Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Ми є народ, якого не здолати

/до Дня Гідності та Свободи/

Слава і гордість українського народу

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,
 і нам твою історію творить!
Ліна Костенко

Революція гідності сколихнула Україну хвилею нечуваного патріотизму та показала важливість національної ідеї. Нині саме за неї триває боротьба, і те наскільки ця боротьба буде успішною, залежить від кожного з нас.
Майдан став виміром людської гідності. Про те, як народжувалась нація та карбувалась її мова, як виборювалась свобода та формувалось нове українське суспільство – у хроніках  нашої  виставки-вітрини:

74.200.52
В54
Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : метод. посіб./ [авт. кол.: К.І. Чорна, І.М. Шкільна, К.О. Журба та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 260 с.

68.426
В84
Все про статус і пільги учасників АТО [Текст] : метод. рек. - К. : Координаційна рада молодих юристів м. Києва, 2016. - 48 с.

66.3(4Укр),5
Г85
Гринів, О.І.
Маєстат національної гідності [Текст]/ О.І.Гринів. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 464 с.

66.3(4Укр),15
К27
Карягін, Ю.О.
Українське суспільство: сучасність і політичні цінності [Текст] : монографія/ Ю.О.Карягін. - К. : КНУКіМ, 2016. - 228 с.

342.72/.73
К82
Крисюк, О.О.
Трудові та соціально-економічні права учасників АТО: забезпечення та профспілковий захист [Текст] : [запитання та відповіді]/ О.О.Крисюк, В.С.Янчевський. - Житомир : Рута, 2016. - 300 с.

68.427
П15
Пам‘ятка учасникам АТО : Права, обов‘язки та гарантії соціального захисту [Текст]. - К. : Юридична сотня, [2016]. - 168 с.

68.43(4Укр)
П15
Пам‘ятка для вояків України [Текст] : [посібник/ Ю. Прокоф‘єв, О. Андрієнко, О. Зарицький, О. Сосенко]. - К.; Чернівці : Букрек, 2014. - 136 с.

63.3(4Укр)
У45
Україна - європейська країна [Текст]/ [авт.-уклад. С. Чайковський]. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 124 с.

76.024.711(4Укр)
У45
Україна Incognita: ТОП-25 [Текст]/ за заг. ред. Л. Івшиної. - К. : Українська прес-група, 2014. - 384 с. - (Б-ка газети "День")

Молодь – рушійна сила майбутнього

Молодь - рушійна сила

ИЗО 60.542.15
А43
Активна молодь - перевірені рецепти. - К. : ТОВ "Компанія BAITE", 2011. - 31 с.

74.484(4Укр)я43
В55
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Текст] : [зб. наук. праць : дод. до вип. 36. Т. VII (67)/ редкол.: В.Г. Кремень та ін.]. - К. : Гнозис, 2016. - 534 с.

60.94
В68
Волонтерство як суспільне явище з точки зору активної молоді [Текст] : [збірка/ ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2015. - 72 с.

66.75(4Укр)я1
Д36
Державна, бібліотека України для юнацтва
Молодь в українському суспільстві [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 17/ б.У.д.ю.Державна ; [відп. за вип. Г.А. Саприкін ; уклад. Ю.В. Круть]. - К. : ДБУ для юнацтва, 2016. - 44 с.

65.9(4Укр)-551я43
І-66
Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття [Текст] : зб. матер. V Міжнар. студ. конф.; 14-15 квітня 2011 р. Т.2/ [оргком.: О.Г. Бондар (голова) та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. - 264 с.

74.58(4Укр)я73
К59
Козлова, О.Г.
Керівництво громадянським вихованням студентської молоді [Текст] : навч.-метод. посіб./ О.Г.Козлова, Т.В.Гребеник. - Суми : Університетська книга, 2010. - 188с.

74.04(4Укр)
О-13
Обдарована молодь України [Текст] : Оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України/ Ред. С.О. Терепищий. - К. : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. - 156с.

88.42я73
П33
Пірен, М.І.
Молодь і політика в Україні: соціо-психологічний аналіз [Текст] : навч. посіб./ М.І.Пірен, М.М.Корнівська. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2011. - 264 с.

37:305(082)
Р49
Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс [Текст] : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; Тернопіль ; 5-7 жовтня 2016 р./ [за заг. ред. В.П. Кравця]. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. - 200 с.

60.94я73
С14
Сай, Д.В.
Моральні цінності соціальних працівників і волонтерська діяльність [Текст]: навч.-метод. посіб./Д.В.Сай. -Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2015. - 164 с.

87.524.4
С17
Самоідентифікація молоді: соціокультурний і транскультурний виміри [Текст] : монографія/ за ред. В.І. Кононенка. - К.; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2015. - 212 с.

66.3(4Укр),131
С83
Стратегія перемоги: поради для молодих політиків і не тільки для них... [Текст]/ [авт.кол.: Л.В. Білоусов, О.Ю. Вострих, В.В. Корчовий та ін.]. - Миколаїв : Фонд Рози Люксембург : ВШПП : Вид. Ємельянова Т.В., 2012. - 216 с.

66.75(4Укр)
С91
Сучасна молодь: проблема чи надія [Текст]/ [ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк]. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2010. - 104с.

74.58(4Укр)
Ф34
Федотовський, П.І.
Кафедра військової підготовки Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського - кузня кадрів по підготовці молоді до захисту Вітчизни [Текст] : нариси в допомогу випускникам шкіл у пошуку професії/ П.І.Федотовський, А.М.Бахтін, В.М.Лісовський. - К. : Ленвіт, 2010. - 128с.

66.75(4Укр)
Ф79
Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу [Текст] : монографія/ за наук. ред. Л.О. Кияшко. - К. : Міленіум, 2014. - 314 с.

316:001.8]-053.6
Ц65
Цінності української молоді [Текст] : Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді/ [Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв та ін.]. - К. : СКД, 2016. - 89 с.

88.612
Ш37
Шевченко, Н.Ф.
Духовний потенціал сучасної молоді [Текст] : монографія/ Н.Ф.Шевченко, З.М.Шевчук. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 200 с.

66.2(4Укр)
Ш73
Шмідт, А.
Україна. Країна майбутнього [Текст]/ А.Шмідт. - Ужгород : Карпати, 2006. - 88с.

66.3(4Укр),15
Ю99
Ющук, І.П.
Якщо ти українець, то чому соромишся української мови, однієї з найрозвиненіших і найспівучіших мов світу? [Текст]/ І.П.Ющук ; [передм. П.М. Мовчана]. - К. : Просвіта, 2015. - 44 с.

74.200.52
Я44
Як бути громадянином України: педагогічні технології громадянського виховання [Текст] : метод. посіб./ [голов. ред. П. Кендзьор]. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 128 с.

66.75(4Укр)
Я48
Якою бути молодіжній політиці України: думка молоді [Текст]/ [ред.-упоряд. Л. Кудіна]. - К. : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2008. - 44с.

Про День Гідності та Свободи: Указ Президента Укр. від 13 лист. 2014 р. // Офіційний вісник України. - 2014. - № 92. - С. 16.
Варягіна А. Особливості громадської участі молоді в соціально-політичних умовах сучасності / А. Варягіна // Педагогічний процес: теорія і практика. -  2016. - № 3(54). - С. 83-88.
Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження // Філософська думка. - 2016. - № 4. - С. 6-118.
Доманська О. А. Революція гідності в просторі європейських цінностей / О.А. Доманська // Вісник нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2015. - № 2. - С. 75-80.
Ідеології Майдану // Філософська думка. - 2014. - № 6. - С. 4-39.
Капсамун І. «Революція на граніті»: 27 років по тому/ І.Капсамун // День. - 2017. - 3 жовт.(№ 175). - С. 4.
Кудря І. Майдан як символ становлення української сучасної нації / Ігор Кудря // Віче. - 2016. - № 9-10. - С. 18-19.
Курков А. Щоденник Майдану / Андрій Курков // Пам'ятки України: історія та культура. - 2016. - № 5. - С. 6-9.
Мартин І. Майдан — це найкращі роки мого життя / Ірина Мартин // Аудиторія. - 2016. - № 35. - С. 14.
Підвисоцький Р. Майдан, що став початком нової України / Роман Підвисоцький // Вісник нац. банку Укр. - 2015. - № 2. - С. 54-57.
Смирнова І.С. Євромайдан в Україні: причини та наслідки / І.С. Смирнова // Історичні і політологічні дослідження. - 2014. - № 1-2. - С. 191-203.
Терно С. Революція Гідності 2013-2014 рр.: які уроки варто винести? / Сергій Терно // Історія в рідній школі. - 2017. - № 7-8. - С. 37-38.
Трапезнікова Д. Локомотив змін / Д. Трапезнікова // День. - 2017. - № 145-146. - С. 16-17.

Незламні! Нескорені! Справжні!

Незламні!

66.3(4Укр)6
Г17
Гальчинський, А.С.
Помаранчева революція і нова влада [Текст]/ А.С.Гальчинський. - К. : Либідь, 2005. - 368с.

66.4(0),04
Г61
Голомша, М.Я.
Майданна Україна [Текст]/ М.Я.Голомша. - К. : ДІПіП, 2016. - 120 с.

66.3(4Укр)
Г65
Гонський, В.В.
Людина і нація. Час воїнів [Текст]/ В.В.Гонський.-К. :Основа, 2012. - 264 с.

63.3(4Укр)
З-91
Зубков, С.К.
Події, що змінили Україну [Текст]/ С.К.Зубков, В.Л.Карнацевич, А.Ю.Хорошевський. - Х. : Факт, 2013. - 383 с.

66.3(4Укр),133.1
К26
Карпенко, О.Ф.
Дві тисячі тринадцятий - дві тисячі п‘ятнадцятий (2013-2015). На межі [Текст] : Хроніка полум‘яних літ/ О.Ф.Карпенко. - К. : СІК Груп Україна, 2015. - 340 с.

66.3(4Укр)68
К90
Кульчицький, С.В.
Українська революція [Текст]/ С.В.Кульчицький. - К. : Генеза, 2005. - 368с.

66.3(4Укр),133.1
М14
Майдан від першої особи: 45 історій Революції гідності [Текст]/ [упоряд. Т.Ковтунович, Т. Привалко]. - К. : КІС, 2015. - 320 с.

323(477)
М80
Мороз, О.О.
До булави треба голови: Так було. Так є. Як буде? [Текст]/ О.О.Мороз. - К. : Парламентське вид-во, 2016. - 592 с.

66.3(4Укр),133
Н39
Небесна сотня [Текст]/ [К. Богданович, Х. Бондарева, Ю.Бухтоярова та ін.]. - Х. : Фоліо, 2015. - 206 с.

63.3(4Укр)64
С83
Стражний, О.С.
Менталітет Майдану [Текст] : хроніка подій - свідчення очевидців/ О.С.Стражний. - К. : Дніпро, 2016. - 251с.

94(477)"20"
Х94
Хроники Революции [Текст]. Кн. 2. Январь - февраль 2014 г./ [отв. за вып. С.Крюкова]. - К. : Саммит-Книга, 2015. - 240 с.

Басараб С. Друге дихання / Сергій Басараб // Військо України. - 2017. - № 4. - С44-49.
Гурняк В. Сповідь  одного не героя / Віктор Гурняк // Пластовий шлях. - 2014. - № 1. - С. 12-15.
Жолтікова Г. Захоплення у стилі мілітарі / Галина Жолтікова // Військо України. - 2017. - № 8. - С. 30-35.
Жолтікова Г. Життя після війни, або довга дорога реабілітації / Галина Жолтікова // Військо України. - 2015. - № 10. - С. 30-35.
Козлюк С. Двічі повернутися з війни (мирне життя ветеранів АТО) / С. Козлюк // Український тиждень. -  2016. - № 49. - С. 28-32.
Кузнєцов Ю. Сильні духом / Юрій Кузнєцов // Військо України. - 2014. - № 3. - С. 62-64.
Трегуб Г. Зняти броню / Ганна Тригуб //Український  тиждень. -  2016. - № 28. - С. 30-31.

З мови починається народ

З мови починається народ

81.21Укр-2
В19
Васильченко, В.М.
Українська мова: П‘ятдесят кроків у грамотність [Текст] : навч. посіб./ В.М.Васильченко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 416 с.

81.2Укр-7
В54
Вихованець, І.Р.
Розмовляймо українською [Текст] : мовознавчі етюди/ І.Р.Вихованець. - К. : Пульсари, 2012. - 160 с.

81.21Укр
К64
Кононенко, В.І.
Символи української мови [Текст] : [монографія]/ В.І.Кононенко. - 2-е вид., допов. і переробл. - К.; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2013. - 440 с.

81.21Укр-553
К78
Кравцова, І.А.
Основи культури і техніки мовлення [Текст] : навч. посіб./ І.А.Кравцова, Л.Р.Шпачук. - Кривий Ріг : Вид. Р. Козлов, 2014. - 264 с.

811.161.2(07)
М74
Мовчун, Л.
Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці [Текст] : [посібник]/ Л.Мовчун. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. - 312 с.

81.21Укр
О-77
Островський, В.І.
А українською кажуть так... [Текст]/ В.І.Островський, Г.Ф.Островська. - 2-е вид., допов. й випр. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 456 с.

81.21Укр-03
П12
Павленко, Л.П.
До джерел словесних скарбів [Текст] : навч. посіб. з історії укр. мови/ Л.П.Павленко. - 2-е вид, допов. і переробл. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2013. - 192 с.

81.21Укр-03
П32
Півторак, Г.П.
Українці: звідки ми і наша мова [Текст] : дослідження, факти, документи/ Г.П.Півторак. - К. : Віпол, 2014. - 280 с.

81.2Укр-2
Р75
Росінська, О.А.
Усі правила сучасної української мови [Текст]/ О.А.Росінська ; [О.А. Росінська]. - Донецьк : БАО, 2012. - 224 с.

81.21Укр
С13
Савченко, Л.Г.
Розмовляй українською правильно [Текст]/ Л.Г.Савченко. - Х. : Фоліо, 2016. - 191 с.

81.21Укр-922
У45
Українська мова. Тестові завдання. 5-11 кл. [Текст] : посібник/ [авт.-уклад. Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.] ; за ред. Н.В. Гуйванюк. - 3-є вид., стер. - К. : Академія, 2015. - 504 с.

81.2Укр-7
У45
Українська словесність [Текст] : навч. посіб./ [Л.С. Козловська, І.І. Козловець, І.А. Колеснікова, Т.Г. Яременко]. - К. : КНЕУ, 2011. - 275с.

Антонець М. Наш найдорожчий скарб — рідна мова / Михайло Антонець // Початкова школа. - 2015. - №  11. - С. 1-3.
Друль О. 125 років дискусії про Галицькість української мови / Орест Друль // Дивослово. - 2017. - № 1. - С. 40-46.
Зятьєв С. Мова — душа народу / Сергій Зятьєв // Демократична Україна. - 2016. - 4 лист. - С. 3.
Колесник О.В. Енергія рідного слова / О.В. Колесник // Вивчаємо українську мову та л-ру.Позакласна робота. - 2014. - № 11. - С. 2-3.
Кравець Л. Трансформація мовної комунікації в інформаційну добу / Лариса Кравець // Дивослово. - 2017. - № 4. - С. 49-52.
Кривич Н.Ф. Українська мова як фактор формування національної самоідентичності / Н.Ф. Кривич // Науковий часопис нац.пед. ун-ту ім. М.Драгоманова. - 2017. - В.7. - С. 85-90.
Кулик В. Мова й ідентичність в Україні після Євромайдану / В.Кулик // Наукові записки унституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. - 2016. - № 2(82). - С.90-104.
Павлишин Н. Молодь стала на захист рідного слова / Наталія Павлишин // Аудиторія. - 2016. - № 34. - С. 12.
Хома О. Рідне слово як засіб національно-патріотичного виховання на уроках української мови в початковій школі / О.Хома // Науковий вісник Мукачівського держ.ун-ту. - 2016.- № 1(3). - 101-105.
Чорна С. Найдорожчий скарб народу й основа патріотизму / Світлана Чорна // Голос України. - 2016. - 9 лист.(№213). - С.14.

Літопис мужності героїв

Літопис мужності

84.4Укр6
Б17
    Базів, В.
    Армагеддон на Майдані [Текст] : роман-реквієм/ В.Базів. - К. : Український пріоритет, 2014. - 160 с.

84.4Укр6
Д50
Дичка, Н.
Знакове світло Майдану [Текст] : зб. поезій/ Н.Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.

84.4Укр6
К31
Кашницький, М.
Герої далеких і близьких епох [Текст]/ М.Кашницький. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Самміт-Книга, 2016. - 35 с.

84.4Укр6
Л38
Левченко, І.В.
Розбуджені бідою [Текст] : книга віршів : [вірші, публіцистичні коментарі]/ І.В.Левченко. - К. : Слово, 2016. - 560 с.

84.4Укр6
М29
Марущак, А.П.
Книга живих [Текст] : вірші/ А.П.Марущак. - Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. - 56 с.

84.4Укр6
М34
Матіос, М.
Приватний щоденник. Майдан. Війна... [Текст]/ М.Матіос. - Львів : Піраміда, 2015. - 356 с.

84(4Укр)6
Н39
Небесна Сотня [Текст] : антологія майданівських віршів/ [упоряд., передм. Л. Воронюк]. - Вид. 2-е, допов. - Чернівці : Букрек, 2014. - 400 с.

84.4Укр6
Р83
Рудневич, М.
Я з Небесної Сотні [Текст] : повість/ М.Рудневич. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 182 с.+ 194 с.

84.4Укр6
С13
Савчук, В.
Батьківщина з великої Літери [Текст]/ В.Савчук. - Одеса : ВМВ, 2014. - 96 с.

84.4Укр6
С47
Слабошпицький, М.
Велика війна 2014...: Україна: виклики, події, матеріали [Текст]/ М.Слабошпицький ; [літ. ред. С.Цушко]. - К. : Ярославів Вал, 2015. - 320 с.

84.4Укр6
С59
Сокольник, С.
Молотовський коктейль... ...кохання [Текст] : поезія, проза/ С.Сокольник. - К. : Розмарин, 2014. - 146 с.

84.4Укр6
Т56
Томс, Б.І.
Паростки надії [Текст] : поезії/ Б.І.Томс. - Тернопіль : Астон, 2016. - 240 с.

84.4Укр6
У74
Усатюк, Л.
Час вирію [Текст] : поезія/ Л.Усатюк. - Львів : Вид. Сорока Т.Б., 2016. - 142 с.

84.4Укр6
Ц28
Цвід, А.
Клич Майдану: літопис самовидця/ А. Цвід. Обличчя Майдану/ М. Соченко [Текст] : поема : живопис, графіка/ А.Цвід. - К. : Український пріоритет, 2015. - 88 с.

Базилевський В. Дорогою ціною / Володимир Базилевський // Дивослово. - 2014. - № 3. - С. 65.
Головенко Д. Розквітне сонце України / Дмитро Головенко // Вінницький край. -  2014. - № 2. - С. 8.
Дмитренко Ж. Плаче Україна, як вдовиця / Жанна Дмитренко // Світлиця. - 2014. - № 1. - С. 15.
Зеленюк М. Метафори Майдану / Мар'яна Зеленюк // Днїпро. - 2016. - № 5. - С. 174-178.
Майдан Є. У пам'ять Небесній сотні / Євгенія Майдан // Укр. мова і література в школах України. - 2017. - № 3. - С. 63.
Пісні Майдану // Чумацький шлях. - 2014. - № 4. - С. 1-30.

 


Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua