Автоматизація економічних процесів

330.4:657:004.42(075.8)

Ч-64  Чирва, О.Г.

Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми “1С: Бухгалтерія 8.2”) [Текст] : навч. посіб. / О.Г. Чирва, Т.А. Демченко. – 2-е вид., допов. та переробл. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 218 с.

В навчальному посібнику розкрито особливості використання сучасної комп’ютерної програми “1С: Бухгалтерія 8.2”. Наведено приклад відображення облікової інформації, яка необхідна для управління підприємством в автоматизованій формі. Наведена задача в практичній частині посібника ґрунтується на послідовному знайомстві з програмою “1С: Бухгалтерія 8.2”, поступовому введені в неї інформації від основних реквізитів підприємства, товарно-матеріальних цінностей, нарахування та виплати заробітної плати, випуску готової продукції, її реалізації, придбання і реалізації товарів до визначення фінансового результату діяльності та складання бухгалтерської (податкової) звітності. Навчальний посібник містить також тестові завдання та контрольні завдання для перевірки знань.

Складено посібник для практиків-бухгалтерів, які хочуть оволодіти програмою “1С: Бухгалтерія 8.2”, студентів навчальних закладів економічних спеціальностей.