Державна бібліотека України для юнацтва
Бібліографія
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Дисертації, автореферати

Пропонуємо Вашій увазі перелік дисертацій та авторефератів дисертацій, що мають безпосереднє відношення до життя молоді.

Ці матеріали допоможуть детальніше дослідити сучасні проблеми молодіжного середовища, молодіжну політику.

Ви можете використати їх під час підготовки наукових робіт, доповідей, статей, оглядів, рефератів та ін.

1. Виздрик В. С. Військово-патріотична діяльність УВО-ООУ серед української молоді Галичини (1920-1939 рр.): Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. 20.02.22 / Нац. ун-т "Львівська політехніка".- Л., 2004.- 18 с.

2. Габа А. И. Криминалистическая характеристика особенности расследования общественно опасных деяний несовершеннолетних с отклонениями в психике: Автореф. дис на соиск. уч. степени канд. юрид. наук. 12.00.09 / Акад. МВД Республики Беларусь.- Минск, 2002.- 20 с.

3. Дем'янюк О. Й. Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. 20.02.22 / Нац. ун-т "Львівська політехніка".- Л., 2004.- 20 с.

4. Дорошенко Н. М. Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. психол. Наук. 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України.- К., 2003.- 19 с.

5. Ковалюк Р. Т. Український студентський рух на західних землях ХІХ-ХХ: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук. 07.00.01 / НАН України; Ін-т українознавства ім. Крип'якевича.- Л., 2003.- 31 с.

6. Коломієць О. Б. Педагогічне забезпечення культурологічної складової у підготовці студентів технічних вищих навчальних закладів: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. 13.00.04 / Ін-т вищої освіти; Акад. пед. наук України.- К., 2004.- 20 с.

7. Лазаренко В. І. Наркоситуація в Україні та девіантна поведінка молоді: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук. 22.00.04 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.- Х., 2003.- 20 с.

8. Лащук И. В. Социальное развитие молодежи в условиях белорусской дейсвительности (соц. анализ): Автореф. дис на соиск. уч. степени канд. соц. наук. 22.00.04 / Ин-т социологии НАН Беларуси.- Минск, 2003.- 21 с.

9. Мартиновский М. Здоровый образ жизни в ценностных ориентациях молодежи: Автореф. дис на соиск. уч. степени доктора соц. наук. 22.00.06 / Ин-т социологии НАН Беларуси.- Минск, 2003.- 33 с.

10. Парфанович І. І. Організаційно-правові засади виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. 13.00.07 / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.- Т., 2002.- 20 с.

11. Пісоцька Н. М. Рецидивна злочинність молоді та її попередження: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ України.- К., 2001.- 17 с.

12. Стасюк В. Д. Педагогічні умови профсійної підготовки майбутніх економістів у комплексі "школа - вищий заклад освіти": Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 13.00.04 / Південноукр. держ. пед. ун-тім. К. Д. Ушинського.- Одеса, 2003.- 20 с.

13. Степанюк С. І. Історико-соціальні аспекти розвитку студентського спортивного руху в Україні: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту. 24.00.02 / Львів. держ. ін-т фіз. культури.- Л., 2003.- 20 с.

14. Топольськова І. О. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти боротьби із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. 12.00.08 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького.- К., 2003.- 20 с.

15. Чаплицька Г. В. Формування творчого ставлення до професійних знань студентів економічних спеціальностей: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. 13.00.04 / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.- Х., 2003.- 17 с.

16. Шашенко С . Ю. Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих навчальних закладах: Автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. 13.00.05 / Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова.- К., 2004.- 20 с.

Останнє поновлення:
29.01.2018 12:51

карти гугл ютуб фейсбук твіттер в контакті

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

 
Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP