Державна бібліотека України для юнацтва
Бібліографія
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Молоді про кримінальне право України

Рекомендаційний список літератури

Стан злочинності в Україні останніми роками викликає тривогу і занепокоєння. Допомогти правоохоронним та судовим органам подолати спалах насильства покликане кримінальне законодавство як формалізований вираз відповідної галузі права.

Кримінальне право - це сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані зі злочинами, встановлюють засади кримінальної відповідальності, види злочинів та покарання за їх вчинення.

Укладач Ю.В. Круть

Украина. Закон. Уголовный кодекс Украины. / Ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с.– ( Экономика. Финансы. Право. )

Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. Т. Маляренка. – К.: Форум, 2003. – 938 с.

Книги:

 1. Андрусів Г.В. Кримінальне право України: Загальна частина: Посібник / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантилеєв, Б.В. Романюк. – К.: Паливода А.В., 2002. – 124 с.

 2. Андрушко П.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Кримінально - правова характеристика / П.П. Андрушко, М.Є. Короткевич. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 292 с. – ( Б-ка кримін. права)

 3. Бандурка А.Н. Вандализм./А.Н. Бандурка, А.Ф. Зелинский. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1996. – 198 с.

 4. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь: Акад. держ. податкової служби України, 2002. – 449 с.

 5. Бірюкова Т.П. Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом підроблених грошей: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т.П. Бірюкова, В.В. Бірюков; М-во внутр. справ України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2005. – 350с.

 6. Голіна В.В. Судимість: Монографія / Ін-т вивч. проблем злочинності, Акад. прав. наук України. – Х.: Харків юрид.,2006. –383 с.

 7. Готін О.М. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., стер. – Луганськ: ЛДУВС, 2006. – 190 с.

 8. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К.: Вид. дім “ Ін Юре”, 2006. – 567 с.

 9. Гузь Л.Є. Дорожно-транспортные происшествия. – Х.: Харьков юрид., 2004. – 448 с.

 10. Дудник Л.М. Коментар до Закону України “ Про оперативно-розшукову діяльність” у таблицях і схемах: Із змінами та доповненнями: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія держ. податкової України, 2003. – 51 с.

 11. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти. – К.: Істина, 2006. – 647с.

 12. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Яковенко, Н.Ю. Максимова, Л.І. Мороз, Л.А. Мороз; Київ. юрид. ін-т Київ. міськ. упр. внутр. справ, Громад. об-ня „Ін-т пробл. наркоманії і наркозалежності”. – К.: Паливода А.В., 2006. – 258 с.

 13. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії / Авт. кол.: О.Г. Кальман, І.О. Христич, С.Ю. Лукашевич та ін.; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х.: Новасофт, 2005. – 255 с.

 14. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (криміналогічні та кримінально-правові аспекти): Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 112 с.

 15. Камлик М.І. Корупція в Україні / М.І. Камлик, Є.В. Невмержицький.. – К.: Знання, 1998. – 187с.

 16. Комп’ютерна злочинність: Навчальний посібник / П.Д. Біленчук, Б.В. Романюк, В.С. Цимбалюк та ін. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.

 17. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

 18. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. – К.: Юрінком, 1996. – 144 с.

 19. Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна практика, засади протидії. – К.: Фонд юрид. науки, 2004. – 300 с.

 20. Кочемировська О.О. Насильство в сім’ї щодо жінок та дітей: медико-психологічні, поведінкові та соціальні наслідки: Посіб. для. працівників правоохоронних органів/ О. Кочемировська, А. Ходоренко; Харк. центр. жіноч. дослідж. – Х.: Сх. регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2006. – 84 с.

 21. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина: Посіб. для підготовки до іспитів / Ред. В.А. Клименко. – К.: Атіка,2003. – 288с.

 22. Литвин О.П. Злочини проти життя: Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.– 232 с.

 23. Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М. Руденко. – К: Знання України, 2002. – 254 с.

 24. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

 25. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія / Ред. Ю.В. Бауліна. – Х. : Право, 2005. – 256 с.

 26. Орлов П. І. Інформація та інформатизація: нормативно-правове забезпечення: Науково-практичний коментар. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 724 с.

 27. Осадчий В.І. Кримінальне право України: Тестові завдання з відповідями: Навчальний посібник / В.І. Осадчий, В.С. Плугатир, В. В. Кузнєцов. – К.: Атіка, 2002. – 208 с.

 28. Протидія нелегальному обігу тютюнових виробів та інших підакційних товарів: Посібник-довідник / Під ред. П.В. Мельника.– Ірпінь: Правові джерела, 2002. – 156 с.

 29. Селіванов М.Т. Антинаркотичне законодавство України: Теорія. Історія Коментар./ М.Т. Селіванов, М.С. Хруппа – К.: Юрінком, 1997. – 352 с.

 30. Тимошенко В.А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам: Монографія. – К.: Б.в., 2006. – 456 с.

 31. Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. – О.: Юрид. лит., 2002. – 360 с.

 32. Шиманський Ф.В. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правовий аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл./ Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 270 с.

Статті:

 1. Азаров Д. Особливості механізму вчинення злочинів у сфері комп’ютерної інформації // Юрид. Україна. – 2004. – № 7.– С.64-68

 2. Азаров Д. Про окремі недоліки системи санкцій передбачених за злочини у сфері комп’ютерної інформації // Юрид. Україна. – 2004. – № 5. – С.57-62

 3. Голубєв В. Кібертероризм – загроза національній безпеці та інтересам України // Юрид. журн. – 2004. – № 1. – С.132-134

 4. Голубєв В. Комп’ютерна злочинність // Юрид. вісн. України. – 2002. – № 6. – С.1,4

 5. Голубєв В. Правові проблеми боротьби з комп’ютерними злочинами // Закон і бізнес. – 2001. – № 37-38. – С.41

 6. Гуцалюк М. Координація боротьби з комп’ютерною злочинністю // Право України. – 2002. – № 5. – С.121-126
 7. Ігнатов О. Кримінальне насильство: окремі питання // Право України. – 2005. – № 3. – С. 67-71

 8. Левицька Л. Обєкт насильницьких злочинів щодо неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С.121-124

 9. Лісовий В. “Комп’ютерні” злочини: питання кваліфікації // Право України. – 2002. – № 2. – С.86-88

 10. Міжнародна злочинність проти дітей // Юрид. вісн. України. – 2005. – №12. – С.10

 11. Озерський І. Девіація психосексуального розвитку як підгрунтя вчинення статевих злочинів // Право України. – 2004. – № 11. – С. 94-97

 12. Панок В., Коврижних Ю. Скривджені діти // Психолог. – 2004. – Груд.. (№ 48). – С.2-12. – (Шк. світ) Про насильство над дітьми.

 13. Примак В. Обманне проникнення у житло громадян з метою вчинення крадіжки // Юрид. вісн. України. – 2001. – Лют. (№ 5). – С.7

 14. Синєокий О. Генеза протидії сексуальної злочинності // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С.15-19

 15. Сорока Л. Статус суб’єктів адмін. юрисдикції, які притягають до адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин // Юрид. журн. – 2004. – № 12. – С.71-75

 16. Тарабукін О., Цвигун С. Молодіжна злочинність та шляхи її подолання // Психолог. – 2005. – Січ. (№ 4). – С.20-24 .– (Шк. світ)

 17. Трубніков В.М. Відновлене правосуддя стосовно неповнолітніх: яким воно має бути? // Юрид. журн. – 2004. – № 12. – С. 59-64

 18. Яра О. Поняття некорислової насильницької злочинності // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С.23-24

 19. Юзікова Н. Програма БУМАД уже в Україні: Допомога із запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками в Україні, Білорусі та Молдові // Юрид.вісн. України. – 2005. – № 12. – С.15

Останнє поновлення:
29.01.2018 12:51

карти гугл ютуб фейсбук твіттер в контакті

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

 
Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP