Державна бібліотека України для юнацтва
Бібліографія
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Невидима Реальність (езотерика)


Бібліографічна розвідка

Укладачі : Н.Мельник, Л.Конотоп

Шановні читачі!


Бібліографічна розвідка "Невидима Реальність" розкриває проблеми езотеричного знання. Як ви побачите одні автори визнають існування такого знання, інші - ні.

Термін "езотерика" походить від древньогрецького "esoterikon" і перекладається як, таємниче, таємне, сокральне.

Езотеричне знання - це таке знання, що не спирається на конкретний досвід, а базується на передчутті, інтуїції. Тому його називають таємним, внутрішнім, таким яке притаманне не кожній людині.

"Приход наш и уход загадочны; их цели
Все мудрецы земли осмыслить не сумели.
Где круга этого начало, где конец?
Откуда мы пришли? Куда уйдем отсель?"
Омар Хаям

Андерхилл Э. Мистицизм. Опыт исследования природы и законов развития духовного сознания человека. - К.: София Ltd, 2000.- 496 с.

В праці підкреслюється, що духовна історія людства демонструє дві фундаментальні позиції у відношенні людини до невидимої реальності. Перший спосіб - це магічний, а другий - містичний. Магія є прагненням зміни порядку в світі завдяки певним діям з речами. Магічні дії можуть слугувати як для захисту людини від негативних впливів інших людей, природних сил, а також й як запобіжні, тобто, такі, що заздалегідь захищають людину ( оберіг, вода, вогонь та ін. ). І дотепер ми зустрічаємо повір'я, що не можна залишати їжу, зрізане волосся, обрізані нігті тому, що вони можуть потрапити до ворожо налаштованої людини. Існують також й магічні дії, які очищують людину: ритуальне омовіння, піст, використання зілля та ін.

Містичний спосіб відношення передбачає абсолютне ігнорування світу речей та сподівань на силу думки (молитва, каяття, постійне звернення до Духовності. ) За думкою Е.Андерхілл, "містики знаходять основу власного досвіду не в логіці, а в житті, в існуванні пізнаваного "реального", іскри справжнього Буття …" ( с. 38 ).

Антропологічні виміри езотеричної філософії (компаративний аналіз): Монографія / К.Ю. Райда, Л.І Мозговий, В.І. Кушерець та ін. - Слов янськ: Печатный двор, 2005.- 288 с.

Видання наголошує на тому, що світ є різноманітним і багатовимірним , що в нашому житті існують сили, які неможливо дослідити та охарактеризувати суто науковими методами. Езотерична філософія ґрунтується на тому, що людина перебуває протягом всього свого життя на межі двох або й більше світів. Людина прагне подолати розрив між світом духовним і світом матеріальним. Монографія складається з двох частин. Перша частина присвячена дослідженню феномену езотеричного (таємного, духовного проникнення до існуючого), а друга - значенню місця людини в процесі цього духовного пізнання. Езотерика приділяє головну увагу внутрішньому світу людини (душі),розглядає світ та саму людину як систему кодів, позначень ("розкриту книгу"), яку необхідно розшифровувати. Людина, за своїм внутрішнім (духовним змістом) , належить Невидимій Реальності, тобто, невідомому (Богові, Абсолюту), що постійно керує нею та світом.

Кожна людина має право на вільний вибір: розвивати або не розвивати здатність до роздумів над світовими таємницями, пізнавати явища і процеси в навколишньому середовищі для того, щоб розкрити істину та відповісти на питання: "хто Я , в чому сенс мого життя та життя інших людей"? "Автори монографії підкреслюють: "Саме серце є точкою дотику двох світів ; Бог говорить із людиною в її серці. І в цьому сенсі варто звернути особливу увагу на таку характеристику серця, як його глибина. У серці людини є також таємнича глибина, як і в серці Божества. Тут розкривається весь сенс вислову "образ і подоба Божа" тут людина почуває свою Божественність, тут одна глибина відбиває іншу; і поки людина не зустрінеться з цією глибиною у своїй власній істоті, вона не зрозуміє, що значить глибина Божества."
( с.229 ).

Конотоп Л.Г. Слов'янська релігійна філософія: головні особливості та динаміка руху ідей: Навчальний посібник / Л.Г. Конотоп, З.В.Швед. - К.: Літера Ltd, 2006.- 320 с.

У навчальному посібнику розкриваються проблеми становлення слов'янської філософії: обґрунтування Буття як Неосяжної Реальності; релігійно-філософський зміст теорії та практики ісіхазму ( "ісіхія" означає "мовчання" ) ; ідея Боголюдства в творчості російського філософа В.Соловйова; проблема віри як єдиного можливого шляху піднесення до Реальності, злиття з Абсолютом ( В.Соловйов, Ф.Достоєвський, М.Бердяєв, Л.Шестов , С.Франк ).

Центральною тезою слов'янських релігійних мислителів є теза про те, що Бога можна побачити не очима, а тільки душею. Це положення бере свій початок у візантійському ісіхазмі. Розпочинаючи з V ст. ісіхастами називали ченців, які відмовлялися від сумісного життя і присвячували себе самотньому, споглядальному життю в єдності з Богом. "Ісіхія" - як постійне мовчання, самозаглиблення та самоспоглядання є шляхом для пізнання власної душі та Бога. Такий підхід до розуміння суті життя як пізнання себе та Бога обґрунтовують й російські релігійні філософи. М.Бердяєв в праці з символічною назвою "Самопізнання" підкреслював, що "...якщо я пізнаю самого себе, тоді й відкриваю власний шлях до Вищої Духовності". Л.Шестов сформулював положення про те, що людина не може прожити своє життя тільки на Землі, своїми думками, переживаннями, почуттями, фантазіями вона належить до інших світів. Людина є єдиною духовною істотою в цьому, земному світі й тому може , в думках, переноситися до Реальності (інших світів). Для В.Соловйова людство може постати Боголюдством (існувати вічно , в духовному вимірі) тільки завдяки моральнісності кожної людини. Моральнісність ґрунтується на пізнанні власної душі, яка постійно здійснює вибір між добром і злом. "Добро" і "зло" не є змістовними самі по собі, їх наповнює змістом того чи іншого сама людина, своєю діяльністю, думкою , почуттям, ставленням. Повсякденна інтеграція "зла" з "добром" актуалізує - наближує єднання душевно-духовного (С.Франк), спонукає свобідну волю "Я" "входити" до свободи" (с.155). "Мислення, переживання особистості віддзеркалюють розгортання моральності "Я". Особистість сама розколює себе на "добро" і "зло" ( Л.Шестов ). Одна половина бунтує проти всіх і вся, а друга намагається врятувати себе. І тільки цілісна людина знаходиться вище "добра" і "зла". Розвиваючи свободу, особистість спрямовує саму себе до нескінченного вдосконалення" (с.155 - 156).

Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. - С.Пб.: Центр "Петербургское Востоковедение", 1998. - 384 с.

Видання є одним з перших досліджень, в якому релігія розкривається як цілісне психологічне утворення. Автор демонструє новий, психологічний підхід до релігії, при цьому він виходить з поняття "глибинного релігійного досвіду" як різновиду психолгічної реальності.

Обгрунтовано і детально розкриваються: структура релігійного досвіду ; співвідношення магії та релігії, релігії й теології ; взаємодія релігії з філософією. Перша частина праці присвячена раннім формам релігії: шаманізму, містеріальним культам стародавнього Сходу. В другій частині - аналізуються релігії так званого "чистого досвіду" : даосизм, індуїзм та буддизм. Третя частина розкриває релігії Одкровення ( Біблійна традиція ).

Природа релігії є таємницею й в сучасності. Звідки виникають поняття "Вищої Сили", "Вищої Духовності"? Очевидно, що відповідь нам можуть надати психологічні особливості людини. Шлях до Реальності ( вищих духовних смислів ) ґрунтується на п с и х о л о г і ч н и х ( душевних, духовних ) з м і н а х людини, на перетворенні її психологічних установок, "просвітленні" її свідомості.

З одного боку, моральна доктрина є головною для релігії. Наприклад, в буддизмі моральнісне вдосконалення виступає не метою, а підготовчим етапом для досягнення вільної, від змістів земного світу, свідомості. В даосизмі проблема добра і зла - це відхід людини від природного, від Дао - першого принципу та закону світу. В християнстві Бог є вищим благом, джерелом моральності та моралі.

Водночас в роботі підкреслюється й те, "що етична доктрина не складає сутність релігії…" ( с.78 ). В такий спосіб, моральнісні засади є якістю або ознакою релігії, але не її сутністю.

Окремо розглядаються містика і містицизм в західному християнстві, а також порівнюються з містикою Сходу ( візантійським ісіхазмом ). Містика Сходу, за більшою мірою, передбачає "внутрішню" молитву , обожнення людини. В католицькій містиці існують два напрями: споглядальний, який спрямований на переживання та спілкування з Божественним. Другий напрям - емоційний, в ньому єднання з Богом постає актом взаємної любові Бога та людської душі. Аналізується також російське сектантство, в якому виділяються містична і раціоналістична орієнтації ; в межах ісламу аналізується психотехніка суфізму: "Смислом життя в суфізмі… є пізнання меншовартості перед лицем Бога, власної залежності від Бога, а також пізнання божественної всеєдності" (с.365).

Элиаде М. Аспекты мифа. - М. : Академический проект, 2001. - 24с.

В праці відомого румунського релігієзнавця М.Еліаде ( 1907 - 1986 ) аналізуються шляхи виникнення міфу та міфологічної свідомості. Міф - це не казка, не фантазія, він розкриває конкретну подію. В міфі відкриваються цінності, значення, смисли потойбічного світу (Реальності). Світ і людина існують тільки тому, що понадприодні істоти були на початку всього. Водночас міфи не тільки розповідають про походження людей, тварин, рослин, історію явищ та подій, але й долають час. Це відбувається тому, що людина завдяки міфу долає час, "виходить" з хронологічного часу та переходить до іншого виміру, так званого "сакрального" часу, який є першопочатковим і який повторюється нескінченно.

За своєю структурою, міф в архаїчних суспільствах, по-перше, розповідає про дії та вчинки надприродніх істот. По-друге, ця оповідь виступає як істинна тому, що вона розкриває дії в конкретному світі й одночасно є "сакральною" в зв'язку з тим, що всі дії та вчинки здійснює н а д п р и р о д н а істота. Окрім того, міф розкриває основи поведінки людей та "походження" речей. Йдеться не про пізнання, а про переживання сутності речей в процесі обряду або ритуалу. Тобто, міф переживається на основі реконструйованих подій. Людина залишає світ повсякденності й в своїй уяві переноситься до священного. Міф висвітлює те, що світ, людина, все існуюче мають понадприродне походження, тому й людина постійно прагне наблизитися до світу духовного.

Гроф С. Темная ночь души // Психология религиозности и мистицизма. -М.: АСТ, 2000. - с.422 - 462.

В статті відомий американський дослідник проблем релігії і трансперсонального досвіду С.Гроф аналізує езотеричну сферу (Вищу силу, Бога, Невидиму Реальність) як таку, що впливає на всіх людей, керує ними. Його висновки ґрунтуються на конкретних експериментах, узагальненнях конкретних фактів, які було отримано завдяки психоделічним практикам. Езотеричний досвід залежить від стану та особливостей психіки тієї або іншої людини, базується на суб'єктивних переживаннях та відчуттях людини. Такий досвід має кожна людина в зв'язку з відчуттям власної відірваності від Буття: " Під час екзистенціальної кризи людина відчуває відірваність від свого глибинного єства, від вищої сили, від Бога - а людина, як би там не було, залежить саме від чогось такого, що знаходиться поза межами її індивідуальних ресурсів і забезпечує її силою й натхненням " ( с. 434 ).

Итс Р. Шепот земли и молчание неба // Психология религиозности и мистицизма.- М.: АСТ, 2000. - с.538 - 544.

Автор прагне розкрити причини появи релігії, при цьому не виходить із самої релігії, а шукає причини нерелігійного характеру. При цьому відбувається протиставлення раціонального пізнання містичному та висловлюється негативне ставлення до містики та містицизму. В статті обґрунтовується думка про те, що релігія виникає в зв'язку з особливостями психіки людини, її мислительної діяльності. Людина є обмеженою в пізнанні фактів та явищ дійсності, вона не бачить всіх причин та наслідків тих або інших подій. Вона розпочинає фантазувати, нагромаджувати власні уявлення замість дійсних подій і, в такий спосіб, сама людина міфологізує оточуюче довкілля. " Досвід тисячоліть вказує на те, що всіх богів та духів людина створює за своїм образом та подобою, або за образом та подобою елементів навколишнього світу. Саме об"єктивна реальність, позитивні знання, за відсутністю розуміння зв"язків причин та наслідків, породили цілий спектр уявлень, що створювали ореол фантастичної, але все ж таки реальності. Одночасно подібні реальності надихали практику життєдіяльності людей, виховували їх раціоналізм як певну перешкоду нестримному містицизму та духотворчості"
(с.539 - 540).


Література:

  1. Андерхилл Э. Мистицизм. Опыт исследования природы и законов развития духовного сознания человека. - К.: София Ltd, 2000.- 496 с.
  2. Антропологічні виміри езотеричної філософії (компаративний аналіз): Монографія / К.Ю. Райда, Л.І Мозговий, В.І. Кушерець та ін. - Слов'янськ: Печатный двор, 2005.- 288 с.
  3. Гроф С. Темная ночь души // Психология религиозности и мистицизма. -М.: АСТ, 2000. - с.422 - 462.
  4. Итс Р. Шепот земли и молчание неба // Психология религиозности и мистицизма.- М.: АСТ, 2000. - с.538 - 544.
  5. Конотоп Л.Г. Слов'янська релігійна філософія: головні особливості та динаміка руху ідей: Навчальний посібник / Л.Г. Конотоп, З.В.Швед. - К.: Літера Ltd, 2006.- 320 с.
  6. Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. - С.Пб.: Центр "Петербургское Востоковедение", 1998. - 384 с.
  7. Элиаде М. Аспекты мифа. - М. : Академический проект, 2001. - 24с.
Останнє поновлення:
29.01.2018 12:51

карти гугл ютуб фейсбук твіттер в контакті

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

 
Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP