українською мовою
Для тих, хто хоче знати більше - Фізика!

Фізика

Бібліографія
Помічник школяра
Сторінки історії.
Погляд у минуле
Фізика для випускників
і абітурієнтів
Перевір свої знання
Фізика на сторінках WWW
  Повна електронна
версія видання
Фомат PDF (88 кб)

Математика
Біологія
Хімія
Історія України

Космонавтика

Електронний каталог

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Година Землі

Яндекс цитирования

Rambler's Top100


Розділ 3. Фізика для випускників

і абітурієнтів

 

Августин Р.І., Бачинський Ю.Г., Коршак Є.В. Екзамен з фізики за курс середньої школи.– Т.: Мальва-ОСО, 1998.– 143 с.

Для випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів педагогічних університетів, інститутів, коледжів, учителів та викладачів фізики.

 

Беклемишев Н.Н., Синанян Л.Г. Задачи по физике для поступающих в вузы.– 2-е изд.– М.: Просвещение, 2001.– 192 с.

 

Вознюк С.Ю. Практикум з розв’язування задач з елементарної фізики. Теплові явища: Посіб. для учнів, студ. та вчителів.– Т.: Підручники і посібники, 1998.– 208 с.

 

Глинская П.В. Методическое пособие по физике для поступающих в вузы. Механика и молекулярная физика.– 2-е. изд., испр. и доп.– Волгоград: Учитель, 1995.– 76 с.

Відповіді на основні питання програми для тих, хто хоче вступити до вищого навчального закладу.

 

Гончаренко С.У. Фізика: Довідкові матеріали для абітурієнтів.– К.: Либідь, 1996.– 208 с.

У стислому вигляді викладено основні розділи шкільного курсу фізики. Подано визначення фізичних понять і величин, сформульовано фізичні закони, пояснено суть явищ, які описуються цими законами тощо.

 

Горбунов А.К., Панаиотти Э.Д. Сборник задач по физике для поступающих в ВУЗ: Учеб. пособие.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001.– 248 с.: рис.

 

Колесников В.А. Физика. Теория и методы решения конкурсных задач: Пособие для поступающих в вузы / Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э.Баумана.– М., 2000.– 217 с.: рис.

 

Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средних общеобразоват. учреждений по физике. 11 кл.– М.: Дрофа, 2001.– 96 с.: рис.

 

Корсак К.В. Фізика. Письмовий екзамен: Посіб. для вступників до вузів.– К.: Либідь, 1993.– 224 с.: іл.

Книга містить багато корисних порад вступникам, які готуються до письмового екзамену з фізики. У стислій формі викладено основні поняття і формули, які повинні знати і розуміти абітурієнти. Наведеноприклади відповідей на теоретичні запитання, та детальні пояснення щодо розв’язання різних видів фізичних задач, проаналізовано найбільш поширені помилки абітурієнтів.

Кубицький В.А. Фізика: програма вступних іспитів та методичні рекомендації абітурієнтам / Глухівський держ. педагогічний ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. Кафедра фізики та інформатики.– Глухів: РВВ ГДПІ, 2001.– 12 с.

 

Кулішенко В.М. Фізика абітурієнту / Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації.– К., 1998.– 171с.

Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики в 3-х т.– М.: Физматлит, 2003.

Том I. Механика. Теплота. Молекулярная физика.– 2003.– 608с.

Том II. Электричество. Магнетизм.– 2003.– 480с.

Том III. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика.– 2003.– 656с.

Один з найкращих і найпопулярніших курсів елементарної фізики. Великою перевагою видання є глибина викладення фізичного аспекту описуваних процесів та явищ природи і техніки. Для старшокласників, учителів загальноосвітніх шкіл та для осіб, які готуються до вступу у вузи.

 

Лапінський В.В., Терещук Б.М. Фізика: Основні поняття та закони: Навч. посібник для учнів та абітурієнтів.– К.: А.С.К., 1998.– 279с.

 

Малов Б.О., Кулішенко В.М. Довідкові відомості з фізики для учнів середніх шкіл та абітурієнтів / Київ. міжнародний ун-т цивільної авіації.– К.: КМУЦА, 1999.– 31с.

 

Медвідь А. Г. Фізика в поняттях, формулах, законах, аналогіях: Довід. для учнів, студ. та абітурієнтів.– Т.: Навч. книга- Богдан, 1998.– 48с.

 

Можаев В. Характерные задачи вступительных экзаменов по физике в МФТМ // Кванта.– 2001.– №6.– С.30-31.

Наведено сім екзаменаційних задач з розв’язками.

 

Пастушенко С.М. Фізика: Довідкові відомості для абітурієнтів, учнів шкіл, ліцеїв, технікумів.– 5-е вид.– К.: Діал, 2003.– 63с.– (Для тих, хто (не) знав та й забув).

 

Подготовка к вступительным экзаменам в МГУ. Физика: Учеб.-метод. пособие / А.И. Гомонова, К.Н. Драбович, В.А. Макаров, С.Ю. Никитин, М.С. Полякова, С.С. Чесноков; МГУ им. М. В. Ломоносова. Фак. вычислительной математики и кибернетики К.Н. Драбович (ред.).– М., 2001.– 308 с.: рис.

 

Посудін Ю.І. Фізика з основами біофізики: Підруч. для підгот. фахівців в агр. навч. закл.– К.: Світ, 2003.– 399 с.

У виданні викладено основні положення, розглянуто закони та теорії з курсу загальної фізики. Описано фізичні процеси та механізми, що складають основу життєдіяльності живих організмів, зокрема сільськогосподарських тварин. Висвітлено проблеми впливу зовнішніх фізичних факторів на тварин та їх здатність реагувати на дані фактори. Значну увагу приділено принципам дії та питанням можливого застосування сучасних фізичних методів і приладів у тваринницькій практиці.

 

Усатенко С. Т. Фізика. Закони, визначення, формули: Довід. для вступників до вузів.– К.: НАУ, 1997.– 167с.

Якщо ти хочеш вступити до Національного авіаційного університету – цей довідник стане тобі у пригоді.

 

Усатенко С.Т . Фізика: Навч. посіб. для випускників серед. навч. закл. та вступників до вузів.– К.: НАУ, 2001.– 148 с.

 

Фізика / Ред.: Л.А.Булавін.– К., 2002.– 76 с.– (Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка; Вип. 4).

Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень у галузі фізики металів, оптики, молекулярної, ядерної, радіаційної фізики, квантової теорії поля, астрономії.

 

Фізика / Ред.: М.Д.Раранський.– Чернівці, 1999.– 112 с.– (Наук. вісн. Чернів. ун-ту; Вип. 50).

Описуються моделювання електронних мереж у вузловому координатному базисі, особливості розподілу температури анізотропної пластини, ядерний магнітний резонанс і магнітна анізотропія у кристалах SnTe:Fe. Наведено результати досліджень електричних властивостей монокристалів CdTe з надлишком телуру, параметрів мікрошорсткості поверхні кристалів методом рентгенівської рефлектометрії та ін.

 

Чалий О.В., Цехмістер Я.В., Олійник О.І., Лукомський В.П. Фізика. Конкурсні задачі, методичні поради, лабораторний практикум: Навч.-метод. посіб. для учнів мед. ліцеїв, мед. училищ, абітурієнтів і слухачів підгот. від-нь мед. ун-тів, академій та ін-тів / О.В. Чалий (ред.); Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця; Укр. мед. ліцей.– К., 1999.– 318 с.: мал.

 

Шут М.І. Фізика. Поради абітурієнтам / М.І.Шут (ред.); Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова.– 2-е вид., доп.– К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2002.– 56 с.

 

Шутов Б.М. Типові помилки абітурієнтів // Країна знань.– 2002.– №1-2.– С.10-11.

У статті розкрито, тісний зв’язок фізики з математикою.

 

Шутов Б.М. Типові помилки абітурієнтів. Тлумачний словник // Країна знань.– 2002.– №3-4.– С.12-13.

Наведено приклади запитань, відповідаючи на які, абітурієнти найчастіше припускаються помилок, а також невеличкий тлумачний словник.

 

Яворовский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования.– М., 1984.– 383с.

У даному довіднику подано визначення основних фізичних понять і величин, досліджуваних в елементарному курсі фізики, сформульовано фізичні закони, коротко роз’яснено сутність описуваних ними явищ.

У деяких главах наведено приклади вирішення задач.

 

 

 

Фізика формує картину світуМолодь та СНІД: серйозний погляд. Державна бібліотека України для юнацтва

Фізика формує
картину світу!

Є в сім'ї підліток?
Він має бути освіченим!

Ернест Резерфорд
Ернест Резерфорд

Альберт Енштейн
Альберт Енштейн

Фермі Енріко
Фермі Енріко

Капіца Петро Леонідович
Петро Леонідович Капіца

Ландау Лев Давидович
Лев Давидович Ландау

Останнє поновлення:
23.07.2013 16:34
Copyright © 2002-2012, Державний заклад "Державна бібліотека України для юнацтва"