.

74.905.8
Н50
Немежанська, О.А.
Зростаємо разом: практикум сімейного дозвілля [Текст]/ О.А.Немежанська. - К. : Книга, 2013. - 112 с.

77.563.1
П16
Панчук, І.І.
Шістсот запитань і відповідей про Україну у форматі інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" [Текст]/ І.І.Панчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 112 с.

37.248
С19
Саприкіна, О.В.
Кольоровий папір [Текст] : Прикраси, сувеніри, іграшки/ О.В.Саприкіна, С.І.Юрчук ; [О.В. Саприкіна, С.І. Юрчук]. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2013. - 32 с.

37.248
С73
Сподыряка, В.В.
Художественная роспись [Текст]/ В.В.Сподыряка ; [В.В. Сподыряка]. - Х. : Весна, 2014. - 32 с.

84(4Укр)6
Т44
Тисяча п‘ятсот загадок [Текст] : [збірка/ уклад. Л. Вознюк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 208 с.

82.3(4Укр)-4
У45
Українські народні казки: Казки Наддніпрянщини [Текст] : запис., упоряд. і літ. опрац. М.А. Зінчук. - Чернівці : Букрек, 2015. - 364 с.

37.248
У74
Ус, Д.А.
Оригами. Самолетики [Текст]/ Д.А.Ус ; [Д.А. Ус]. - Х. : Весна, 2014. - 32 с.

37.248
У74
Ус, Д.А.
Украшения для дома [Текст]/ Д.А.Ус ; [Д.А. Ус]. - Х. : Весна, 2014. - 32 с.

37.248
У74
Ус, Д.А.
Декоративные сумки [Текст]/ Д.А.Ус ; [Д.А. Ус]. - Х. : Весна, 2014. - 32 с.

37.248
Ч-74
Чмелева, О.В.
Поделки из макарон [Текст]/ О.В.Чмелева ; [О.В. Чмелева]. - Х. : Весна, 2014. - 32 с.

Бісер // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. - № 5.

Вишиванка. Узори вишивок. - 2014. - № 1. - 23 с.

Мое любимое хобби. Мастерим с детьми. - 2016. - № 2. - 47 с.

Сорочки-вишиванки // Вишиванка. - 2011. - № 12.

Яскраві банти // Жінка. - 2016. - № 3. - С. 30.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua