Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Екологічна культура - виклик сучасності!

Екологічна культура – виклик сучасності
до Дня довкілля

Хто про землю дбає, вона тому повертає.
Українське прислів'я

        Основною стратегією поведінки людини в сучасному світі повинна стати екологічна культура – повага до всього живого, повага до природи. Людина повинна відмовитися від споживацького ставлення до природи і сприйняти філософію взаємозв'язку всього живого і неживого в природі. Тільки такий підхід забезпечить гармонійний розвиток людини та природи.
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує найкращі друковані видання з фондів нашої бібліотеки про екологію, довкілля, охорону навколишнього середовища, безпеку життєдіяльності та дивосвіт природи.
Запрошуємо ознайомитись:


20.1(4Укр)
Б40
Безпека регіонів України і стратегія її гарантування. У 2-х т. [Текст]. Т.1. Природно-техногенна (екологічна) безпека/ за ред. Б.М. Данилишина. - К. : Наукова думка, 2008. - 389с. - (Проект "Наукова книга").

20.1(4Укр)я6
Е45
Екологічний атлас України [Текст]/ [редкол.: Л.Г. Руденко (голов. ред.) та ін.]. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. - 104 с.

20.18(4Укр)я2
Е45
Екологія, довкілля та природокористування в Україні [Текст]. Вип.2/ [авт.-упоряд. Н.Г. Гороховська]. - К. : Престиж Медіа Інформ, 2011. - 304 с.

26я2
З-48
Зелена планета [Текст] : Нова енциклопедія/ [авт. тексту Е. Паруассьєн]. - К. : Махаон-Україна, 2008. - 128с. - (Цікава енциклопедія)

20.1(4Укр)
І-23
Іванюта, С.П.
Екологічна та природно-техногенна безпека України:
регіональний вимір загроз і ризиків [Текст] : монографія/ С.П.Іванюта, А.Б.Качинський. - К. : НІСД, 2012. - 308 с.

87.7
М13
Маєр-Абіх, К.-М.
Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту
[Текст]/ К.-.Маєр-Абіх. - К. : Лібра, 2004. - 196с.

28.58я73
М90
Мусієнко, М.М.
Екологія рослин
[Текст] : Підручник/ М.М.Мусієнко. - К. : Либідь, 2006. - 432с.

28.58(4Укр)
С54
Собко, В.Г.
Стежинами Червоної книги
[Текст]/ В.Г.Собко. - 2-е вид., доп. - К. : Урожай, 2007. - 280с.

28.5я6
С76
Станкевич, Т.О.
Атлас тварин і рослин України
[Текст]/ Т.О.Станкевич. - Х. : Торнадо, 2009. - 64с. - (Хочу все знати).

28.088я2
Ч-45
Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу [Текст] : Науково-популярне вид./ Упор. О.Ю. Шапаренко. - 2-е вид., допов. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 384с.

Право на здорове життя

74.005.28
Б77
Бойченко, С.В.
Екологічна освіта - основа сталого розвитку суспільства. Проблеми і перспективи вищої школи
[Текст] : монографія : 80-річчю Національного авіаційного ун-ту присвячується/ С.В.Бойченко, Т.В.Саєнко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 502 с.

74.200.51
В31
Вербицький, В.В.
Еколого-натуралістична освіта в Україні
: історія, проблеми, перспективи [Текст] : Монографія/ В.В.Вербицький. - К. : СМП Аверс, 2003. - 304с.

20.1(4Укр)
Д56
Добровольський, В.В.
Екологічні знання
[Текст] : Навчальний посібник/ В.В.Добровольський. - К. : Професіонал, 2005. - 304с.


74.264.4я43
Е45
Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Ред. В.М. Бровдій. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. - 248с.

67.9(4Укр)307я73
Е45
Екологічне право [Текст] : підручник/ [авт.кол.: Г.В. Анісімова та ін.]; за ред. А.П. Гетьмана. - Х. : Право, 2013. - 432 с.

67.9(4Укр)307я73
Е45
Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : Підручник/ Ред. Ю.С. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2005. - 848с.

74.200.51
Е45
Екологічні стежки України. Живи, Земле! [Текст] : Методичні матеріали/ Ред. В.В. Вербицький. - К. : Аверс, 2003. - 196с.

28.081я73
К38
Кизима, Р.А.
Екологія та екологічне право
[Текст] : [навч. посіб.]/ Р.А.Кизима, В.М.Кухарчук, В.В.Яковчук ; за ред. Р.А. Кизими. - Вид. 2-е, допов. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 336с.

28.08
К82
Крисаченко, В.С.
Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку
[Текст]/ В.С.Крисаченко, М.І.Хилько. - К : Знання України, 2002. - 598 с.

67.9(4Укр)307я73
М37
Мачуська, І.Б.
Екологічне право
[Текст] : навч. посіб./ І.Б.Мачуська. - К. : КНЕУ, 2009. - 301с

20.1я73
О-75
Основи екології [Текст] : підручник/ [В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін.]; за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 424 с.

20.1я73
О-75
Основи екології та екологічного права [Текст] : Навчальний посібник/ Ю.Д. Бойчук, М.В. Шульга , Д.С. Цалін, В.І.Дем‘яненко. - Суми : Університетська книга, 2004. - 352с

20.1я73
П81
Промислова екологія [Текст] : навч. посіб./ Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, Р.М. Івах, М.М. Козяр. - Вид. 4-е, переробл. - К. : Кондор, 2010. - 374с.

20.1(4Укр)
С86
Стронський, Л.М.
Куди рухатися далі?
[Текст] : Із роздумів про деградацію довкілля/ Л.М.Стронський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 151с.

60я721
У71
Уроки для сталого розвитку. 9 кл. [Текст] : курс за вибором : посіб. для учнів/ В.І. Карамушка, О.І. Пометун, Л.М. Пилипчатіна, І.М. Сущенко. - К. : Освіта, 2014. - 144 с.

Курик М. Екологія довкілля і здоров’я дітей: творімо еколого – здоров’я – збережувальну школу / Михайло Курик // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 6. – С. 79–85.


Нове в екологічному законодавстві // Экология предприятия. – 2014. – № 6. – С. 5–7.


Степаненко А.В. Управління природними ресурсами і основні напрями відтворення природного середовища / А.В. Степаненко // Екологічний вісник. – 2012. – № 6. – С. 7– 9.


Черевко Л.А. Виховання екологічної свідомості та культури молодого покоління / Л. А. Черевко // Екологічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 23–24.

Людина, природа – пошук гармонії

66.3(4Укр),124
В67
Волков, В.В.
Іноваційна екологічна ідея в розвитку Києва
[Текст]/ В.В.Волков, В.П.Корнійчук, К.Д.Хом‘як. - К. : МП "Леся", 2008. - 68с.

51.1(4Укр)2я73
Г51
Гищак, Т.В.
Основи медичних знань та медицини катастроф
[Текст] : Навч. посібник/ Т.В.Гищак, О.В.Долинна. - К. : Вид. Паливода А.В., 2003. - 144с.

20.1я73
Г65
Гончаренко, М.С.
Екологія людини
[Текст] : навч. посіб./ М.С.Гончаренко, Ю.Д.Бойчук ; за ред. Н.В. Кочубей. - 2-е вид., випр. і допов. - Суми : Університетська книга, 2008. - 391с.

20.1(4Укр)
Г93
Губарець, В.В.
Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект
[Текст]/ В.В.Губарець, І.А.Падалка. - К. : Техніка, 2009. - 320с.

20.1я73
Д41
Джигирей, В.С.
Екологія та охорона навколишнього природного середовища
[Текст] : Навчальний посібник/ В.С.Джигирей. - 4-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 319с.

28.708я73
Д46
Димань, Т.М.
Екологія людини
[Текст] : підручник/ Т.М.Димань. - К. : Академія, 2009. - 376с. - (Альма-матер)

51.23я73
Д46
Димань, Т.М.
Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів
[Текст] : підручник/ Т.М.Димань, Т.Г.Мазур. - К. : Академія, 2011. - 520с.

88.312
Е45
Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства [Текст] : Колективна монографія/ за наук. ред. Ю.М. Швалба. - К.; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 208 с.

53.50я73
Е45
Екстремальна медицина [Текст] : навч. посіб./ [А.А. Котвіцька, Н.О. Пузак, О.О. Суріков та ін.]. - Х. : НФаУ, 2014. - 124 с.

87.75я73
Е45
Екологічна етика [Текст] : навч. посіб./ Д.О. Березюк, М.М. Мальований, В.В. Дячок, Ю.Й. Ятчишин. - Львів : БаК, 2010. - 268с.

87.7
Є74
Єрмоленко, А.М.
Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи
[Текст] : монографія/ А.М.Єрмоленко. - К. : Лібра, 2010. - 416с.

28.081я73
З-23
Залеський, І.І.
Екологія людини
[Текст] : Підручник/ І.І.Залеський, М.О.Клименко. - К. : Академія, 2005. - 288с. - (Альма-матер)

51.23я73
З-33
Запольський, А.К.
Екологізація харчових виробництв
[Текст] : Підручник/ А.К.Запольський, А.І.Українець. - К. : Вища школа, 2005. - 423с.

87.751.1я73
З-33
Запорожан, В.М.
Біоетика та біобезпека
[Текст] : підручник/ В.М.Запорожан, М.Л.Аряєв. - К. : Здоров‘я, 2013. - 456 с.

20.1(4Укр-2К)
К38
Київ як екологічна система: природа - людина - виробництво - екологія [Текст]/ В. Стецюк, С. Романчук, Ю. Щур та ін. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2001. - 259с.

20.1я73
М59
Микитюк, О.М.
Екологія людини
[Текст] : Підручник/ О.М.Микитюк, О.З.Злотін, В.М.Бровдій. - 3-є вид., випр. і доп. - Х. : ОВС, 2004. - 254с.

28.081я73
С21
Сафранов, Т.А.
Екологічні основи природокористування
[Текст] : навч. посіб./ Т.А.Сафранов. - 3-є вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2006. - 248 с.

67.9(4Укр)300.32
С31
Сенюта, І.Я.
Право людини на охорону здоров‘я та його законодавче забезпечення в Україні
[Текст] : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина/ І.Я.Сенюта. - Львів : ПАІС, 2007. - 224с. - (Дослідження та реферати ; Вип.14.).

87.75я73
Т35
Терешкевич, Д.-Г.
Біоетика в системі охорони здоров‘я і медичної освіти
[Текст] : Навчальний посібник/ Д.-.Терешкевич. - Львів : Світ, 2008. - 344с.

20.18(4Укр)я73
Ц18
Царенко, О.М.
Основи екології та економіка природокористування
[Текст] : Навчальний посібник/ О.М.Царенко, О.О.Нєсвєтов, М.О.Кадацький ; [Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О.]. - 3-є вид., переробл. і допов. - Суми : Університетська книга, 2007. - 592с. - (Б-ка економічних наук).

Константинов А.П. Экология и здоровье: опасности мифические и реальные / А.П.    Константинов // Экология и жизнь. – 2012. – № 11. – С. 84–87.
Савицький В.Н. Оздоровлення природними чинниками / В.Н. Савицький // Екологічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 19–21.
Хайлов К. Системи, системологія і природа / Кирило Хайлов // Світогляд. – 2013. - № 5. – С. 32–45.

Безпека в сучасному світі

68.902(4Укр)я73
Б40
Безпека людини у надзвичайних ситуаціях : навч. посіб./ за ред. В.І. Голінька. - вид. 4-е, допов. та перероб. - Д. : НГУ, 2008. - 161с.

68.9(4Укр)я73
Б40
Безпека життєдіяльності людини [Текст] : Конспект лекцій/ В.В.Чубук, О.Г.Балюк, О.М.Губарев та ін. - Х. : Інжек, 2008. - 360с.

51.204.0я721
Б77
Бойченко, Т.Є.
Основи здоров‘я. 8 кл.
[Текст] : підручник/ Т.Є.Бойченко, І.П.Василашко, Н.С.Коваль. - К. : Генеза, 2008. - 160с.

51.204.0я721
Б77
Бойченко, Т.Є.
Основи здоров‘я. 9 кл.
[Текст] : підручник/ Т.Є.Бойченко, І.П.Василашко, Н.С.Коваль. - К. : Генеза, 2009. - 160с.

51.204.0я2
В15
Валеологія [Текст] : Довідник школяра/ Авт.-упор. Е.В. Білик. - Донецьк : БАО, 2005. - 512с.

51.204.0я721
В75
Воронцова, Т.В.
Основи здоров‘я.
8 кл. [Текст] : підручник/ Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко. - К. : Алатон, 2008. - 160с.

51.204.0я721
В75
Воронцова, Т.В.
Основи здоров‘я.
9 кл. [Текст] : підручник/ Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко. - К. : Алатон, 2009. - 200с.

51.23я73
В80
Вплив харчування на здоров‘я людини
[Текст] : Підручник/ В.П. Пішак, М.М. Радько, А.В. Бабюк та ін. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2006. - 500с.

68.9(4Укр)я73
Г14
Гайченко, В.А.
Основи безпеки життєдіяльності людини
[Текст] : Навчальний посібник/ В.А.Гайченко, Г.М.Коваль, Є.П.Буравльов. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 440с.

20.1(4Укр)
Г93
Гудов, В.А.
731 спецбатальон
[Текст] = Special Battalion : [воспоминания ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 1986г.]/ В.А.Гудов. - К. : Зирка, 2008. - 158с.

51.2я73
Д21
Даценко, І.І.
Гігієна і екологія людини
[Текст] : Навчальний посібник/ І.І.Даценко. - Львів : Афіша, 2000. - 248 с.

20.1(4Укр)
Д26
Дегодюк, Е.Г.
Еколого-техногенна безпека України [
Текст]/ Е.Г.Дегодюк, С.Е.Дегодюк. - К. : Екмо, 2006. - 306с.

68.9(4Укр)
Д50
Дія зброї масового ураження на людей і тварин [Текст] : Навчальний посібник/ Р.Й. Кравців, М.В. Козак, В.Г. Стояновський та ін. - Львів : Тріада плюс, 2006. - 268с.

20.1я2
Д81
Дуднікова, І.І.
Екологія і безпека життєдіяльності
[Текст] : Термінологічний словник-довідник/ І.І.Дуднікова. - К. : Вища школа, 2005. - 247с.

20.1
З-57
Зербіно, Д.Д.
Екологічні катастрофи у світі та в Україні
[Текст]/ Д.Д.Зербіно, М.Р.Гжегоцький. - Львів : БаК, 2005. - 280с.

20.1я73
К65
Константінов, М.П.
Радіаційна безпека
[Текст] : Навч.посібник/ М.П.Константінов, О.А.Журбенко. - Суми : Університетська книга, 2003. - 151 с.

53.6я73
К95
Кутлахмедов, Ю.О.
Основи радіоекології
[Текст] : Навчальний посібник/ Ю.О.Кутлахмедов, В.І.Корогодін, В.К.Кольтовер. - К. : Вища школа, 2003. - 319с.

75.812.1
М15
Макнаб, К.
Как выжить в экстремальных условиях
[Текст] : Приемы и методы, которые использует спецназ/ К.Макнаб. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. - 320 с.

51.204.0я73
М69
Міхеєнко, О.І.
Валеологія: основи індивідуального здоров‘я людини
[Текст] : навч. посіб./ О.І.Міхеєнко. - 2-е вид., переробл. і допов. - Суми : Університетська книга, 2010. - 448с.

68.9(4Укр)я73
О-93
Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях [Текст] : Навчальний посібник/ В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Орел, В.І.Пуцило. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 184с.

68.903(4Укр)я73
П34
Пістун, І.П.
Безпека життєдіяльності
[Текст] : підручник/ І.П.Пістун, В.І.Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2012. - 575 с.

68.902(4Укр)я73
Ю94
Юхименко, А.П.
Енциклопедія виживання
. В 2-х ч. [Текст] : навч. посіб./ А.П.Юхименко, В.В.Дивак, Б.В.Болібрух ; під. заг. ред.Юхименко А.П. - Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2008. - 256с.

Зражевський С. Актуальні проблеми життєдіяльності дітей та молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / Сергій Зражевський // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 12. – С. 11–13.

Промислова безпека радіоактивно забрудненого навколишнього середовища / В.Д. Макаренко, В.М. Криворотько, Ю.В. Макаренко, С.Д. Коваленко // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 1. – С. 17–19.

Світові еколого – економічні пріоритети у вирішенні проблем відходів / М.Г. Громико, А.П. Пашков, Л.А. Нападовська, С.І. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 3. – С. 19–22.

Дивосвіт природи

26.325.2я73
А86
Артюх, Т.М.
Діагностика та експертиза коштовностей
[Текст] : Підручник/ Т.М.Артюх. - К. : Альтерпрес, 2003. - 448 с.

26.221я6
А92
Атлас морей и океанов [Текст]/ [сост. Т.С. Жабская]. - Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. - 80с.

26.325.2
В88
Вуайо, П.
Бриллианты и драгоценные камни
[Текст]/ П.Вуайо. - М. : Астрель, 2001. - 128с. : илл.

26.325(4Укр)
Г93
Губарець, В.В.
Із чарівних комор підземелля. Світ корисних копалин України
[Текст]/ В.В.Губарець, І.А.Падалка. - К. : Техніка, 2003. - 256с.

28.081я73
Д13
Давиденко, В.А.
Ландшафтна екологія
[Текст] : Навчальний посібник/ В.А.Давиденко, Г.О.Білявський, С.Ю.Арсенюк. - К. : Лібра, 2007. - 280с.

28.081
Е45
Екологія біорізноманіття [Текст] : підручник/ А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, А.Ю. Якимчук, І.А. Пашенюк ; за ред. А.В. Яцика. - К. : Генеза, 2013. - 408 с.

26.325.2
К18
Камни мира. [Текст]/ Ред. Е.Ананьева. - М. : Аванта +, 2003. - 184с. : ил. - (Самые красивые и знаменитые).

28.691.89
Л63
Лісовий, М.М.
Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України
[Текст] : монографія/ М.М.Лісовий, В.М.Чайка. - Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2008. - 384с.

28.59(4Укр)
Н56
Нестерук, Ю.
Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора
[Текст] : Екологічні мандрівки/ Ю.Нестерук. - Львів : БаК, 2003. - 520 с.

28.081
О-46
Озеро Світязь: сучасний природно-господарський стан та проблеми [Текст] : монографія/ за ред. Я.О. Мольчака. - Луцьк : РРВ ЛДТУ, 2008. - 336с.

28.6я2
П37
Планета тварин [Текст] : Найкраща енциклопедія тварин/ [авт. тексту С. Паркер]. - К. : Махаон-Україна, 2008. - 48с.

28.088(4Укр)я43
П77
Природно-заповідний фонд України - минуле, сьогодення, майбутнє [Текст] : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 20-річчю природн. заповідника "Медобори", смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р./ [ред. рада: В.Д. Бондаренко та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - 944с.

92.0
Р36
Рекорды природы. Смерчи, землетрясения, цунами [Текст]/ Авт.-сост. Н.Н.Непомнящий. - М. : АСТ, 2002. - 160с.

26.325
Р83
Рудько, Г.І.
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин [Текст] : монографія/ Г.І.Рудько, М.М.Курило, С.В.Радованов. - К. : АДЕФ-Україна, 2011. - 366 с.

28.082я2
С24
Світ моря [Текст] : Дитяча енциклопедія/ Авт. тексту В.Ле Дю. - К. : Махаон - Україна, 2002. - 124 с. : ил. - (Дитяча енциклопедія "Махаон").

28.5я6
С76
Станкевич, Т.О.
Атлас тварин і рослин України
[Текст]/ Т.О.Станкевич. - Х. : Торнадо, 2009. - 64с. - (Хочу все знати).

28.693.32я2
У74
Усе про все. Риби [Текст] : Для молодшого та серед. шк. віку/ Авт.-упор. Д.Джонсон. - К. : Школа, 2002. - 48 с.

28.5я2
У74
Усе про все. Рослини [Текст] : Для молодшого та серед. шк. віку/ Ред. С.А.Коваль, О.Д.Чередниченко. - К. : Школа, 2002. - 40 с.

ИЗО 28.088(4Укр)л6
Ш32
Шацький національний природний парк : фотоальбом/ [редкол.: І.П. Палиця та ін.; уклад. Ф.В. Зузук та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2013. - 400 с.

Вишневський В. Соляні скарби Донеччини / Віктор Вишневський // Чумацький шлях. – 2012. - № 1. – С. 30–31.

Гетьман В.І. Заповідні печери України / В.І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2012. - № 1. – С. 30–33.

Остапенко М.А. Всеосяжна Хортиця / М.А. Остапенко // Чумацький шлях. – 2008. - № 4. – С. 10–15.

Сьоме чудо України: «Морське око» Карпат – Синевир // Колосок. – 2013. –  № 10. – С. 34–35.

 

 

 

Сяйво Новорічних свят
 
 
 
 
 

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua