Державна бібліотека України для юнацтва
Інформаційна безпека
та інформаційні війни
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Відділи обслуговування бібліотеки пропонують бібліографічний список друкованих видань:

76.0
Б35
Бебик, В.М.
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз [Текст] : Монографія/ В.М.Бебик. - К. : МАУП, 2005. - 440с.

66.4я73
Б75
Боднар, І.Р.
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах [Текст] : Навчальний посібник/ І.Р.Боднар. - Львів : Львівська комерційна академія, 2007. - 280с.

76.0(4Укр)
Б81
Бондар, Ю.В.
Свобода слова: українська мірка [Текст]/ Ю.В.Бондар. - К. : МАУП, 2004. - 144с. - (Б-ка журналу "Персонал")

76.0
Б81
Бондар, Ю.В.
Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства [Текст] : Монографія/ Ю.В.Бондар. - К. : МАУП, 2007. - 184с.

76.0
Б81
Бондар, Ю.В.
Поле битви - інформаційний простір [Текст]/ Ю.В.Бондар. - К. : МАУП, 2006. - 152с.

67.9(4Укр)301.114я73
В49
Виноградова, Г.В.
Інформаційне право України [Текст] : Навчальний посібник/ Г.В.Виноградова. - К. : МАУП, 2006. - 144с.

32.81я73
Г67
Горбенко, І.Д.
Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [Текст] : Навчальний посібник. Ч.1. Криптографічний захист інформації/ І.Д.Горбенко, Т.О.Гріненко. - Х. : ХНУРЕ, 2004. - 368с.

32.81
Г70
Горовий, В.М.
Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства [Текст]: Монографія/ В.М.Горовий. - К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2005. - 300с.

32.973.26-018.2я73
Г75
Грайворонський, М.В.
Безпека інформаційно-комунікаційних систем [Текст] : підручник/ М.В.Грайворонський, О.М.Новіков ; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : BHV, 2009. - 608с.

76.32я73
Д53
Дмитровський, З.Є.
Телевізійна журналістика [Текст] : Матеріали для вивчення основ тележурналістики. Навчальний посібник/ З.Є.Дмитровський. - 2-е вид. - Львів : ПАІС, 2006. - 208с.

66.3(4Укр)12
Д53
Дмитренко, М.А.
Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції [Текст] : [монографія]/ М.А.Дмитренко. - К. : Знання України, 2008. - 544с.

60.521.2(4Укр)
Д79
Дубас, О.П.
Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті [Текст] : Монографія/ О.П.Дубас. - К. : Генеза, 2004. - 208с.

67.9(4Укр)307я73
Е90
Ефективна інформаційна робота [Текст] : Посібник. - К. : Століття, 1998. - 98 с.

76.120я73
І-20
Іванов, Валерій Феліксович.
Журналістська етика [Текст] : Підручник/ В.Ф.Іванов, В.Є.Сердюк. - К. : Вища школа, 2006. - 231с.

76.0(4Укр)
І-74
Інформаційна політика України: європейський контекст [Текст] : Монографія/ Л.В. Губерський, Є.Є. Камінський, Є.А. Макаренко та ін. - К. : Либідь, 2007. - 360с.

67.9(4Укр)301.114
І-74
Інформаційне законодавство України [Текст] : Науково-практичний коментар/ Ред. Ю.С. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2006. - 232с.

67.9(4Укр)301.13я73
И74
Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации [Текст] : учеб. пособ./ В.М. Петрик, В.В. Остроухов, А.А. Штоквиш и др.; под ред. В.В. Остроухова. - К. : МОО "Международное антитеррористическое единство", 2008. - 544с.

76.0
К63
Комова, М.В.
Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій у засобах масової інформації [Текст] : монографія/ М.В.Комова. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 252 с.

76.0я73
Л55
Ліберальний дискурс мас-медіа [Текст] : навч. посіб./ [авт.кол.: В. Іванов, Н. Костенко, В. Пинзеник та ін.; за заг. ред. В.Ф. Іванова]. - К. : Академія Української Преси : Центр вільної преси, 2011. - 168 с.

76.120я73
Л57
Лильо, Т.Я.
Світоглядна журналістика [Текст] : навч. посіб./ Т.Я.Лильо. - Львів : ПАІС, 2010. - 152с.

76.0я43
М42
Медиа, терроризм и евроатлантическая интеграция [Текст] : Сборник работ/ Ред. Ю.Л. Гребенчук. - К. : Диаматик, 2007. - 71с. - 4.00грн.

66.0
П16
Панарин, И.Н.
Информационная война и мир. Информационное противоборство в современном мире [Текст]/ И.Н.Панарин, Л.Г.Панарина. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 384с.

76.120я73
П64
Потятиник, Б.В.
Інтернет-журналістика [Текст] : навч. посіб./ Б.В.Потятиник. - Львів : ПАІС, 2010. - 246с.

67.9(4Укр)301.114я73
П65
Почепцов, Г.Г.
Інформаційна політика [Текст] : навч. посіб./ Г.Г.Почепцов, С.А.Чукут. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 663с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
П65
Почепцов, Г.Г.
Паблік рилейшнз [Текст] : Навчальний посібник/ Г.Г.Почепцов. - 2-ге вид., виправ. і доп. - К. : Знання, 2004. - 373с. - (Вища освіта XXI століття).

60.84
П65
Почепцов, Г.Г.
Контроль над розумом [Текст]/ Г.Г.Почепцов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2012. - 350 с.

67.9(4Укр)301.114я73
П68
Правові основи охорони інформації [Текст] : підручник/ З.Б. Живко, В.В. Сердюков, О.М. Стаднік, В.О. Хорошко ; за ред. В.О. Хорошка. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - К. : ДУІКТ, 2009. - 355с.

67.9(4Укр)301.114
П68
Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні [Текст]/ Ред. Ю.С. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2006. - 384с.

76.17г(4Укр)я2
Р69
Романюк, М.
Оратаї журналістської ниви. У 2 кн. [Текст]. Кн.2. Українські редактори, видавці, публіцисти/ М.Романюк. - Львів : ЛНУ ім. В. Стефаника, 2004. - 240с.

76.3(7США)
С80
Стівенс, М.
Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет [Текст]/ М.Стівенс. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 407с.

76.006.5
С83
Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) для організацій третього сектора [Текст] : Методичний посібник/ Ред. В.Г. Королько. - К. : Інтелектуальна перспектива, 2003. - 216с.

76.120
Х17
Халер, М.
Пошук і збір інформації [Текст] : Навчальний посібник/ М.Халер. - К. : Академія Української Преси, 2006. - 308с.

67.9(4Укр)301.114я73
Х82
Хорошко, В.О.
Основи інформаційної безпеки [Текст] : підручник/ В.О.Хорошко, В.С.Чередниченко, М.Є.Шелест ; за ред. В.О.Хорошка. - К. : ДУІКТ, 2008. - 186с.

76.0
Ч-59
Чиж, І.С.
Гарантія свободи: Без вільного слова не буває вільної людини [Текст] : За матеріалами радіоциклу " Конституцією гарантовано"/ І.С.Чиж. - К. : Навчальна книга, 2004. - 334с.

Періодичні видання:

Андреєв Д. Завдання та механізм правового регулювання діяльності інформаційних агенств / Дмитро Андреєв // Віче. - 2013. - № 10.-С. 2-4.

Андреєв Д. Соціально-творчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору / Дмитро Андреєв // Віче. - 2013. - № 8. - С. 3-5.

Бакалинський О., Богданов О., Мохор В. Відповідальність за порушення законодавства про захист інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно телекомунікаційних системах / Олександр Бакалинський, Олександр Богданов, Володимир Мохор // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в  Україні. - 2009. - Вип. 1. - С. 43-49.

Боднар І. Інформаційне право країн Західної Європи / Ірина Боднар // Підприємництво, господарство, право. - 2011. - № 6. - С. 34-37. 

Галамта М., Петрик В.    Інформаційна безпека України: поняття, сутність та загрози / Микола Галамта, Валентин Петрик // Юридичний журнал. - 2006. - № 11. - С. 49-52.   

Громико І. Саханчук Т. Державна домінантність визначення інформаційної безпеки  України в умовах протидії загрозам / І. Громико, Т. Саханчук // Право України. - 2008. - № 8. - С. 130-134.    

Дорошев А. О. Гармонізація інформаційного законодавства України та ЄС / А. О. Дорошев // Наукові праці МАУП. - 2011. - Вип. 1(28). - С. 175-180.    

Забара І. Розвиток правового регулювання інформаційної безпеки в Європейському Союзі / І. Забара // Право України. - 2012. - № 7. - С. 106-117.

Кирильчук Є. О. Інформаційна війна як дієвий феномен протистояння в суспільно - політичній боротьбі / Є.О. Кирильчук // Наукові праці МАУП. - 2013 -    Вип. 4(39). - С. 58-61.

Кличук С., Артемов В. Загальна характеристика законодавства про інформаційну безпеку ЄС, США та Канади / Сергій Климчук, Володимир Артемов // Юридичний журнал. - 2006. - № 11. - С. 46-48.

Коваленко Л. М. Правове регулювання інформаційної політики України в контексті процесів  європейської інтеграції / Л. М. Коваленко // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2(33). - С. 120-126.

Ковтун В. С. Інформаційні технології — небезпечний засіб поширення тероризму / В. С. Ковтун // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 10. - С. 39-44.

Костюк Т. Інформаційний тероризм як метод політичного керування / Т. Костюк // Персонал. - 2011. - № 4. - С. 34-40.

Крегул І. Ю.  Роль міжнародного права та ЮНЕСКО у правовому  регулюванні інформаційних відносин у сфері масової інформації / І. Ю. Крегул // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2011. - Вип. 157. - С. 249-252. - Сер. Право.

Лісовська Ю. П. Правова природа інтересів громадян в інформаційній сфері / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 4(39). - С. 112-116.

Мосенко Ю. Щодо питання основних засад державної інформаційної політики України / Юлія Мосенко // Підприємництво, господарство, право. - 2009. - № 10. - С. 212-215.

Немченко О. Информационный терроризм в Украине / Немченко О. // Практична психологія та соціальна робота. - 2009.  - № 5. - С. 72-74.

Нестеряк Ю. Нормативно — правові основи державної інформаційної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства / Юрій Нестеряк // Комунікація. - 2013. - № 3. - С. 73-88.

Павленко Ж. О. Поняття інформаційної функції держави / Ж. О. Павленко // Проблеми законності. - 2011. - Вип. 117. - С. 202-211.

Петрик В.  Сутність інформаційної безпеки держави суспільства та особи / Валентин Петрик //  Юридичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 122-134.

Подоляка А. М. Феномен інформаційного суспільства в контексті загальноцивілізаційного розвитку суспільства / А. М. Подоляка //  Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 4(39). - Сер. Політична думка.

Пристайко В. Інформаційна війна як одна із можливих загроз національній безпеці України / Валерій Пристайко // Молода нація. - 2008. - № 3. - С. 34-44.

Присяжнюк М. М., Бєлошевич Я. С. Інформаційна безпека України в сучасних умовах / М. М. Присяжнюк, Я. С. Бєлошевич // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. - 2013. - № 1(30). - С. 38-42. - Сер. Військово - спеціальні науки.    

Ровинская Т. Методы воздействия СМИ на общественное сознание / Т. Ровинская // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 6. - С. 100-103.

Савінова Н. До питання соціальної обумовленості криміналізації  інформаційної експансії в умовах розвитку інформаційного суспільства / Наталія Савінова // Юридичний журнал. - 2012. - № 11. - С. 77-84.

Сенченко М. Інформаційна війна:  методи впливу інформаційної зброї / Микола Сенченко // Вісник Книжкової Палати. - 2006. - № 12. - С. 3-8.

Соснін О. Про право громадян на інформацію в  сучасному суспільстві / Олександр Соснін // Віче. - 2012. - № 8. - С. 24-27.

Стоєцький О. Характеристика інформаційної безпеки як складової інформаційної сфери України / Олексій Стоєцький // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 72-75.

Чиж І. Право, громадянин, суспільство, держава в контексті глобальних інформаційних викликів / Іван Чиж // Віче. - 2013. - № 18. - С. 28-32.

Чжожань Ф. Правове забезпечення інформаційної безпеки в системі сучасної міжнародної співпраці / Фань Чжожань // Наукові праці МАУП. - 2012. -  Вип. 2(33). - С. 146-152.

Чжожань Ф. Правові гарантії протидії інформаційному тероризму і розвиток системи інформаційної безпеки у діяльності ООН / Фань Чжожань // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 3(34). - С. 108-173.

Чубарук Т. Проблеми законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в Україні / Т. Чубарук // Право України. - 2007. - № 9. - С. 67-69.

Шайтан О. Понятійно — категоріальний апарат інформаційної безпеки у гуманітарній сфері / Олексій Шайтан // Юридичний журнал. - 2012. - № 4. - С. 74-76.

Шевчук І. П. Сучасний простір медіа — культури: традиційні та інноваційні засоби впливу / І. П. Шевчук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. - 2012. - № 15. - С. 67-72. - Сер. Філософські науки.

 

Останнє поновлення:
29.01.2018 12:51

карти гугл ютуб фейсбук твіттер в контакті

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

 
Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP